Loading...
04AprilPB MINUTES 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ !¯±¨« ΒǾ ΑΏΐΗ 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¬¤³  ³ ΕȀΒΏ ¯ȁ¬ȁǾ ®­ 4´¤²£ ¸Ǿ !¯±¨« ΒǾ ΑΏΐΗǾ ΑΏΐΗǾ ¨­ ³§¤ #®¬¬¨²²¨®­¤±Ȍ² -¤¤³¨­¦ 2®®¬Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ (¨²³®±¨¢ #®´±³§®´²¤Ǿ ΐΓΔ-# 7®±³§ 3³±¤¤³Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ .#ȁ #§ ¨±¬ ­ 2¤¨£ 0¤«« ¢ ««¤£ ³§¤ ¬¤¤³¨­¦ ³® ®±£¤±  ³ ΕȀΒΏ ¯ȁ¬ȁ * ¸ $ «¤Ǿ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®±Ǿ ¢ ««¤£ ³§¤ ±®«« ®¥ ³§¤ ¬¤¬¡¤±²Ȁ 2¤¨£ 0¤««Ǿ #§ ¨±¬anǾ present; 7 ¸­¤ *®¸¢¤Ǿ 6¨¢¤ #§ ¨±¬ ­Ǿ present; #§±¨² -¢,¤®£Ǿ present; *®§­ # ¡«¤Ǿ present; +¤¨³§ 3«´²§¤±Ǿ present; +¤¬¯ $ µ¨², pres ent; 2 «¯§ -®£«¨­Ǿ present and -¨¢§ ¤« +®¤§«¤±Ǿ !«³¤±­ ³¤Ǿ present. #®´­³¸ !³³®±­¤¸Ǿ "¤­ -®±¦ ­ ¶ ²  «²® ¯±¤²¤­³ȁ Cable ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Joyce ³® approve ³§¤ ¬¨­´³¤² ®¥ ³§¤ - ±¢§ ΕǾ ΑΏΐ8Ǿ Randolp§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¬¤¤³¨­¦ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ 1.2%15%34 &/2 30%#)!, 53% 0%2-)4Ȁ 3¶¤ ±¨­¦ ®¥ 7¨³­¤²²¤²Ȁ ȏ$® ¸®´  ¥¥¨±¬ ³§ ³ ³§¤ ³¤²³¨¬®­¸ ³§ ³ ¸®´  ±¤  ¡®´³ ³® ¯±®µ¨£¤ ²§ «« ¡¤ ³±´³§¥´«  ­£  ¢¢´± ³¤ ³® ³§¤ ¡¤²³ ®¥ ¸®´± ª­®¶«¤£¦¤  ­£ ¡¤«¨¤¥  ­£ ³§ ³ ¨² ¸®´± ²®«¤¬­ affirmation.” A.#/5.49 /& 2!.$/,0(Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ .®±³§ # ±®«¨­ Ǿ ¨² ±¤°´¤²³¨­¦   3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ³®  ««®¶   ¶ ²³¤ £¨²¯®² « ¢®­µ¤­¨¤­¢¤ ²¨³¤ ¡¤²¨£¤   ¯±®¯®²¤£  ¬¡´« ­¢¤ ¡ ²¤  ² ¯¤± ²¨³¤ ¯« ­Ǿ «®¢ ³¤£ ®­ +¤­­¤£¸ 2£Ǿ ©´²³ ¡¤¥®±¤ -¨««¤± & ±¬ $±.Ǿ ®­ ΔȁΕΐ  ¢±¤²Ǿ 4±¨­¨³¸ 4®¶­²§¨¯Ǿ :®­¨­¦ $¨²³±¨¢³ RM.4 · )$Ͱ ΖΖΏΕΖΐΐΒΕΐȁ ȴȴ !±¦´¬¤­³² ¥®± '± ­³¨­¦ 2¤°´¤²³ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ³§¤ / ³§ ³® 0 ·³®­ !±³§´±²ȁ 0 ·³®­ !±³§´±² Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ E­¦¨­¤¤±Ǿ ³§ ­ª¤£ ³§¤ "® ±£ ¥®± ³§¤¨± ¢®­²¨£¤± ³¨®­ ®¥ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ -¨­´³¤² 0 ¦¤ 1 ®¥ 11 !¯±¨« ΖǾ ΕΓΔΛ ³§¤ #®´­³¸Ȍ² 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ±¤°´¤²³ȁ (¤ ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ ³§¤ #®´­³¸ § £ ¡¤¤­ ²¤ ±¢§¨­¦ ¥®±   «®¢ ³¨®­ ³® ¯« ¢¤   ¢®­µ¤­¨¤­¢¤ ²¨³¤ ¥®±   ¥¤¶ ¸¤ ±²ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ ³§¤ ¢®­³± ¢³ ¥®± ®¯¤± ³¨®­² ®¥   ¢®­µ¤­¨¤­³ ²¨³¤ ¶ ² ¨­¢«´£¤£ ¶¨³§ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³Ȍ² ¢®­³± ¢³ ¥®± ³§¤ ­¤¶ « ­£¥¨««Ǿ ±¤°´¨±¨­¦ ³§¤ #®´­³¸ ³® ¡´¨«£   ¥ ¢¨«¨³¸  ­£ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³ ³® ®¯¤± ³¤ ³§¤ ²¨³¤ȁ (¤ ² ¨£ ¶§¤­ ³§¤ #®´­³¸ ¶ ² ¦¨µ¤­ ³§¤ ®¯¯®±³´­¨³¸ ³® ¯´±¢§ ²¤ ³§¨² ¯±®¯¤±³¸Ǿ ³§¤¸ ³®®ª ¨­³® ¢®­²¨£¤± ³¨®­  «« ®¥ ³§¤ ¢®¬¯« ¨­³² ³§¤ #®´­³¸ § £ ±¤¢¤¨µ¤£ ®µ¤± ³§¤ ¸¤ ±² ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ ³± ²§  ­£ £¤³¤±¨®± ³¨­¦ §®¬¤² «®¢ ³¤£ ³§¤±¤Ǿ  ² ¶¤««  ² ³§¤ ¢®¬¯« ¨­³² ¥±®¬ ¢¨³¨¹¤­² ¨­ ³§ ³  ±¤  ³§ ³ ³§¤ ­¤ ±¤²³ ¢®­µ¤­¨¤­¢¤ ²¨³¤ ³® ³§¤¬ ¶ ² ®µ¤± ³¶¤­³¸ ¥¨µ¤ ¬¨­´³¤²  ¶ ¸ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ #®´­³¸ ¥¤«³ «¨ª¤ ³§¨² ¶®´«£ ¡¤   ¦±¤ ³ ®¯¯®±³´­¨³¸ ³® ¢«¤ ­ ´¯ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸  ­£  ££   ¢®­µ¤­¨¤­¢¤ ²¨³¤ ¨­  ££¨³¨®­ ³®  ­  ¬¡´« ­¢¤ ¡ ²¤ ³§ ³ ¶®´«£ ¡¤ ¡¤­¤¥¨¢¨ « ¥®± ³§¤ ¤­³¨±¤ ¢®¬¬´­¨³¸ȁ Arthurs ² ¨£ ³§ ³ §¤ § £ ¡¤¤­ ¢®­³ ¢³¤£ ¡¸ ³§¤ #¨³¸ ®¥ 4±¨­¨³¸ ¶¨³§ ±¤°´¤²³² ³®  ££  ££¨³¨®­ « ²¢±¤¤­¨­¦  «®­¦ +¤­­¤£¸ 2£ȁ  ­£ ² ¨£ ®­ ¡¤§ «¥ ®¥ ³§¤ #®´­³¸Ǿ §¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ®¥¥¤± ³® ¨­²³ «« ²®¬¤ ¤µ¤±¦±¤¤­ ³±¤¤²  ²   ¡´¥¥¤± ¡¤¢ ´²¤ ³§¤ #®´­³¸ ¶ ­³² ³® ¡¤   ¦®®£ ­¤¨¦§¡®±ȁ McLeod  ²ª¤£ ¶§ ³ ¶®´«£ ¡¤  ««®¶¤£ ³® ¡¤ ¯« ¢¤£ ¨­ ³§¤ ®¯¤­ ³®¯ ¢®­³ ¨­¤±sȁ Arthurs ² ¨£ ³§¤ ®¯¤­ ³®¯ ¢®­³ ¨­¤±²  ±¤ ¥®± ¡´«ª¸ ¨³¤¬² ³§ ³ ¶®­Ȍ³ ¥¨³ ¨­³® ³§¤ ¢®¬¯ ¢³®±ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³  ­¸³§¨­¦ ¬´¢§ « ±¦¤± ³§ ­   ¥¨¥³¸ ¦ ««®­ ¡ ¦ ®¥ ³± ²§ ²´¢§  ² ¬ ³³±¤²²¤² ®± ¥´±­¨³´±¤ ¶®´«£ § µ¤ ³® ¡¤ ¯´³ ¨­ ³§¤ ®¯¤­ ³®¯ ¢®­³ ¨­¤±²ȁ !±³§´±² ² ¨£ ³§¤±¤ ¶®´«£  «²® ¡¤   ²¤¯ ± ³¤  ±¤  ¥®± ®¨« ²³®± ¦¤ ¶¨³§ ²¯¨«« ¢®­³ ¨­¬¤­³  ±¤  ¡´¨«³ ¨­³® ¨³ȁ McLeod  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ¯±®¯®²¤£  ¬¡´« ­¢¤ ¡ ²¤ ¶®´«£ ¡¤ ­¤¶ ®± ±¤«®¢ ³¨®­ ®¥  ­ ¤·¨²³¨­¦ ¡ ²¤ȁ Arthurs ² ¨£ ³§¤ ²³±´¢³´±¤ ¶®´«£ ¡¤ ¡´¨«³ new ¥®± ¯ ± ¬¤£¨¢² ³§ ³  ±¤ ¢´±±¤­³«¸ ²§ ±¨­¦   ¥ ¢¨«¨³¸ ¶¨³§ ³§¤ &¨±¤ $¤¯ ±³¬¤­³ ®­ 3«¨¢ª 2®¢ª -³­ȁ 2£ȁ !±³§´±² ² ¨£ §¤ ¶ ­³¤£ ³® ¢« ±¨¥¸ ³§ ³ ³§¤  ¬¡´« ­¢¤ ¡ ²¤ ¶ ² ­®³ ±¤ ««¸   ¯ ±³ ®¥ ³§¤ 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ±¤°´¤²³ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤  ¬¡´« ­¢¤ ¡ ²¤ ¨²  ««®¶¤£ ¡¸ ±¨¦§³ ¨­ ³§¤ ¢´±±¤­³ ¹®­¨­¦ȁ (¤ ² ¨£ §¤ ¶ ² ³§¤±¤ ³® ±¤°´¤²³  ¯¯±®µ « ¥®± ³§¤ ¢®­µ¤­¨¤­¢¤ ²¨³¤ onlyȁ Modlin  ²ª¤£ §®¶ ¬ ­¸ ®³§¤± ¥ ¢¨«¨³¨¤² «¨ª¤ ³§¨² ¶¤±¤ ¨­ ³§¤ #®´­³¸ȁ Arthurs ² ¨£ ³§¤±¤  ±¤ ¢´±±¤­³«¸ ¥®´±ǿ & ±¬¤±Ǿ ,¨¡¤±³¸Ǿ #®«¤±¨£¦¤  ­£ ³§¤ ¬ ¨­ ®­¤ «®¢ ³¤£ ©´²³ ®´³²¨£¤ ®¥ !²§¤¡®±®ȁ Modlin  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ § £ ¡¤¤­  ­¸ ¢®¬¯« ¨­³² ¥±®¬ ­¤¨¦§¡®±²£´¤ ³® ¯±®¡«¤¬² ³§ ³ ¬ ¸ § µ¤ ®¢¢´±±¤£  ³ ³§¤ ®³§¤± «®¢ ³¨®­²  ­£ ¨¥ ²®Ǿ ¶§ ³  £©´²³¬¤­³² ¶¤±¤ ¬ £¤ȁ Arthurs said ³§¤±¤ § £ ¡¤¤­ ­® ±¤ « ¯±®¡«¤¬² ¥±®¬ ³§¤ ´²¤ ®¥ ³§¤ ®³§¤± ²¨³¤² ¡´³ ³§¤±¤ § £ ¡¤¤­ ²®¬¤ compl ¨­³²  ¡®´³ ³§¤ ¥±¤°´¤­¢¸ ®¥ serviceȁ (¤ ² ¨£  ££¨³¨®­ « ³±´¢ª² § µ¤ ¡¤¤­  ££¤£ ³® ²¤±µ¨¢¤ ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¨¤² ¶§¨¢§ § ² ±¤²®«µ¤£ ³§®²¤ ¢®¬¯« ¨­³²ȁ Modlin  ²ª¤£ ¨¥ ¬®³®± ®¨« ¶ ²  ««®¶¤£  ³ ³§¨² ²¨³¤ȁ Arthurs  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤±¤ ¨² a «¨¬¨³ ®¥ Δ ¦ ««®­²  ³ ®­¤ ³¨¬¤  ­£ ¡´²¨­¤²²¤² ¶¤±¤ ­®³  ««®¶¤£ ³® ´²¤ ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ ¥®± ®¨« disposal. Modlin  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤²¤ ²¨³¤² § £ §¤«ped ¯±¤µ¤­³ ³± ²§  ­£ ®³§¤± ¨³¤¬² ¥±®¬ ¡¤¨­¦ £´¬¯¤£ ®­ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ -¨­´³¤²0 ¦¤ 2®¥ 11 !¯±¨« ΖǾ ΕΓΔΛ ³§¤ ²¨£¤² ®¥ ³§¤ ±® £ȁ Arthurs  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ Cable  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ¡´¥¥¤± ®­ +¤­­¤£¸ 2£ȁ ¶®´«£ ¡¤ ²¤³ ¡ ¢ª ¥ ± ¤­®´¦§ ³® ¯±¤µ¤­³ ®¡²³±´¢³¨­¦ µ¨¤¶ ®¥ ³± ¥¥¨¢ȁ Arthurs ² ¨£ ¨³ ¶®´«£ ¡¤ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ±¨¦§³ ®¥ ¶ ¸  ­£ ³§¤ ¥¤­¢¤ «¨­¤ȁ Cable  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ²¨³¤ ¶®´«£ ¡¤ ¢®¬¯«¤³¤«¸ ¥¤­¢¤£ ¨­ȁ Arthurs  ­²¶¤±¤£ ¸¤²  ­£ ² ¨£ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤ ²¤¢´±¨³¸ ¦ ³¤² ³® ¯±¤µ¤­³ £´¬¯¨­¦ ®¥ ´­ ¯¯±®µ¤£ ¬ ³¤±¨ «  ¥³¤± §®´±²ȁ Cable  ²ª¤£ §®¶ ¥ ± ³§¤ ¡´¥¥¤± ¦®¤² £®¶­ -¨««¤± & ±¬ $±ȁ Arthurs ² ¨£ ¡´¥¥¤±² ¶®´«£ ¡¤  ££¤£  «®­¦ ³§¤ ±® £ ³®  ­ ¤·¨²³¨­¦ ¯®¶¤± ¯®«¤ Ȩ²§®¶­ ®­ ²¨³¤ ¯« ­ȩ  ² ¢®´±³¤²¸ ³® ³§¤ ­¤¨¦§¡®±²ȁ Cable  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¡´¥¥¤±² ®­ -¨««¤± & ±¬ $±ȁ ¶®´«£ ¯±¤µ¤­³ ³§¤ ­¤¨¦§¡®±² ¥±®¬ § µ¨­¦ ³® ²¤¤ ³§¤ ²¨³¤ȁ Arthurs ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ Dale  ²ª¤£ ¶§ ³ ³§¤ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­ ¶®´«£ ¡¤ȁ Arthurs ² ¨£ ³§¤ ²¨³¤ ¶®´«£ ¡¤ ®¯¤­ -®­£ ¸Ǿ 4§´±²£ ¸  ­£ &±¨£ ¸ ¥±®¬ ΗȀΏΏ  ȁ¬ȁ ´­³¨« ΓȀΒΏ ¯ȁ¬ȁ  ­£ 3 ³´±£ ¸ ¥±®¬ ΖȀΒΏ  ȁ¬ȁ ´­³¨« ΒȀΏΏ ¯ȁ¬ȁ Dale  ²ª¤£ §®¶ ®¥³¤­ ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ ¶ ² ²¤±µ¨¢¤£ȁ Arthurs said ³§¤ ±¤¢¸¢«¤²  ±¤ ´²´ ««¸ ²¢§¤£´«¤£ ¶¤¤ª«¸  ­£ ³§¤ ¢®¬¯ ¢³®± ¨² ¤°´¨¯¯¤£ ¶¨³§   ¦ ´¦¤ ²® ¶§¤­ ¨³ ¨²  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ¤¨¦§³¸ ¯¤±¢¤­³ ¥´««Ǿ ¨³ ¨² ¢ ««¤£ ¨­ ³® ¯±¤µ¤­³ ¨³ ¥±®¬ ¡¤¢®¬¨­¦ ¥´««ȁ ȴȴ !±¦´¬¤­³² !¦ ¨­²³ '± ­³¨­¦ 2¤°´¤²³ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ³§¤ / ³§ ³® *¤± «£ 2®¸ «²ȁ *¤± «£ 2®¸ «² 347Γ -¤ £®¶¡±®®ª $±.Ǿ 4±¨­¨³¸Ǿ ³®«£ ³§¤ "® ±£ §®¶ §¤ ¶®´«£ ¯®³¤­³¨ ««¸ ¡¤  ¥¥¤¢³¤£ ¡¸ ³§¤¨± £¤¢¨²¨®­ȁ (¤ ¯±®µ¨£¤£   ¬ ¯ ³® ³§¤ "® ±£ ³® £¤¬®­²³± ³¤ ³§¤ «®¢ ³¨®­ ®¥ §¨² ¥ ¬¨«¸Ȍ² « ­£ «®¢ ³¤£  ¢±®²² ³§¤ ±® £ ¥±®¬ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¢®­µ¤­¨¤­¢¤ ²¨³¤ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ pro¯¤±³¸ ¥®± ³§¤ proposed ¢®­µ¤­¨¤­¢¤Ǿ ¯±¤µ¨®´²«¸   ¬®¡¨«¤ §®¬¤ ¯ ±ªǾ § £ ¡¤¢®¬¤ µ¤±¸ ´­²¨¦§³«¸ ®µ¤± ³§¤ ¸¤ ±²ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ ¬®¡¨«¤ §®¬¤² ¨­ ³§¤ ¯ ±ª § £ ¡¤¤­ ²³±¨¯¯¤£ ®¥  ­¸³§¨­¦ ³§ ³ ¢®´«£ ¡¤ ²®«£  ­£ ²ª¤«¤³®­² ®¥ ³§¤ §®¬¤² ¶¤±¤ «¤¥³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ (¤ ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ ¢®¬¯« ¨­³² ¶¤±¤ ¬ £¤ ³® ³§¤ #®´­³¸ ¢®­³¨­´®´²«¸ ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸Ǿ ²® ³§¤ ¤­³¨±¤ ¢®¬¬´­¨³¸ ¶ ² ³§±¨««¤£ ¶§¤­ ³§¤¸ ¥®´­£ ®´³ ³§ ³ ³§¤ #®´­³¸ § £ ¯´±¢§ ²¤£ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸  ­£ ¶¤±¤ ¬ ª¨­¦ ¤¥¥®±³² ³® ¨¬¯±®µ¤ ³§¤  ¯¯¤ ± ­¢¤ ®¥ ³§¤  ±¤ ȁ 2®¸ «² ² ¨£ ³§¤ ¢®¬¬´­¨³¸ § ² ­®¶ ¥®´­£ ®´³ ³§ ³ ³§¤ #®´­³¸ ¨² ¯±®¯®²¨­¦   ¢®­µ¤­¨¤­¢¤ ²¨³¤ ³§ ³ ¶¨««  ««®¶ ­®³ ®­«¸ ±¤¢¸¢«¨­¦ ¡´³  ­¸³§¨­¦ ²®¬¤®­¤ ¶®´«£ «¨ª¤ £±®¯ ®¥¥Ǿ ¨­¢«´£¨­¦ oi«Ǿ  ­³¨¥±¤¤¹¤Ǿ ¡ ³³¤±¨¤² ®±  ­¸ ®³§¤± ³¸¯¤ ®¥ ³± ²hȁ (¤ ² ¨£ §¤ § £ ¦±¤ ³ ¢®­¢¤±­²  ¡®´³ ³§¤ ¯®²²¨¡¨«¨³¸ ®¥ ²¯¨««² ¥±®¬ ³§®²¤ ³¸¯¤² ®¥ ¯±®£´¢³²  ² ¶¤««  ² ³§¤ ²¬¤«« ³§ ³ ¶®´«£ ¡¤ ¢±¤ ³¤£ ¡¸ ³§¤ ¶ ²³¤² Royals ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ §¤ § £ ±¤µ¨¤¶¤£ ³§¤ ¢±¨³¤±¨  ³§ ³ ¶®´«£ § µ¤ ³® ¡¤ ¢®­²¨£¤±¤£ ¡¸ ³§¤¬ ³® make ³§¤¨± £¤¢¨²¨®­²  ­£ §¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ¤« ¡®± ³¤ ®­ ¤ ¢§ ®­¤ ®¥ ³§¤¬Ȁ 1)4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¶¨«« ­®³ ¬ ³¤±¨ ««¸ ¤­£ ­¦¤± ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ «³§ ®± ² ¥¤³¸ ¨¥ «®¢ ³¤£ ¶§¤±¤ ¯±®¯®²¤£  ­£ £¤µ¤«®¯¤£  ¢¢®±£¨­¦ ³® ³§¤ ¯« ­  ² ²´¡¬¨³³¤£  ­£  ¯¯±®µ¤£ǿ 2)4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¬¤¤³²  «« ±¤°´¨±¤£ ¢®­£¨³¨®­²  ­£ ²¯¤¢¨¥¨¢ ³¨®­²ǿ 3)4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¶¨«« ­®³ ²´¡²³ ­³¨ ««¸ ¨­©´±¤ ³§¤ µ «´¤ ®¥  £©®¨­¨­¦ ®±  ¡´³³¨­¦ ¯±®¯¤±³¸Ǿ o± ³§ ³ ³§¤ ´²¤ ¨²   ¯´¡«¨¢ ­¤¢¤²²¨³¸ǿ  ­£ 4)4§ ³ ³§¤ «®¢ ³¨®­  ­£ ¢§ ± ¢³¤± ®¥ ³§¤ ´²¤ ¨¥ £¤µ¤«®¯¤£  ¢¢®±£¨­¦ ³® ³§¤ ¯« ­  ² _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ -¨­´³¤²0 ¦¤ 3®¥ 11 !¯±¨« ΖǾ ΕΓΔΛ submitt¤£  ­£  ¯¯±®µ¤£ ¶¨«« ¡¤ ¨­ ³§¤ § ±¬®­¸ ¶¨³§ ³§¤  ±¤  ¨­ ¶§¨¢§ ¨³ ¨² ³® ¡¤ «®¢ ³¤£  ­£ ¨­ ¦¤­¤± « ¢®­¥®±¬¨³¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¥®± 2 ­£®«¯§ County. Royals said th ³ ®¨«Ǿ ¡ ³³¤±¨¤²Ǿ  ­£ ³¨±¤²  ±¤ µ¤±¸ § ¹ ±£®´² ¬ ³¤±¨ «²  ­£ ¶¨««  «« ¡¤  ««®¶¤£ ¨­ ³§¨² ¢®­µ¤­¨¤­¢¤ ²¨³¤  ­£ ¶¨«« ¡¤ «®¢ ³¤£ ¶¨³§¨­ ³§±¤¤ §´­£±¤£ ¥¤¤³ ®¥  £©®¨­¨­¦ §®¬¤²ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤±¤ § µ¤ ¡¤¤­ ¬´«³¨¯«¤ ²¨³¤² ¢«®²¤£ ¨­ 4±¨­¨³¸  ±¤  ¡¤¢ ´²¤ ®¥ ¨««¤¦ « £´¬¯¨­¦  ¥³¤± hours  ­£ ³§¨² ¥ ¢¨«¨³¸ ¶¨«« ¡¤ ®¯¤­ ¶§¨«¤ ¬®²³ ¯¤®¯«¤  ±¤ ¶®±ª¨­¦ ²® ³§¤ ³± ²§ ¶¨«« ¡¤ £´¬¯¤£  ¥³¤± §®´±²  «²®ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ #®´­³¸ ­¤¤£² ³® ¬ ª¤ ²´±¤ ³§ ³ ³§¤ ¢®­³¤­³² ¶¨³§¨­ ³§¤ ²¨³¤  ±¤ ­®³ µ¨²¨¡«¤  ­£ ³§¤ ¢´±±¤­³ ¯±®¯®² « ¡¸ ³§¤ #®´­³¸ ¨² ³® ¨­²³ ««   ²¤¤-³§±®´¦§ ¥¤­¢¤  ­£ ¯« ­³ ³±¤¤² ³§ ³ ¶¨«« ³ ª¤ ¸¤ ±² ³® ¦±®¶ « ±¦¤ ¤­®´¦§ ³® ¡«®¢ª µ¨²¨¡¨«¨³¸ȁ Royals ¤·¯« ¨­¤£ ³® ³§¤ "® ±£ ³§ ³   ¥¤¤ ¥®± ¦ ±¡ ¦¤  ­£ ±¤¢¸¢«¨­¦ ¯¨¢ª ´¯ ¥®± §¨² ±¤²¨£¤­¢¤Ǿ «®¢ ³¤£ ¶¨³§¨­ ³§¤ ¢¨³¸ «¨¬¨³² ®¥ 4±¨­¨³¸ ­¤ ±¡¸Ǿ ¶®´«£ ²³¨«« ¡¤ ±¤°´¨±¤£ ¥®± §¨¬  ­£ ®³§¤±² ¶§¤³§¤± ³§¤¸ ´²¤£ ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ ®± ­®³ȁ (¤ ² ¨£ ³§¨² ²¨³¤ £®¤²­Ȍ³ ¡¤­¤¥¨³ §¨¬  ³  ««Ǿ ¨³ ¶¨«« ®­«¸ ¨­©´±¤ ³§¤ µ «´¤ ®¥ §¨² ¯±®¯¤±³¸ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ ¯®²²¨¡¨«¨³¸ ®¥ £¤µ¤«®¯¨­¦ §¨² ¯±®¯¤±³¸ ¥®± ¬´«³¨¯«¤ §®¬¤ ²¨³¤²Ǿ ¨­¢±¤ ²¨­¦ ³ · ±¤µ¤­´¤ ¥®± ³§¤ #®´­³¸ ¶¨«« ­®³ ¡¤ ¯®²²¨¡«¤ ¡¤¢ ´²¤ ­® ®­¤ ¶¨«« ¶ ­³ ³® «¨µ¤  ¢±®²² ³§¤ ²³±¤¤³ ¥±®¬   ¶ ²³¤ ¥ ¢¨«¨³¸ȁ Royals ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ ³§¤ ¤·¨²³¨­¦ ²¨³¤ «®¢ ³¤£ ¨­ ,¨¡¤±³¸ ¨² «®¢ ³¤£ ®­  ­ ¨­£´²³±¨ « ²¨³¤ ¶¨³§   ¢®­¢±¤³¤ blo¢ª ¡´²¨­¤²² ®­ ®­¤ ²¨£¤Ǿ   ¯±®¯ ­¤ ¦ ² ¡´²¨­¤²² ®­ ³§¤ ®³§¤± ²¨£¤  ­£  ­ !"# ²³®±¤ ¡¤§¨­£ ¨³ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ ¬ ¨­ ²¨³¤ «®¢ ³¤£ ¨­ 2 ­£«¤¬ ­ ¨²  ³ ³§¤ ¤­³± ­¢¤ ³® ³§¤ « ­£¥¨««Ǿ ³§¤ #®«¤±¨£¦¤ ²¨³¤ ¨² ®´³ ¨­ ³§¤ ¢®´­³¸ ¶¨³§ ¥ ±¬²  ­£ ¢§¨¢ª¤­ §®´²¤²  ««  ±®´­£ ¨³  ­£ ³§¤ & ±¬¤± «®¢ ³¨®­ ¨² ®¥¥ ³§¤ ±® £Ǿ ­¤·³ ³®   ¡´²¨­¤²²  ­£ ¡´¥¥¤±¤£ ¶¨³§ ³±¤¤² ²® ¨³ ¢ ­Ȍ³ ¡¤ ²¤¤­ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ #®´­³¸ § ² ¯«¤­³¸ ®¥ ¨­£´²³±¨ « ²¯®³² ¶§¤±¤ ®­¤ ®¥ ³§¤²¤ ¢®­µ¤­¨¤­¢¤² ²¨³¤² ¢ ­ ¡¤ ¯« ¢¤£ ³® ¯±¤µ¤­³ ¨³ ¥±®¬ ¡¤¨­¦ ¨­ ³§¤ ¬¨££«¤ ®¥   ±¤²¨£¤­³¨ « £¨²³±¨¢³ȁ (¤  ²ª¤£ ³§¤ "® ±£ ³® ¢®­²¨£¤± ³§¤ «®²² ¥®± ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±²  ­£ ±¤ «¨¹¤ ³§ ³ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸  ­£ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³ ¶¨«« ¡¤ ³§¤ ®­«¸ ®­¤² ³® ¦ ¨­ ¥±®¬  ­  ¯¯±®µ « ®¥ ³§¤ ±¤°´¤²³ȁ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ³§¤ / ³§ ³® "¤³³¸¤ Alston. Bettye Alston Ǿ ΒΐΏΏ -¨««¤± & ±¬ $±ȁ She ² ¨£ ²§¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ¥¨±²³ ®¥  ««Ǿ ³§ ­ª ³§¤ #®´­³¸ ¥®± ³§¤ ¢«¤ ­-´¯ ¤¥¥®±³² ³§ ³ § µ¤ ¡¤¤­ ¬ £¤ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ 3§¤ ² ¨£ ³§ ³ ¨³ § £ ¡¤¤­   ¦±¤ ³ ¤¸¤²®±¤ ³® ³§¤ ¢®¬¬´­¨³¸  ­£ ³§¤ ­¤¨¦§¡®±² ¥®± °´¨³¤ ²®¬¤ ³¨meȁ 3§¤ ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ ²§¤ § £ ²®¬¤ ¢®­¢¤±­² ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ ±¤°´¤²³ȁ 3§¤ ² ¨£ ³§¤±¤ ¶¤±¤ ²®¬¤ ®«£ £¤³¤±¨®± ³¨­¦ ¡ ±­² «¤¥³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ³§ ³ ³§¤ #®´­³¸ § £ ² ¨£ ³§¤¸ ¶®´«£ ±¤¬®µ¤  ­£ ³§¤¸ £¨£ ­®³ ²® ²§¤Ȍ² ­®³ ²´±¤ ³§¤¸ ¢ ­ ¡¤ ³±´²³¤£ ¶¨³§ ³§¤¨± ¯±®¯®² «ȁ Alston  ²ª¤£ ¨¥ ²§¤ ¢®´«£ § µ¤ ¢« ±¨¥¨¢ ³¨®­ ®­ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¡´¥¥¤±  ­£ ¥¤­¢¨­¦ ³®¶ ±£ -¨««¤± & ±¬ $±ȁ  ­£  ²ª¤£ ¶§ ³ ¶®´«£ ¡¤ £®­¤ ¶¨³§ ³§¤ ±¤¬ ¨­¨­¦ ¬®¡¨«¤ §®¬¤² ³§ ³ § £ ­®³ ¸¤³ ¡¤¤­ ¢«¤ ±¤£ ¥±®¬ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ Morgan ¤·¯« ¨­¤£ ³® -±²ȁ !«²³®­ ³§ ³ ³§¤ #®´­³¸ £¨£ ­®³  ¢³´ ««¸ ®¶­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ³§ ³ ²§¤ § £ ±¤¥¤±±¤£ ³® ¶¨³§ ³§¤ ±¤¬ ¨­¨­¦ ¡ ±­²  ­£ ¬®¡¨«¤ homesȁ Alston ² ¨£ ³§¤ ¬®¡¨«¤ §®¬¤² «®®ª¤£  ² ³§®´¦§ ³§¤¸ ­¤¤£¤£ ³® ¡¤ ¢ondemned  ­£ £¨£­Ȍ³ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ -¨­´³¤²0 ¦¤ 4®¥ 11 !¯±¨« ΖǾ ΕΓΔΛ ª­®¶ ¶§¸ ³§¤ #®´­³¸ ®± (¤ «³§ $¤¯ ±³¬¤­³ § £ ­®³ ³ ª¤­ ¢ ±¤ ®¥ ³§¤¬ £´±¨­¦ ³§¤¨± ¢«¤ ­- ´¯ ¯±®¢¤²²ȁ * ¸ $ «¤ ¤·¯« ¨­¤£ ³§ ³   ¢®­£¤¬­ ³¨®­ ¨² ­®³ ¶§ ³ ¯¤®¯«¤ ³± £¨³¨®­ ««¸ ³§¨­ª ®¥ȁ (¤ ² ¨£ ¢®­£¤¬­ ³¨®­ £®¤² ­®³ ¬¤ ­ £¤¬®«¨³¨®­Ǿ ¨³ ²¨¬¯«¸ ¬¤ ­² ³§ ³   ²³±´¢³´±¤ ¨² ­® «®­¦¤± ¥¨³ ³® «¨µ¤ ¨­  ­£ ´­¥®±³´­ ³¤«¸  ¥³¤± ¢®­£¤¬­ ³¨®­Ǿ ¸®´ ¤­£ ´¯ ¶¨³§ ²¨³´ ³¨®­² ¶§¤±¤ ³§¤ ²³±´¢³´±¤ ¶¨«« ¡¤ «¤¥³ ©´²³ ²¨³³¨­¦ȁ Arthurs ² ¨£ ³§ ³ $ µ¨£ "±¸ ­³ ¶¨³§ "´¨«£¨­¦ Inspections had  «±¤ £¸ ¡¤¤­ ¢®­³ ¢³¤£  ¡®´³ ¢§¤¢ª¨­¦ ®­ ³§¨² ¬ ³³¤±ȁ Alston  ²ª¤£ §®¶ ³§¨² ²¨³¤ ¶®´«£  ¥¥¤¢³ ¯±®¯¤±³¸ µ «´¤² ¨­ ³§¨²  ±¤ ȁ 3§¤ ² ¨£  ³ §¤±  ¦¤Ǿ «¨ª¤ -±ȁ 2®¸ «²Ǿ ²§¤ ¨² ­®³ ¯« ­­¨­¦ ³® ¬®µ¤ȁ 3§¤  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¶®´«£ ¡¤ ¹®­¤£ ¢®¬¬¤±¢¨ « ®± ¶®´«£ ±¤¬ ¨­ ±¤²¨£¤­³¨ «ȁ Dale ² ¨£ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸Ȍ² ¹®­¨­¦ wo´«£ ¢®­³¨­´¤ ³® ¡¤ ±¤²¨£¤­³¨ « ¹®­¨­¦ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ ±¤°´¤²³ ¶ ² ²¨¬¯«¸ ¥®±   3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ t§ ³ ¶®´«£ all®¶   ¢®­µ¤­¨¤­³ ²¨³¤ ¨­  ££¨³¨®­ ³® ³§¤  ¬¡´« ­¢¤ ¡ ²¤ ³§ ³ ¨²  «±¤ £¸  ««®¶¤£ ¡¸ ±¨¦§³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ Alston  ²ª¤£  ¦ ¨­ §®¶  ­  ¯¯±®µ « ¥®± ³§¨² ²¨³¤ ¶®´«£  ¥¥¤¢³ §¤± ¯±®¯¤±³¸ value  ­£ ¨¥ ³§¤ "® ±£ ¶®´«£ ³ ª¤ ³§ ³ ¨­³® ¢®­²¨£¤± ³¨®­ ¡¤¥®±¤ ¬ ª¨­¦   £¤¢¨²¨®­ȁ Morgan ² ¨£ ³§¤¸ ¢®´«£­Ȍ³ ¢®­²¨£¤± ³§¤ µ «´¤ ®¥ ¯±®¯¤±³¨¤² ¶¨³§®´³ ¤µ¨£¤­¢¤ ¯±¤²¤­³¤£ ¨­ ³§¤ ¥®±¬ ®¥  ­  ¯¯± ¨²¤±ȁ Alston  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ #®´­³¸ ¶ ² ¦®¨­¦ ³® ¡´¨«£ ³§¤ ²¨³¤  ­£ ³§¤­ ³´±­ ¨³ ®µ¤± ³®   ¯±¨µ ³¤ ¤­³¤±¯±¨²¤ȁ Morgan ² ¨£ ¨³ ¶ ² §¨² ´­£¤±²³ ­£¨­¦ ³§ ³ ³§¤ ²¨³¤ ¶®´«£ ¡¤ ¬ ­ ¦¤£ ¡¸ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³  «³§®´¦§ ³§¤ #®´­³¸ ¶®´«£ ¢®­³¨­´¤ ³® ®¶­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ Alston  ²ª¤£ ¶§ ³ ³¨¬¤ ¥± ¬¤ ¶ ² ¡¤¨­¦ ¯±®¯®²¤£ ¥®± ³§¤ ¢®¬¯«¤³¨®­ ®¥ ³§¤ ¯±®©¤¢³ȁ Morgan ³®«£ §¤± §¤ ¶®´«£ ¶±¨³¤  «« ®¥ §¤± ±¤¬ ¨­¨­¦ °´¤²³¨®­² £®¶­  ­£ § µ¤ -±ȁ !±³§´±²  ­²¶¤±  «« ®¥ ³§¤¬  ³ ®­¤ ³¨¬¤ȁ Alston ² ¨£ ³§ ³ ²§¤ § ² ¶ ­³¤£   ±¤¢¸¢«¨­¦ ¢¤­³¤± ¨­ §¤±  ±¤  ¥®± ¸¤ ±²  ­£ § s ¤µ¤­ ³ «ª¤£ ³® $ ±±¤«« &±¸¤ ¬ ­¸ ³¨¬¤² ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ ­¤¤£ ¥®± ®­¤ ¡´³ ³§¤ ¢´±±¤­³ ¯±®¯®² « ²®´­£² ¬®±¤ «¨ª¤   ¶ ²³¤ ²¨¦§³ ± ³§¤± ³§ ­   ±¤¢¸¢«¨­¦ ¢¤­³¤±ȁ 3§¤ ² ¨£ ³§¤±¤  ±¤ ¤«¤µ¤­ ±¤²¨£¤­¢¤² ¶¨³§ fa¬¨«¨¤² ®­ §¤± ±® £ Ȩ-¨««¤± & ±¬ $±ȁȩǾ ³§ ³ ¶¨«« ¡¤  ¥¥¤¢³¤£  ­£ ²§¤ ¨² ¢®­¢¤±­¤£ ¶¨³§ ³§¤ ¯®²²¨¡¨«¨³¸ ®¥ ¶ ²³¤² ²¤¤¯¨­¦ ¨­³® ³§¤¨± ¶ ³¤±, ³§¤ ¯®²²¨¡«¤ §¤ «³§ § ¹ ±£²Ǿ ³± ²§ ¡¤¨­¦ £´¬¯¤£  ¥³¤± §®´±² ¢ ´²¨­¦   ¦±¤ ³¤± ¤¸¤ ²®±¤ ³§ ­ ¡¤¥®±¤  ­£ ³§¤ ®£®±² ³§ ³ ¶¨«« ¢®¬¤ ¥±®¬ ²´¢§   ²¨³¤ȁ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ³§¤ / ³§ ³® "¨«« Alston. Alston ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³  «« ®¥ §¨² ¯±¤µ¨®´² °´¤²³¨®­² § £  «±¤ £¸ ¡¤¤­  ­²¶¤±¤£ȁ (¤ ² ¨£ §¤ ©´²³ ¶ ­³¤£ ³®  ²ª ³§¤ "® ±£ §®¶ ¬ ­¸ ®¥ ³§¤¬ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ¦® §®¬¤ ³§±®´¦§   ¦ ±¡ ¦¤ £´¬¯ ¤µ¤±¸ £ ¸. Arthurs said §¤ ´­£¤±²³®®£ ³§¤ ¢®­¢¤±­² ¥®± ³§¤ ²¨³¤ ¡¤¢ ´²¤ ³§¤±¤ § £ ¡¤¤­   §¨²³®±¸ of ¯±®¡«¤¬² ¥®± recycling ¢¤­³¤±² ¨­ ³§¤ 4±¨­¨³¸  ±¤  ¨­ ³§¤ ¯ ²³ȁ (¤ ² ¨£ ¬®²³ ®¥ ³§¤ ¯±®¡«¤¬² ²³¤¬¬¤£ ¥±®¬ ­®³ § µ¨­¦  ­  ³³¤­£ ­³ ¬ ­­¨­¦ ³§¤ ²¨³¤²ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ #®´­³¸ § ² ­®³ ²¤¤­ ³§¤ ² ¬¤ ¨²²´¤² ¶¨³§ ³§¤ir ¤·¨²³¨­¦ ¥ ¢¨«¨³¨¤² ¡¤¢ ´²¤ ³§¤±¤ ¨²  ­  ³³¤­£ ­³  ­£ ³§¤¸ ²¨³¤² § µ¤ ¬ £¤   £¨¥¥¤±¤­¢¤ ¨­ ¯±¤µ¤­³¨­¦ ¨««¤¦ « £´¬¯¨­¦ ¡¤¢ ´²¤ ®¥ ³§¤¨± ¢®­µ¤­¨¤­³ «®¢ ³¨®­²ȁ (¤ ² ¨£ §¤ ¥¤¤«² ³§ ³ ³§¨² ²¨³¤ ¶¨«« §¤«¯ ±¤£´¢¤ «¨³³¤±  ­£ ¤­µ¨±®­¬¤­³ « ¨²²´¤² ¨­ ³§¤ 4±¨­¨³¸  ±¤  _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ -¨­´³¤²0 ¦¤ 5®¥ 11 !¯±¨« ΖǾ ΕΓΔΛ ¶§¨¢§ ­®¶ § µ¤ ²®¬¤ ®¥ ³§¤ « ±¦¤²³ ¨««¤¦ « £´¬¯ ²¨³¤² ¨­ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸. Arthurs ¢®­¥¨±¬¤£ ³§ ³ ³§¤ ±¤¬ ¨­¨­¦ ¡ ±­²  ­£ ¬®¡¨«¤ §®¬¤² ¬¤­³¨®­¤£  ±¤ ­®³ ®¶­¤£ ¡¸ ³§¤ #®´­³¸ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤±¤ ¶ ²  ­ ®«£ £¤³¤±¨®± ³¨­¦ §®¬¤ ®­ ³§¤ ² ¬¤ ¯±®¯¤±³¸Ǿ ­¤ ± ³§¤ ±® £Ǿ ³§ ³ ¶ ² ¨­¢«´£¤£ ¨­ ³§¤ ¢«¤ ­-´¯ ¤¥¥®±³² ¡¸ ³§¤ #®´­³¸ ¡¤¢ ´²¤ $ µ¨£ "±¸ ­³Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ "´¨«£¨­¦ $¨±¤¢³®±Ǿ § £ £¤¤¬¤£ ´­² ¥¤ȁ !±³§´±² ² ¨£ ³§ ³ "±¸ ­³ ¥¤«³ ³§¤ ¬®¡¨«¤ §®¬¤² ¢®´«£ ¡¤ ´²¤£ ²® ³§¤ £¤¢¨²¨®­ ¶ ² ¬ £¤ ³®  ««®¶ ³§¤¬ ³® ±¤¬ ¨­ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ (¤ ² ¨£ £´±¨­¦ ³§¤ ¢«¤ ­-´¯ ¯±®¢¤²²Ǿ ³§¤ ®¶­¤±² § £  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ #®´­³¸ ¶®´«£ ±¤¬®µ¤ ³§¤ ¡ ±­²  ² ¶¤«« ¡´³ ¨³ ¢®´«£ ­®³ ¡¤ £®­¤ ¶¨³§¨­ ¡´£¦¤³ȁ Modlin  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ¡ ±­² ¶¤±¤ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤£ ¡¸ ³§¤ #®´­³¸ȁ Arthurs  ­²¶¤±¤£ ­®ȁ Modlin  ²ª¤£ ¨¥  «« ®¥ ³§¤ ²³±´¢³´±¤² § £ ¡¤¤­ ±¤¬®µ¤£ ¥±®¬ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤£ ¡¸ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ Arthurs  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ Morgan  ²ª¤£ !±³§´±² ³® ¢®±±¤¢³ §¨¬ ¨¥ §¤ ¶ ² ¶±®­¦  ­£ ²³ ³¤£ ³§ ³  «« ²³±´¢³´±¤² § µ¤ ¡¤¤­ ±¤¬®µ¤£ ¥±®¬ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤£ ¡¸ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸  ­£ ³§¤ ±¤¬ ¨­¨­¦ ¡ ±­²  ­£ ¬®¡¨«¤ §®¬¤² ¶¤±¤ ´­£¤± £¨¥¥¤±¤­³ ®¶­¤±²§¨¯ȁ Arthurs ² ¨£ ³§ ³ ¶ ² ¢®±±¤¢³ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ ®­«¸ ²³±´¢³´±¤² ±¤¬ ¨­¨­¦ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤£ ¡¸ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ ¨²  ­ abandoned ¶¤««  ­£   ²¤¯³¨¢ ³ ­ª ¶§¨¢§  ±¤ ¡®³§ ¢´±±¤­³«¸ ´­£¤± ¢®­³± ¢³ ³® ¡¤ ±¤¬®µ¤£ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ (¤ «³§ $¤¯ ±³¬¤­³ § £ £¤³¤±¬¨­¤£ ³§¤±¤ ¶ ² ­® «®­¦¤±   ­¤¤£ ¥®± ³§¤ ²¤¯³¨¢ ²¸²³¤¬  ­£ $ µ¨£²®­ 7 ³¤± ¨² ­®¶  µ ¨« ¡«¤  ³ ³§¨² «®¢ ³¨®­ȁ Morgan ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤ #®´­³¸ ­®³ ®­«¸ ¢«¤ ­¤£ ´¯ ³§¤ ®«£ ¬®¡¨«¤ §®¬¤²Ǿ ³± ²§  ­£ £¤¡±¨² ¥±®¬ ³§¤¨± ®¶­ ¯±®¯¤±³¸Ǿ ³§¤¸ § £  «²® ¨­¢«´£¤£ ²³±´¢³´±¤² £¤¤¬¤£ ´­¨­§ ¡¨³ ¡«¤  ­£ withi­ ¡´£¦¤³ ®­ ³§¤  £© ¢¤­³ ¯ ±¢¤«ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ #®´­³¸ ¶¤­³  ¡®µ¤  ­£ ¡¤¸®­£ ¶§ ³ ³§¤¸ ¶¤±¤ ±¤°´¨±¤£ ³® £®ȁ Arthurs ² ¨£ ³§ ³ -®±¦ ­ ¶ ² ¢®±±¤¢³ȁ He² ¨£ ³§¤±¤ § £ ¡¤¤­  ­ o«£ §®´²¤ ®´³  ³ ³§¤ ±® £  ­£ ²¤µ¤± « ¯¨«¤² ®¥ £¤¡±¨² «¤¥³ ¡¸ ³¤­ ­³² ¶§® § £ ®¥¥¤±¤£ ³® ±¤¬®µ¤ ¬®¡¨«¤ §®¬¤² ¨­²³¤ £ ®¥ ¯ ¸¨­¦ ±¤­³ȁ (¤ ² ¨£ ¨­²³¤ £ ®¥ ±¤¬®µ¨­¦ ³§¤ ¬®¡¨«¤ §®¬¤²  ²  ¦±¤¤£Ǿ ³§¤¸ ²³±¨¯¯¤£ ³§¤¬ ®¥  «« ² «µ ¦¤ ¡«¤ ¬ ³¤±¨ «  ­£ «¤¥³ ¯¨«¤² ®¥ ¦ ±¡ ¦¤ ¶§¨¢§ ¡¤¢ ¬¤ ¯ ±³ ®¥ ³§¤ ¢«¤ ­-´¯ ¤¥¥®±³² ¬ £¤ ¡¸ ³§¤ #®´­³¸ȁ Morgan ² ¨£ §¤ ³§¨­ª² ³§ ³ ¢¨³¨¹¤­² § µ¤ ²¤¤­ ³§¤ #®´­³¸ ¶®±ª¨­¦ ®­ ¯®±³¨®­² ®¥ ¯±®¯¤±³¸ ³§¤¸ £® ­®³ ®¶­ ¶§¨¢§ ¨² ¯ ±³ ®¥ ³§¤ ¢®­¥´²¨®­ȁ Arthurs agreed. Morgan  ²ª¤£ ®­ ¡¤§ «¥ ®¥ -±²ȁ !«²³®­Ǿ  ­ ¤²³¨¬ ³¤£ ³¨¬¤ ®¥ ¢®¬¯«¤³¨®­ ¥®± ³§¨² ¯±®©¤¢³ȁ Arthurs ² ¨£ ³§¤ ¦® « ¨² ³® § µ¤ ¨³ ¢®¬¯«¤³¤£ ¡¸ ³§¤ ¤­£ ®¥ ³§¤ ¸¤ ±ȁ (¤ ² ¨£ ¨¥ ³§¤ ±¤°´¤²³ ¨² approvedǾ ³§¤ £¤²¨¦­ ¶¨«« ¡¤ ¥¨­¨²§¤£ ´¯  ­£ ³§¤ ¯±®©¤¢³ ¶¨«« ¡¤ ¯´³ ®´³ ¥®± ¡¨£²  ­£ §®¯¤¥´««¸ ²³ ±³ ¢®­²³±´¢³¨®­ ³§¨² ²´¬¬¤±. Modlin  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ § £ ¡¤¤­  ­¸ ³¸¯¤ ®¥ ¤­µ¨±®­¬¤­³ « ²³´£¨¤² ®± ¯« ­² ¥®± ¢®­³ ¨­¬¤­³ȁ Dale s ¨£ §¤ ³§®´¦§³ ³§ ³ ¶®´«£ § µ¤ ³® ¡¤ £¤ «³ ¶¨³§ £´±¨­¦ ³§¤ ¯¤±¬¨³³¨­¦  ¯¯±®µ « process. Davis  ²ª¤£ ¨¥ !±³§´±² ¢®´«£ ¤·¯« ¨­ ²®¬¤ ®¥ ³§¤ ±¤¦´« ³®±¸ disciplines ¥®± § ­£«¨­¦ § ¹ ±£®´² ¬ ³¤±¨ «²ȁ Arthurs ² ¨£ ³§¤±¤ ¶¨«« ¡¤ ­® § ¹ ±£®´² ¬ ³¤±¨ «² ®³§¤± ³§ ­ ¬®³®± ®¨«ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³ § ²   ¢®­³± ¢³ ¶¨³§   ¢®¬¯ ­¸ ³§ ³ ¨² ¢ ««¤£ ®´³ ³® ¯´¬¯ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ -¨­´³¤²0 ¦¤ 6®¥ 11 !¯±¨« ΖǾ ΕΓΔΛ ¨³ £®¶­  ­£ § ´« ¨³ ®¥¥ ³®   ²¯¤¢¨ « ¶ ²³¤ ¥ ¢¨«¨³¸ ¶§¤­ ³§¤ ¡¨­² ¡¤¢®¬¤ ¥´««ȁ Davis  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤¨± ¯±®¢¤²² ¨² ¶¨³§¨­ ³§¤ 3³ ³¤  ­£ %0! ¦´¨£¤«¨­¤² ®± ±¤°´¨±¤¬¤­³²ȁ Arthurs ² ¨£ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³Ǿ £´¤ ³® ³§¤¨± «¨ ¡¨«¨³¸Ǿ § ² ³® ¡¤ µ¤±¸ ¯ ±³¨¢´« ± ¨­ §¨±¨­¦   contractor ¶§¨¢§ § ² ®¡³ ¨­¤£  «« ®¥ ³§¤ ±¤°´¨±¤£ ¯¤±¬¨³² ­£ ¢¤±³¨¥¨¢ ³¨®­²  ­£ h µ¤ ³® ¡¤ ¤°´¨¯¯¤£ ³® § ­£«¤ ²¯¤¢¨ « ¶ ²³¤² «¨ª¤ ¬®³®± ®¨«ȁ Modlin  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ¢®­³± ¢³®±²  ±¤ ¡®­£¤£ ®± ¨­²´±¤£ ³® § ­£«¤   ¯®²²¨¡«¤ ¤¬¤±¦¤­¢¸ȁ Morgan ² ¨£ §¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ¯®¨­³ ®´³ ³§ ³ ³§¨² ²¨³¤ ¨² ´­¨°´¤ȁ (¤ ² ¨£ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³  ­£ ³§¤ #®´­³¸ ³®¦¤³§¤± § £ ³® ¦® ³§±®´¦§  ­ ¤·³¤­²¨µ¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ¯±®¢¤²² ³§±®´¦§ $%.2 ¥®± ³§¤ ¢®­²³±´¢³¨®­ ®¥ ³§¤ « ­£¥¨««  ­£ ¡¤¢ ´²¤ ³§¨² ¨² ¡¤¨­¦ ¬ ­ ¦¤£ ¡¸ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³Ǿ the  ¢³¨µ¨³¨¤² ¥®± ³§¨² ¥ ¢¨«¨³¸ ¶¨««  ¢³´ ««¸ ¢®¬¤ ´­£¤± ³§¤ ¤·¨²³¨­¦ ¯¤±¬¨³ ³§±®´¦§ $%.2ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤±¤ ¨²  ¢³´ ««¸   h¨¦§¤± «¤µ¤« ®¥ scrutiny ³§ ­ ¨¥ ¸®´ ¶¤±¤ ¡´¨«£¨­¦   ²³ ­£- «®­¤ ²¨³¤ ³§ ³ ¶ ²­Ȍ³ ³¨¤£ ³® 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³  ­£ ³§¤ « ­£¥¨««ȁ Davis asked ¥®± ¬®±¤ £¤³ ¨« ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ ¯« ­­¤£ ¡´¥¥¤±ȁ Arthurs ² ¨£ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤ ³¶® ±®¶² ®¥ ¤µ¤±¦±¤¤­ ³±¤¤² ¯« ­³¤£ ¤µ¤±¸ ³¤­ ¥¤¤³ ³® ¯±®µ¨£¤   ²¢±¤¤­ȁ Koehler  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ¢®­³ ¨­¬¤­³  ±¤  ¨² ±¤°´¨±¤£ ³® ¡¤   ¢¤±³ ¨­ ²¨¹¤ ³® §®«£ ³§¤ ¤­³¨±¤ µ®«´¬¤ ®¥ ³§¤ «¨°´¨£ ¶ ²³¤ ¨¥ ³§¤±¤ ¶¤±¤  ­  ¢¢¨£¤­³ « ¯´­¢³´±¤ ³® ®­¤ ®¥ ³§¤ ¢®­³ ¨­¤±²ȁ Arthurs ² ¨£ ³§¤  ±¤ ²  ±¤ £¤²¨¦­¤£ ³® ¡¤ ²¤«¥-¢®­³ ¨­¤£ȁ (¤ ² ¨£ ¨¥ ³§¤ ¢®­³ ¨­¤±² £± ¨­¤£ £®¶­ ¢®¬¯«¤³¤«¸ £´¤ ³®   «¤ ªǾ ³§¤ ¢®­³ ¨­¬¤­³  ±¤  ¨² £¤²¨¦­¤£ ³® §®«£  «« ®¥ ³§¤ «¨°´¨£ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ ¥¤¶ ²¯¨««² ³§ ³ § µ¤ ®¢¢´±±¤£  ³ ³§¤ ¤·¨²³¨­¦ ²¨³¤² § µ¤ ¡¤¤­ ¬¨­¨¬ «  ­£ § µ¤ ®­«¸ ±¤°´¨±¤£ ² ­£ ®± ¢ ³ «¨³³¤± ³®  ¡²®±¡ ³§¤ «¨°´¨£ ¡¤¥®±¤ £¨²¯®²¨­¦ ®¥ ¨³ȁ $ µ¨²  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ²¨³¤ ¶®´«£ ¡¤ «®¢ª¤£  ¥³¤± ¡´²¨­¤²² §®´±²ȁ !±³§´±²  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ Cable  ²ª¤£ §®¶ «®­¦ ³§¤ « ±¦¤± ¨³¤¬² ²´¢§  ² ³¨±¤²  ­£ ¬ ³³±¤²²¤² ±¤¬ ¨­ ®­ ²¨³¤ ¡¤¥®±¤ ¡¤¨­¦ ¬®­¤£ȁ Arthurs ² ¨£ ³§¤ ²¨³¤²  ±¤ ³¸¯¨¢ ««¸ ²¤±µ¨¢¤²  ³ «¤ ²³ ®­¢¤   ¶¤¤ªȁ Cable  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ ³® ³§¤ ¤ ²³ ®¥ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ²¨³¤ ¶ ² 4±¨­¨³¸ &´±­¨³´±¤ȁ Arthurs  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ Cable ² ¨£ ³§¤ ¬®¡¨«¤ §®¬¤ ¯ ±ª ²³ ±³¤£ £¤³¤±¨®± ³¨­¦ ¶§¤­ §¤ ¶ ² ®­ ³§¤ 3§¤±¨¥¥Ȍ² $¤¯ ±³¬¤­³ ®µ¤± ΑΔ ¸¤ ±²  ¦® ²® §¤ ¥¤«³ «¨ª¤ ³§¤ ¢«¤ ­-´¯ ¬´²³ § µ¤ ¡¤¤­ ¤·³¤­²¨µ¤ȁ Arthurs ¢®­¥¨±¬¤£ ³§ ³ ¨³ ¶ ²   « ±¦¤ project. Cable  ²ª¤£ ¶§ ³ ¶®´«£ § ¯¯¤­ ¨¥ ³§¤  £©®¨­¨­¦ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±² ­®¶ «¤³ ³§¤ ±¤¬ ¨­¨­¦ ¬®¡¨«¤ §®¬¤² £¤³¤±¨®± ³¤ «¨ª¤ ³§¤ ®­¤² ¯±¨®± ³® 2 ­£®«¯§ #®´­³¸Ȍ² ¢«¤ ­-´¯ ¤¥¥®±³²  ­£ ³§¤¸ ¡¤¢®¬¤ ¤¸¤ ²®±¤²ȁ (¤ ² ¨£ ¤µ¤­ ³§®´¦§ ³§¤ #®´­³¸ £®¤² ­®³ ®¶­ ³§ ³ ¯±®¯¤±³¸Ǿ ¨³  ¯¯¤ ±² ³§ ³ ³§¤ ©®¡ ¨² § «¥ £®­¤ȁ Arthurs ² ¨£ ³§¤±¤ ¨² ­® ¬¨­¨¬´¬ §®´²¨­¦ ¨­ ³§¤ #®´­³¸ȁ (¤ ² ¨£ * ¸ $ «¤ § £ ¬¤­³¨®­¤£ ³§ ³ ¶¤ ­®¶ § µ¤   ¯±®¢¤²²  ­£ ³§¤±¤ ¨²  ¢³´ ««¸ ¬®­¤¸ ³§ ³ § ² ¡¤¤­ £¤£¨¢ ³¤£ ¥®± §®´²¤² ³§ ³  ±¤  ¡ ­£®­¤£ ®± ¢®­²¨£¤±¤£ ´­² ¥¤ȁ (¤ ² ¨£ ¨¥ ³§¤²¤ ¬®¡¨«¤ §®¬¤²  ±¤ ­®³ ¬ ¨­³ ¨­¤£Ǿ ³§¤ #®´­³¸ ¢ ­  ££±¤²² ³§¤ ²¨³´ ³¨®­  ³ ³§ ³ ³¨¬¤ȁ Morgan ² ¨£ ¨³ £®¤²­Ȍ³ § µ¤ ³® ¡¤ «¤¥³ ´¯ ³® ³§¤ #®´­³¸ȁ (¤ ² ¨£ ¨¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ £¤³¤±¨®± ³¤² ³® ²´¢§  ­ ¤·³¤­³Ǿ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ -¨­´³¤²0 ¦¤ 7®¥ 11 !¯±¨« ΖǾ ΕΓΔΛ ³§¤  £©®¨­¨­¦ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±²  ±¤ ¥±¤¤ ³® ¨­²³¨³´³¤  ­ ¨­£¤¯¤­£¤­³ ¢ ´²¤ ®¥  ¢³¨®­ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ #®´­³¸ ²§®´«£ ¡¤ ³§¤ « ²³ «¨­¤ ®¥ £¤¥¤­²¤ £´¤ ³® «¨¬¨³¤£ ±¤²®´±¢¤²  ­£ ¨¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ £¤³¤±¨®± ³¤² ³® ²´¢§  ­ ¤·³¤­³Ǿ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±²  ±¤ ¥±¤¤ ³® ¬®µ¤ ¥®±¶ ±£ ¶¨³§ ³§¤¨± ®¶­  ¢³¨®­ȁ Modlin  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ² ±®®¬ ³® ¬®µ¤ ³§¤ ¢®­µ¤­¨¤­¢¤ ²¨³¤ ¥´±³§¤± ¡ ¢ª ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ²® ³§ ³ ¨³ ¶®´«£ ¡¤ «¤²² µ¨²¨¡«¤ ¥±®¬ ³§¤ ±® £ȁ Arthurs ² ¨£ ³§¤ ¯« ¢¤¬¤­³ ¬¤¤³² ²¤³¡ ¢ª ±¤°´¨±¤¬¤­³  ­£ ¨³ ¶ ² ¯« ¢¤£ ³§¤±¤ ¨­ ³§¤ £¤²¨¦­ ¡¤¢ ´²¤ ®¥ ³§¤ ³®¯®¦± ¯§¸ ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ £±®¯² ®¥¥ ³§¤ ¥´±³§¤± ¸®´ ¦® ¡ ¢ª ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ ¤µ¤±¦±¤¤­ ¡´¥¥¤± ¨² ¡¤¨­¦ ®¥¥¤±¤£ ³® §¤«¯ ²¢±¤¤­ ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ȁ -odlin ² ¨£ ¨­ ¢®­²¨£¤± ³¨®­ ®¥ ³§¤ ±¤²¨£¤­³² ¨­ ³§¤  ±¤   ­£ ³§¤¨± ¢®­¢¤±­²Ǿ ³§¤ ¡´¥¥¤± ²®´­£² ±¤ ²®­ ¡«¤ȁ Davis ² ¨£  ² §¤ ´­£¤±²³ ­£² ¨³Ǿ ³§¤±¤ ¶¨«« ¡¤   ¡´¥¥¤±  «®­¦ ³§¤ ¥±®­³ ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸  ³ +¤­­¤£¸ 2£ȁ  ­£ £®¶­ ³§¤ ¶¤²³ ²¨£¤ ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸  ³ -¨««¤± & ±¬ $±ȁ ¡´³ ³§¤±¤ ¶¨«« ­®³ ¡¤   ¡´¥¥¤±  «®­¦ ³§¤ ¤ ²³ ²¨£¤ ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸  ³ ³§¤ &´±­¨³´±¤ ¯« ¢¤  ­£  ²ª¤£ ¨¥ ³§ ³ ¶ ² ¢®±±¤¢³ȁ Arthurs ² ¨£ ³§ ³ ¶ ² ¢®±±¤¢³  ­£ ³§¤±¤ ¶®´«£ ­®³ ¡¤   ¡´¥¥¤± between ³§¤ convenience ²¨³¤  ­£  ¬¡´« ­¢¤ ¡ ²¤ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ® ³§ ³® - ±¸ 3´³³®­ȁ - ±¸ 3´³³®­Ǿ ΒΑΘΕ -¨««¤± & ±¬ $±ȁ ² ¨£ ²§¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ª­®¶ ¶§® ¶¨«« ¡¤ ±¤²¯®­²¨¡«¤ ¥®± ¯¨¢ª¨­¦ ´¯ ³± ²§ ³§ ³ ¨² £±®¯¯¤£ ®¥¥  ³ ­¨¦§³ ¶§¨«¤ ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ ¨² ¢«®²¤£ȁ 3§¤ ² ¨£  «« ®¥ ³§¤ ³± ²§ ³§ ³ ¢ ¬¤ ¥±®¬ ³§¤ ¬®¡¨«¤ §®¬¤ ¯ ±ª § £ ³® ¡¤ ¬ ¨­³ ¨­¤£ ¡¸ ³§¤  £©®¨­¨­¦ ±¤²¨£¤­³² ¥®± ¸¤ ±² ¡¤¢ ´²¤ ³§¤ #®´­³¸ ¶®´«£­Ȍ³ ±¤²¯®­£ ³® ³§¤¨± ¢®¬¯« ¨­³²  ­£ ¨³ ¶ ² ­®³ ¯«¤ ² ­³ȁ Morgan ² ¨£ §¤ § s ³ ª¤­ ¢ ««² ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ ¬®¡¨«¤ §®¬¤ ¯ ±ª  ³ «¤ ²³ ®­¢¤   ¶¤¤ª ¥®±  ¡®´³ ¥¨µ¤ ¸¤ ±²  ­£ ³§¤ #®´­³¸ #®¬¬¨²²¨®­¤±² ¥¤¤« «¨ª¤ ³§¤¸ § µ¤ ¦®­¤ ®´³ ®­   «¨¬¡ ³® ¯´±¢§ ²¤ ³§¨² ¯ ±³¨¢´« ± ¯±®¯¤±³¸  ­£ §¤«¯ ¢«¤ ­ ¨³ ´¯ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤±¤  ±¤ ²¤µ¤± «  ±¤ ² ¨­ ³§¤ #®´­³¸ ³§ ³ ¯¤®¯«¤ ¶¨²§¤£ ³§¤ #®´­³¸ ¢®´«£ £® ³§¤ ² ¬¤  ­£ ³§¤¸ ²¨¬¯«¸ ¢ ­­®³ȁ Dale ² ¨£ ³§¤ ¥®±¬¤± ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±² § £ ¯¤­£¨­¦ ¢®£¤ ¤­¥®±¢¤¬¤­³ ¨²²´¤² ³§ ³ ¶¤±¤ ¬®±¤ ³§ ­ «¨ª¤«¸ ¦®¨­¦ ³® ¦¤³ ³¨¤£ ´¯ ¨­   ¢®´±³ ²¨³´ ³¨®­ ¨¥ ³§¤ ±¤«¨¤¥ ¤¥¥®±³ § £ ­®³ ®¢¢´±±¤£ ¥±®¬ ³§¤ #®´­³¸ȁ Pell ² ¨£ ³§ ³ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³ ¶®´«£ ¡¤ ±¤²¯®­²¨¡«¤ ¥®± ª¤¤¯¨­¦ ³§¤  ±¤  ¢«¤ ­ȁ Arthurs ² ¨£ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³ ¶¨«« ®¯¤± ³¤ ³§¤ ²¨³¤  ­£ ¬ ¨­³ ¨­ ¨³ȁ (¤ ² ¨£ ¨¥ ²®¬¤®­¤ ¶¤±¤ ³® £±®¯ ³± ²§ ®¥¥ £´±¨­¦ ³§¤ ­¨¦§³Ǿ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³ ¶¨«« ³ ª¤ ¢ ±¤ ®¥ ¨³ȁ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ® ³§ ³® 4¨¥¥ ­¸ !«²³®­ȁ 4¨¥¥ ­¸ !«²³®­ ² ¨£ ²§¤ § ² ®­¤ °´¤²³¨®­ ¡´³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ¬ ª¤   ²³ ³¤¬¤­³ ¥¨±²³ȁ 3§¤ ² ¨£ ³§ ³ ²§¤ § £ ±¤¢¤­³«¸ ¬®µ¤£ ¡ ¢ª ³® 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ ¶¨³§ ¯« ­² ³® ¡´¨«£   §®¬¤ ®¥¥ -¨««¤± & ±¬ $±ȁ 3§¤ ² ¨£ ¶§ ³ ²§¤ ®±¨¦¨­ ««¸ ³§®´¦§³ ¶®´«£ ¡¤   ±¤¢¸¢«¨­¦ ¢¤­³¤± ¨²  ¢³´ ««¸   landfill  ­£ ³§ ³ ¬ ¸ ¢¤±³ ¨­«¸ ¢§ ­¦¤ §¤± ¯« ­²ȁ Alston ² ¨£ ²§¤ § ² ¢®­¢¤±­² ³§ ³ ¯¤®¯«¤ ¶¨«« £´¬¯ ³§¤¨± ³± ²§ ®­ -¨««¤± & ±¬ $±ȁ  ­£ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ª­®¶ ¨¥ ³§¤ #®´­³¸ ¶®´«£ ¢®­²¨£¤± ¨­²³ ««¨­¦ ²¨¦­² ²´¢§  ² ȏ­® £´¬¯¨­¦  ««®¶¤£Ȑ ®± ȏ¯±¨µ ³¤ ¯±®¯¤±³¸Ȑ ³® §¤«¯ £¤³®´± ³§¨² ¥±®¬ § ¯¯¤­¨­¦ȁ Morgan ² ¨£ ¨¥ ³§¤±¤ ¨² ¨««¤¦ « £´¬¯¨­¦ ¨­ ³§¤ #®´­³¸Ǿ ¨³ ¨² £¤ «³ ¶¨³§ ¡¸ ¨­¢±¤ ²¤£ « ¶ ¤­¥®±¢¤¬¤­³ ¯ ³±®««¨­¦  ­£ ¯´³³¨­¦ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ -¨­´³¤²0 ¦¤ 8®¥ 11 !¯±¨« ΖǾ ΕΓΔΛ ´¯ ²¨¦­s  ² ¨³ ¨² ­¤¢¤²² ±¸ȁ )¥ ³§¤ #®´­³¸ ¥¨­£² ³§ ³ ¨««¤¦ « £´¬¯¨­¦ ¨² ®¢¢´±±¨­¦Ǿ ¨³ ¶¨«« ¡¤ addressed. Alston ² ¨£ ²§¤ ¶®´«£ ± ³§¤± ³§¤ #®´­³¸ ¡¤ ¯±® ¢³¨µ¤ ¨­ ³±¸¨­¦ ³® ¯±¤µ¤­³   £´¬¯¨­¦ ²¨³´ ³¨®­ ± ³§¤± ³§ ­ § µ¨­¦   ȏ±¤ ¢³¨®­Ȑ ³®   ¯±®¡«¤¬ȁ Morgan ² ¨£ ³§¤ #®´­³¸ £®¤² ­®³ ³¸¯¨¢ ««¸ ¯®²³ ²¨¦­² ®­ ¯±¨µ ³¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ Alston  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ #®´­³¸ ¶®´«£ ¢®­²¨£¤± ¯« ¢¨­¦ ²¨¦­² ®­ ³§¤¨± ®¶­ ¯±®¯¤±³¸Ǿ  £© ¢¤­³ ³® -¨««¤± & ±¬ $±ȁ Morgan ² ¨£ §¤ ¶®´«£ ¡¤ ±¤«´¢³ ­³ ³®  ¦±¤¤ ³® ³§ ³ȁ (¤ ² ¨£ ¨¥ ³§¤±¤ ¨²  ­¸ ¨««¤¦ « £´¬¯¨­¦Ǿ ³§¤ ®¯¤± ³®± ®¥ ³§¤ ²¨³¤ ¶®´«£ ±¤¯®±³ ¨³ ³® ³§¤ #®´­³¸  ­£ ³§¤ #®´­³¸ ¢®´«£  ££±¤²² ³§¤ ¯±®¡«¤¬ȁ Alston asked again ¨¥ ³§¤ #®´­³¸ ¶®´«£ ¢®­²¨£¤± ¡¤¨­¦ ¯±® ¢³¨µ¤ ± ³§¤± ³§ ­ ±¤ ¢³¨µ¤ ³§¨² ³¨¬¤ȁ 3§¤ ³§ ­ª¤£ ³§¤ "® ±£ ¥®± ³§¤¨± ³¨¬¤ȁ Dale ³®«£ -²ȁ !«²³®­ ³§ ³ ³§¤ 0« ­­¨­¦ $¤¯ ±³¬¤­³  ­£ 0´¡«¨¢ 7®±ª² § £ ²´¢§ ²¨¦­ ¦¤  µ ¨« ¡«¤  ³ ®­¤ ³¨¬¤  ­£ §¤ ¶®´«£ ¢§¤¢ª ³® ²¤¤ ¨¥ ³§¤¸ ¶¤±¤ ²³¨««  µ ¨« ¡«¤ ¥®± ´²¤ȁ (¤ ² ¨£ §¤ ¶®´«£ ¢§¤¢ª ³® ²¤¤ ¨¥ ³§¤±¤ ¶¤±¤ ²®¬¤ ²³¨««  µ ¨« ¡«¤  ­£  ²ª¤£ -²ȁ !«²³®­ ³® ¦¨µ¤ §¨¬   ¢ ««ȁ Alston  ¦±¤¤£ ³® £® ²®ȁ McLeod ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¥¤«³ ³§ ³  ­¸³§¨­¦ ¯« ¢¤£ ®­ ³§¨² ¯±®¯¤±³¸ ¶®´«£ ¢¤±³ ¨­«¸ ¡¤ ¡¤³³¤± ³§ ­ ¶§ ³ ¶ ² ³§¤±¤ ¡¤¥®±¤ ³§¤ ¢«¤ ­-´¯ȁ Davis  ¦±¤¤£  ­£ ² ¨£ ¨³ ¶®´«£ ¡¤ § ±£ ³® ¨¬ ¦¨­¤ ³§ ³ ³§¤ #®´­³¸ ¶®´«£ ¡´¨«£  ­  ¬¡´« ­¢¤ ¡ ²¤ ®­ ³§¤ ² ¬¤ ²¨¦§³ ¶¨³§   ¢®­µ¤­¨¤­¢¤ ²¨³¤  ­£ ³§¤­  ««®¶ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ³® ¡¤¢®¬¤ ´­²¨¦§³«¸ȁ Slusher ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ §¤ ¨² µ¤±¸ ¥ ¬¨«¨ ± ¶¨³§  ­ ¨£¤­³¨¢ « ²¨³¤ «®¢ ³¤£ ¨­ ,¨¡¤±³¸ȁ (¤ ² ¨£ ¡´²¨­¤²²¤²  ±¤ ­®³  ««®¶¤£ ³® £´¬¯ ³§¤±¤Ǿ ¨³ ¨² ²³±¨¢³«¸ ¥®± ­®­-¡´²¨­¤²² ´²¤ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ ²¨³¤ ¨² ª¤¯³ ¤·³±¤¬¤«¸ ¢«¤ ­  ­£ §¤ ¨² ´­ ¶ ±¤ ®¥ ¤µ¤±¸ § µ¨­¦   ²¯¨««ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤±¤ ¨²   ¯±®¯ ­¤ ¡´²¨­¤²² ®­ ®­¤ ²¨£¤ ®¥ ³§¤ ²¨³¤  ­£  ­ !"# ²³®±¤ ¡¤§¨­£ ¨³ ¡´³ ³§¤±¤  ±¤ ±¤²¨£¤­¢¤² «®¢ ³¤£  ¢±®²² ³§¤ ²³±¤¤³  ­£ £®¶­ ¡®³§ ²¨£¤² ®¥ ³§¤ ±® £ ¥±®¬ ¨³ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¶ ² ®­ ³§¤ ³®¶­ ¢®´­¢¨« ¶§¤­ ³§¤ ²¨³¤ ¶ ² ¯« ¢¤£ ³§¤±¤  ­£ ³§¤±¤ ¶¤±¤ ­¤µ¤±  ­¸ ¢®¬¯« ¨­³² ¥±®¬ ¢¨³¨¹¤­² ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ ²¨³¤ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤±¤ ¨²  ­ ®¯¤± ³®± ³§¤±¤ ³® £¨±¤¢³ ¤µ¤±¸®­¤ ³® ³§¤ ¢®±±¤¢³  ±¤  ¥®± ³§¤¨± ¶ ²³¤²  ­£ ³® ¬ ª¤ ²´±¤ ³§ ³ ¨³ ¨² £®­¤ ¢®±±¤¢³«¸ȁ 3«´²§¤±  «²® s ¨£ ³§ ³ §¤ § £ ¡¤¤­ ³® ³§ ³ ²¨³¤ ¬ ­¸ ³¨¬¤²  ­£ £®¤² ­®³ ±¤¬¤¬¡¤± ³§¤±¤ ¡¤¨­¦  ­ ®¥¥¤­²¨µ¤ ®£®±ȁ (¤ ² ¨£ ³§¨² ²¨³¤ ¨² ¢¤±³ ¨­«¸ ­®³ «¨ª¤ ¦®¨­¦ ³® ³§¤ « ­£¥¨««ȁ (¤ ² ¨£ ­® ®­¤ ¶ ­³² ³® § µ¤   ¦ ±¡ ¦¤ ²¨³¤ ­¤ ± ³§¤¨± §®¬¤ ¡´³ ¸®´ § µ¤ ³® ¯« ¢¤ ³§¤¬ ²®¬¤¶§¤±¤  ­£ ) ¢ ­  ³³¤²³ ³§ ³ ³§¤ ²¨³¤ ¨­ ,¨¡¤±³¸ ¶®±ª² ¤·³±¤¬¤«¸ ¶¤««ȁ Modlin  ²ª¤£ 3«´²§¤± §®¶ ¥ ± ³§¤ ,¨¡¤±³¸ ²¨³¤ ¶ ² «®¢ ³¤£ ®¥¥ ³§¤ ±® £ȁ Slusher ² ¨£ ¨³ ¨² ³§¤ ¤· ¢³ « ¸®´³ ®¥ ³§¤ ²¨³¤ ¯±®¯®²¤£ ¡¤¥®±¤ ³§¤¬ȁ Cable ² ¨£ §¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ¥®± ³§¤ #®´­³¸ ³® ¡¤ ¯±® ¢³¨µ¤ ¶¨³§ ³§¤ ²¨¦­² ¨¥ ¨³ ¨²  ³  «« ¯®²²¨¡«¤ȁ Dale ² ¨£ §¤ ¶®´«£ «®®ª ¨­³® ¨³ȁ Koehler ² ¨£ §¤ ´²¤² ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ «®¢ ³¤£ ¨­ & ±¬¤±ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤±¤ are ­® ¥¤¤s ¢§ ±¦¤£ ¶§¤­ £±®¯¯¨­¦ ®¥¥ ¸®´± ¦ ±¡ ¦¤  ­£ §¤ ¥¤¤«² ³§ ³ ¤­¢®´± ¦¤² ¯¤®¯«¤ ³® ´²¤ ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ȁ 0¤«« ² ¨£ §¤ ³§®´¦§³ ³§¤±¤ ¶¤±¤ ­® ¥¤¤² ¢§ ±¦¤£  ² ¯ ±³ ®¥ ³§¤ ¢®­³± ¢³ ¶¨³§ 7 ²³¤ - ­ ¦¤¬¤­³ȁ Davis ² ¨£ §¤ ¥¤¤«² ³§¤  ££¨³¨®­ « ¡´¥¥¤±² £¤²¢±¨¡¤£ ¶®´«£ ² ³¨²¥¸ ²®¬¤ ®¥ ³§¤ ¢®­¢¤±­²ȁ Dale _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ -¨­´³¤²0 ¦¤ 9®¥ 11 !¯±¨« ΖǾ ΕΓΔΛ ² ¨£ §¤ ¢®´«£­Ȍ³ ³§¨­ª ®¥  ­®³§¤±  ±¤  ¨­ ³§¤ #®´­³¸ ³§ ³ § £ ¬®±¤ ­¤¤£ ³§ ­ ³§¨²  ±¤ ȁ (¤ ² ¨£ #®£¤ %­¥®±¢¤¬¤­³ ¨² ¢®­³¨­´ ««¸ ¢®­³ ¢³¤£ ±¤¦ ±£¨­¦ ¨««¤¦ « £´¬¯¨­¦ ¨­ ³§ ³  ±¤ ȁ ȴȴ /±£¤± ®¥ ³§¤ "® ±£ Morgan ±¤¬¨­£¤£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ ¶§ ³ ³§¤¸ § £ ¡¤¥®±¤ ³§¤¬ ¶ ²   3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ±¤°´¤²³  ­£ ³® ±¤¬¤¬¡¤± ³§¤¨± ¦´¨£¤«¨­¤² ¶§¤­ ¬ ª¨­¦ ³§¤¨± £¤¢¨²¨®­ȁ Davis ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ JoyceǾ ³® approve ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ Slusher ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ McLeodǾ ³§ ³ ³§¤ £¤¢¨²¨®­ ¨² ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ 2.2%15%34 &/2 02/0%249 2%:/.).'Ȁ A.7),,)!- 0/34 Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ .®±³§ # ±®«¨­ Ǿ ¨² ±¤°´¤²³¨­¦ ³§ ³ ΐȁΐΖ  ¢±¤² «®¢ ³¤£  ³ ΐΑΏΕ /«£ & ±¬¤± 2£Ǿ !²§¤¡®±® 4®¶­²§¨¯Ǿ ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¥±®¬ 22 ³® HC.4 · )$Ͱ ΖΖΔΐΑΐΕΒΗΐȁ 0±¨¬ ±¸ '±®¶³§ !±¤ ȁ )³ ¨² ³§¤ £¤²¨±¤ ®¥ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³ ³® ´²¤ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¥®± ¢®¬¬¤±¢¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³ȁ 0±®¯¤±³¸ /¶­¤±Ȁ 2 ­£®«¯§ " ¯³¨²³ !²²®¢¨ ³¨®­Ǿ )­¢ȁ Dale ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ ³§¨² ¯±®¯¤±³¸ ´²¤£ ³® ¡¤ ±¤¦´« ³¤£ ¡¸ ³§¤ #¨³¸ ®¥ !²§¤¡®±®Ȍ² ¹®­¨­¦ ©´±¨²£¨¢³¨®­  ­£ ³§ ³ ³§¤ #®´­³¸ § £ ¨­§¤±¨³¤£ ¨³ ¶§¤­ ³§¤ #¨³¸ ±®««¤£ ¡ ¢ª ³§¤¨± %·³±  4¤±±¨³®±¨ « *´±¨²£¨¢³¨®­ Ȩ%4*ȩȁ (¤ ² ¨£ §¤ ³§®´¦§³ ³§ ³ ³§¨² ¯±®¯¤±³¸ ²§®´«£ § µ¤ ¡¤¤­ ¹®­¤£ /¥¥¨¢¤ )­²³¨³´³¨®­ « ¡¤¢ ´²¤ ³§¤ ¤·¨²³¨­¦ ²³±´¢³´±¤ ¶®´«£ ­¤µ¤± § µ¤ ¡¤¤­ ´²¤£ ¥®± ±¤²¨£¤­³¨ « ¯´±¯®²¤²ȁ (¤ ² ¨£ ¨­ ¢®­²¨£¤± ³¨®­ ®¥ ¯±®¯¤±³¨¤² ¨­ ³§¤ ¨¬¬¤£¨ ³¤  ±¤   ­£ ³§¤ ¥ ¢³ ³§ ³ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³ ¨² ´­²´±¤ ®¥ ³§¤ ¥´³´±¤ ´²¤ ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸Ǿ §¤ ¨²  ²ª¨­¦ ¥®± ²³± ¨¦§³ (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ « ¹®­¨­¦ȁ Dale ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ ³§¤ ±¤¢®¬¬¤­£ ³¨®­ ¦¨µ¤­ ³® ³§¤¬ ¡¸ ³§¤ ¢®¬¬¨³³¤¤ ¶ ² ­®³ £´¤ ³® ³§¤ ¥ ¢³ ³§ ³  ­¸®­¤ £¨² ¦±¤¤£ ¶¨³§ ³§¤ (# ¹®­¨­¦ ¡¤¨­¦ requestedǾ ³§¤±¤ ¶¤±¤ ²®¬¤ ¢®­¢¤±­² ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤  ¢¢¤²² ®­ ³§¤ ¡ ¢ª ²¨£¤ ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸  ­£ ¶§ ³ ¨¬¯ ¢³ ¨³ ¶®´«£ § µ¤ ®­ ³§¤ ±¤²¨£¤­³¨ « ­¤¨¦§¡®±§®®£ȁ 7¨««¨ ¬ Ȩ"¨««ȩ PostǾ ΐΑΓΒ /«£ & ±¬¤± 2£Ǿ AsheboroǾ ¶ ² ¯±¤²¤­³ȁ (¤ ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ §¨² ¨­³¤­³¨®­² ¶¤±¤ ³® ¢®­³¨­´¤ ³® ´²¤ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¥®± ®¥¥¨¢¤ ²¯ ¢¤  ² ¨³ ¨² ¢´±±¤­³«¸ ¡¤¨­¦ ´²¤£ȁ (¤ ² ¨£ §¤ ¯« ­² ³® ¨­²³ ««   ¥¤­¢¤ ®± « ­£²¢ ¯¤ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¶¨³§ ²®¬¤ ³¸¯¤ ®¥ ¡´¥¥¤± ¥®± ³§¤ ±¤²¨£¤­³¨ «  ±¤  ®­ ³§¤ ¡ ¢ª ²¨£¤ ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸  ­£ ³§ ³ §¨² ¬ ¨­ ¦® « ¨² ³® ¢«¤ ­ ´¯ ³§¤  ±¤ Ǿ ¬ ª¨­¦ ¨³ ¬®±¤  ¯¯¤ «¨­¦ȁ Davis  ²ª¤£ 0®²³ ¨¥ §¤ ¶ ²   ¢´±±¤­³ ¡´²¨­¤²² ®¶­¤± ¨­ ³§ ³  ±¤ ȁ Post ³®«£ §¨¬ ³§ ³ §¤ ®¶­² '±®´­£¶®±ª²©´²³ ²®´³§ ®¥ ³§¨² ¯±®¯¤±³¸ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ ¨² ®­¤ ®¥ ³§¤ ±¤ ²®­² ³® ¬ ª¤ ³§¨² ¯±®¯¤±³¸ ¬®±¤  ¯¯¤ «¨­¦ȁ Davis  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶¤±¤ ²¯¤¢¨¥¨¢ ¯« ­² ¥®± ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ Post ² ¨£ ­®³  ³ ³§¨² ³¨¬¤ȁ McLeod  ²ª¤£ 0®²³ ¨¥ §¤ § £ ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ¡«®¢ª ®¥¥ ³§¤ ¡ ¢ª ²¨£¤ ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¨­³® ³§¤ ±¤²¨£¤­³¨ «  ±¤ ȁ Post ² ¨£ ³§¤ ¡ ¢ª  ¢¢¤²² ¶ ² ­®³ ¢´±±¤­³«¸ ¡¤¨­¦ ´²¤£  ­£ §¤ £¨£ ­®³ ¯« ­ ³® ¢§ ­¦¤ ³§ ³Ǿ §¤ £¨£­Ȍ³ ¬¨­£ ¡«®¢ª¨­¦ ¨³ ®¥¥ȁ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ -¨­´³¤²0 ¦¤ 10 ®¥ 11 !¯±¨« ΖǾ ΕΓΔΛ Davis  ²ª¤£ 0®²³ ¨¥ §¤ ¶ ² ¢´±±¤­³«¸ ´²¨­¦ ³§¤ ¤·¨²³¨­¦ ¡´¨«£¨­¦ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ Post  ­²¶¤±¤£ ­®Ǿ §¤ ² ¨£ §¤ £¨£ ­®³ ¯¤±²®­ ««¸ § µ¤   ­¤¤£ ¥®± ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ȁ 4§¤±¤ ¶ ² ­® ®­¤ ¯±¤²¤­³ ¨­ ®¯¯®²¨³¨®­ ³® ³§¨² ±¤°´¤²³. Cable ² ¨£ ³§ ³ §¨² ¢®­¢¤±­²  ¡®´³ ³§¤  ¢¢¤²² ®­ ³§¤ ¡ ¢ª ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ § £ ¡¤¤­ ² ³¨²¥¨¤£ ¶¨³§ ¯« ­² ³® ¢«®²¤ ¨³ ®¥¥ȁ -¢,¤®£ ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ C able Ǿ ³® approve ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ # ¡«¤ made ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ -¢,¤®£Ǿ ³§ ³ ³§¤ £¤¢¨²¨®­ ¨² ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ Growth - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ Cable ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Joyce Ǿ ³® adjourn ³§¤ ¬¤¤³¨­¦ȁ 4§¤ ¬¤¤³¨­¦  £©®´±­¤£  ³ ΖȀΓΗ ¯ȁ¬ȁ 4§¤±¤ ¶¤±¤ ΐΗ ¯±¤²¤­³ ¥®± ³§¤ ¬¤¤³¨­¦ȁ Cable ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Joyce ³® ¬®µ¤ ¥®±¶ ±£  ­£ ®¯¤­ ³§¤ "® ±£ ®¥ !£©´²³¬¤­³ ¬¤¤³¨­¦ȁ ./24( #!2/,).! 2!.$/,0( #/5.49 ____________________________________ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®± ____________________________________ ____________________________________ Clerk ³® ³§¤ "® ±£ Date _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ -¨­´³¤² 0 ¦¤ 11 ®¥ 11 !¯±¨« ΖǾ ΕΓΔΛ