Loading...
10OctoberPB #/5.49 /& 2!.$/,0( /2$%2 !002/6).' 30%#)!, 53% 0%2-)4 ). 4(% -!44%2 /& 4(% !00,)#!4)/. &/2 30%#)!, 53% 0%2-)4 "9 #4' #/--5.)#!4)/.3 4/7%2 '2/50Ǿ ,,# ./24( #!2/,).! 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ ( µ¨­¦ §¤ ±£  «« ³§¤ ¤µ¨£¤­¢¤  ­£  ±¦´¬¤­³ ¯±¤²¤­³¤£  ³ ³§¤ §¤ ±¨­¦ ®­ /¢³®¡¤± ΑǾ ΑΏΐΗǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ¨² ¢®¬¯«¤³¤Ǿ ³§ ³ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ¢®¬¯«¨¤² ¶¨³§  «« ®¥ ³§¤  ¯¯«¨¢ ¡«¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³² ®¥ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 5­¨¥¨¤£ $¤µ¤«®¯¬¤­³ /±£¨­ ­¢¤ ¥®± ³§¤ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¯±®¯®²¤£Ǿ  ­£ ³§ ³ ³§¤±¤¥®±¤ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ³® ¬ ª¤ ´²¤ ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ «®¢ ³¤£ ®­ .# (¶¸ ΓΘ 3Ǿ  ³ ³§¤ ¨­³¤±²¤¢³¨®­ ®¥ "± ­³«¤¸ '®±£®­ 2£ȁ ¥®± ³§¤ ¯´±¯®²¤ ¨­£¨¢ ³¤£ ¨² §¤±¤¡¸ APPROVED, ²´¡©¤¢³ ³®  ««  ¯¯«¨¢ ¡«¤ ¯±®µ¨²¨®­² ®¥ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 5­¨¥¨¤£ $¤µ¤«®¯¬¤­³ /±£¨­ ­¢¤ȁ (!6).' #/.3)$%2%$ !,, 4(% %6)$%.#% 02%3%.4%$Ǿ 4(% 2!.$/,0( #/5NTY 0,!..).' "/!2$ APPROVES 4(% !00,)#!4)/. &/2 ! 30%#)!, 53% 0%2-)4 &/2 #4' #/--5.)#!4)/.3 4/7%2 '2/50Ǿ ,,#Ǿ "!3%$ 50/. 4(% &/,,/7).'Ȁ 1. 4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¶¨«« ­®³ ¬ ³¤±¨ ««¸ ¤­£ n¦¤± ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ «³§ ®± ² ¥¤³¸ ¨¥ «®¢ ³¤£ ¶§¤±¤ ¯±®¯®²¤£  ­£ £¤µ¤«®¯¤£  ¢¢®±£¨­¦ ³® ³§¤ ¯« ­  ² ²´¡¬¨³³¤£  ­£  ¯¯±®µ¤£ǿ 2. 4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¬¤¤³²  «« ±¤°´¨±¤£ ¢®­£¨³¨®­²  ­£ ²¯¤¢¨¥¨¢ ³¨®­²ǿ 3. 4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¶¨«« ­®³ ²´¡²³ ­³¨ ««¸ ¨­©´±¤ ³§¤ µ «´¤ ®¥  £©®¨­¨­¦ ®±  ¡´³³¨­¦ ¯±®¯¤±³¸Ǿ ®± ³§ ³ ³§¤ ´²¤ ¨²   ¯´¡«¨¢ ­¤¢¤²²¨³¸ǿ  ­£ 4. 4§ ³ ³§¤ «®¢ ³¨®­  ­£ ¢§ ± ¢³¤± ®¥ ³§¤ ´²¤ ¨¥ £¤µ¤«®¯¤£  ¢¢®±£¨­¦ ³® ³§¤ ¯« ­  ² ²´¡¬¨³³¤£  ­£  ¯¯±®µ¤£ ¶¨«« ¡¤ ¨­ § ±¬®­¸ ¶¨³§ ³§¤  ±¤  ¨­ ¶§¨¢§ ¨³ ¨² ³® ¡¤ «®¢ ³¤£  ­£ ¨­ ¦¤­¤± « ¢®­¥®±¬¨³¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¥®± 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ ). 7)4.%33 7(%2%/&Ǿ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ § ² ¢ ´²¤£ ³§¨² 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ³® ¡¤ ¨²²´¤£ ¨­ ¨³² ­ ¬¤  ­£ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±² £® §¤±¤¡¸  ¢¢¤¯³ ³§¨² 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³Ǿ ³®¦¤³§¤± ¶¨³§  «« ¨³² ¢®­£¨³¨®­²  ² ¡¨­£¨­¦ ®­ ³§¤¬  ­£ ³§¤¨± ²´¢¢¤²²®±² ¨­ ¨­³¤±¤²³ȁ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®± #§ ¨±Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ____________________________________________________ ____________________________________________________ #«¤±ª ³® 0« ­­¨­¦ "® ±£ Date 2!.$/,0( #/5.49 $%0!24-%.4 /& 0,!..).' lj $%6%,/0-%.4 ΑΏΓ % ²³ !¢ £¤¬¸ 3³±¤¤³ ȥ 0®²³ /¥¥¨¢¤ "®· ΖΖΐ !²§¤¡®±®Ǿ .®±³§ # ±®«¨­  ΑΖΑΏΓ-0771 4¤«¤¯§®­¤Ȁ ȨΒΒΕȩ ΒΐΗ-ΕΔΔΔ ȥ & ·Ȁ ȨΒΒΕȩ ΒΐΗ-6550 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ MINUTES /¢³®¡¤± ΐΏǾ ΑΏΐΗ 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¬¤³  ³ ΕȀΒΏ ¯ȁ¬ȁǾ ®­ 4´¤²£ ¸Ǿ /¢³®¡¤± ΑǾ ΑΏΐΗǾ ¨­ ³§¤ #®¬¬¨²²¨®­¤±Ȍ² -¤¤³¨­¦ 2®®¬Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ (¨²³®±¨¢ #®´±³§®´²¤Ǿ ΐΓΔ-# 7®±³§ 3³±¤¤³Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ .#ȁ Chairm ­ 2¤¨£ 0¤«« ¢ ««¤£ ³§¤ ¬¤¤³¨­¦ ³® ®±£¤±  ³ ΕȀΒΏ ¯ȁ¬ȁ * ¸ $ «¤Ǿ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®±Ǿ ¢ ««¤£ ³§¤ ±®«« ®¥ ³§¤ ¬¤¬¡¤±²Ȁ 2¤¨£ 0¤««Ǿ #§ ¨±¬ ­Ǿ present; 7 ¸­¤ *®¸¢¤Ǿ 6¨¢¤ #§ ¨±¬ ­Ǿ present; #§±¨² -¢,¤®£Ǿ present; *®§­ # ¡«¤Ǿ present; +¤¨³§ 3«´²§¤±Ǿ present; Kemp Davis Ǿ ¯±¤²¤­³ǿ 2 «¯§ -®£«¨­Ǿ present and -¨¢§ ¤« +®¤§«¤±Ǿ !«³¤±­ ³¤Ǿ present. #®´­³¸ !³³®±­¤¸Ǿ "¤­ -®±¦ ­ ¶ ²  «²® ¯±¤²¤­³ȁ 3«´²§¤± ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Cable ³® approve ³§¤ ¬¨­´³¤² ®¥ ³§¤ *´«¸ ΖǾ ΑΏΐΗǾ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¬¤¤³¨­¦ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ 2%15%34 &/2 30%#)!, 53% 0%2-)4: A.#4' #/--5.)#!4)/.3 4/7%2 '2/50, #§ ±«®³³¤Ǿ .#Ǿ ¨² ±¤°´¤²³¨­¦   3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ³®  ««®¶   ¯±®¯®²¤£ ΑΔΓ ft. self-²´¯¯®±³¨­¦ « ³³¨¢¤ ³®¶¤±  ­£ ¢®¬¯®´­£  ² ¯¤± ²¨³¤ ¯« ­ «®¢ ³¤£ ®¥¥ ®¥ .# (¶¸ ΓΘǾ ®­ ΐΓȁΕΒ  ¢±¤²Ǿ Concord 4®¶­²§¨¯Ǿ :®­¨­¦ $¨²³±¨¢³ 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´±¤ȁ 4 · )$Ͱ 7608387506. Dale ¦ µ¤  ­ ®µ¤±µ¨¤¶ ®¥ ³§¤ ±¤°´¤²³  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¦¤­£ ȁ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ® ³§ ³® $ «¤ &¨­®¢§i. 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ 0 ¦¤ 1 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ $ «¤ Finochi Ǿ   ±¤¯±¤²¤­³ ³¨µ¤ ¥®± #4' #®¬¬´­¨¢ ³¨®­² 4®¶¤± '±®´¯Ǿ ¤·¯« ¨­¤£ ³® ³§¤ "® ±£ ³§¤ ­¤¤£ ¥®±   ³®¶¤±  ³ ³§¨² «®¢ ³¨®­ ³§ ³ ¶®´«£ ¯±®µ¨£¤ ¨­¢±¤ ²¤£ ¢®µ¤± ¦¤ ¥®±  «« ¢ ±±¨¤±² ¥´±³§¤± ¥±®m ³®¶­ȁ McLeod  ²ª¤£ ¨¥ ³§¨² ³®¶¤± ¶®´«£ ±¤¯« ¢¤  ­ ¤·¨²³¨­¦ ³®¶¤± ³§ ³ ¶ ² ¯±¤µ¨®´²«¸  ¯¯±®µ¤£ ²¤µ¤± « ¸¤ ±²  ¦® ­¤ ± ³§¨² «®¢ ³¨®­ȁ Finochi ² ¨£ ³§ ³ ²¨³¤ § £ ­¤µ¤± ¡¤¤­ £¤µ¤«®¯¤£  ­£  «³§®´¦§ ³§¤ 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ¨² ¯¤±¯¤³´ « to³§ ³ ²¨³¤Ǿ §¤ ¥¤¤«² ³§ ³ ´¯£ ³¨­¦ «¤ ²¤  ¦±¤¤¬¤­³²  ­£ ¬¤¤³ing ¢´±±¤­³ ±¤¦´« ³¨®­²Ǿ ¨³ ¶®´«£ ­®³ ¡¤ ¡¤­¤¥¨¢¨ « ¥®±   ¢ ±±¨¤± ³® ¯´±²´¤ ³§¤ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ®¥ ³§ ³ ¯ ±³¨¢´« ± ²¨³¤  ­¸ «®­¦¤±ȁ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ® ³§ ³® ,¤­¨³  Walkerȁ Leni³  Walker Ǿ ΔΐΏΓ &¨±¤¥¨¦§³¤± 2£Ǿ $¤­³®­Ǿ  ²ª¤£ ¨¥ ²®¬¤®­¤ ¢®´«£ ¦¨µ¤ §¤± ³§¤ £¨²³ ­¢¤ ³§ ³ ³§¨² ¯±®¯®²¤£ ³®¶¤± ¶®´«£ ¡¤ «®¢ ³¤£ ¥±®¬ §¤± ¯±®¯¤±³¸ȁ Morgan  ²ª¤£ 7 «ª¤± ³® ¨¥ ²§¤ ¢®´«£ ¤·¯« ¨­ ³® ³§¤ "® ±£ ¶§¤±¤ §¤± ¯±®¯¤±³¸ ¶ ² «®¢ ³¤£ ¨­ ±¤« ³¨®­ ³® ³§¤ ³®¶¤±ȁ " ²¤£ ®­ ³§¤ ¨­¥®±¬ ³¨®­ ¦¨µ¤­ ¡¸ 7 «ª¤±Ǿ Dale estimated ³§ ³ §¤± §®¬¤ ¶®´«£ ¡¤  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ²¤µ¤­ ³® ¤¨¦§³ §´­£±¤£ ¥¤¤³  ¶ ¸ ¥±®¬ ³§¤ ³®¶¤± ¡ ²¤£ ®­ ³§¤ ¬ ¯² §¤ § £ ¡¤¥®±¤ §¨¬ȁ Walker asked §®¶ ¥ ± ¥±®¬ §¤± ¯±®¯¤±³¸ «¨­¤ ± ³§¤± ³§ ­ §¤± §®¬¤ȁ Dale said h¨² ¤²³¨¬ ³¨®­ ¶®´«£ ¡¤  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ¥¨µ¤ §´­£±¤£ ¥¤¤³ȁ Walker  ²ª¤£ ¶§ ³ ³¸¯¤ ®¥ «¨¦§³¨­¦  ­£ ²§±´¡² ¶®´«£ ¡¤ ±¤°´¨±¤£ ¥®± ¡´¥¥¤±ȁ Finochi ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ¥¨±²³ «¨ª¤ ³® ¢«¤ ± ´¯ ³§¤ ¤ ±«¨¤± ²³ ³¤¬¤­³ ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ £¨²³ ­¢¤ ³® -²ȁ 7 «ª¤±Ȍ² ¯±®¯¤±³¸ «¨­¤ȁ (¤ ² ¨£ ¡ ²¤£ ®­ ³§¤ ȏ²¢ «¤£Ȑ ¬ ¯² §¤ § £Ǿ ³§¤ ¥¤­¢¤£  ±¤   ±®´­£ ³§¤ ³®¶¤± ¶®´«£ ¡¤  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ³¶® §´­£±¤£ ¥¨¥³¸ ¥®´± ¥¤¤³ ¥±®¬ §¤± ¯±®¯¤±³¸ «¨­¤  ­£ ³§ ³ ³§¤  ¢³´ « ³®¶¤± ¶®´«£ ¡¤  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ³§±¤¤ §´­£±¤£ ¥¤¤³ ¥±®¬ §¤± ¯±®¯¤±³¸ «¨­¤ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤  ±¤  ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ¢®¬¯®´­£  ­£ §¤± ¯±®¯¤±³¸ ¨² ¶®®£¤£  ­£ ¶®´«£ ¡¤ ¬ ¨­³ ¨­¤£ ¶§¨¢§ ¶¨«« ¦¨µ¤ -²ȁ 7 «ª¤± ®µ¤± ³¶® §´­£±¤£  ­£ ¥¨¥³¸ ¥¤¤³ ®¥ ¡´¥¥¤±ȁ (¤ ³§¤­ ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³² ¥®± «¨¦§³¨­¦Ǿ ´²¤£ ¥®±  µ¨ ³¨®­Ǿ § µ¤ ¢§ ­¦¤£ ²¨¦­¨¥¨¢ ­³«¸ ®µ¤± ³§¤ ¯ ²³ ³¤­ ¸¤ ±²ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ «¨¦§³² ´²¤£ ³®£ ¸  ±¤  «« ,%$Ǿ ³§¤¸ ¡´±­ ®´³ «¤²² ®¥³¤­  ­£ ³§¤ «¨¦§³ ¨² «¤²² ¨­³¤­²¤ȁ &¨­®¢§¨ ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤ «¨¦§³ ®­ ³®¯ ®¥ ³§¤ ³®¶¤± ¶¨«« ¡´±­ ¶§¨³¤ £´±¨­¦ ³§¤ £ ¸  ­£ ²¶¨³¢§ ³® ±¤£  ³ ­¨¦§³ȁ (¤ ² ¨£ ¨¥ ³§¨² ¯ ±³¨¢´« ± ³®¶¤± ±¤°´¨±¤² ²¨£¤ «¨¦§³¨­¦Ǿ ³§¤¸ ¶¨«« ¡´±­  ³ ­¨¦§³ ¶¨³§   ²«®¶ ¯´«² ³¨­¦ ±¤£ «¨¦§³ ¥®± µ¨²¨¡¨«¨³¸ȁ Pell ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¤«²¤ ³§ ³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ §¤ ¢«®²¤£ ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ ±¨­¦  ­£  ²ª¤£ ¥®± £¨²¢´²²¨®­  ¬®­¦ ³§¤ "® ±£ ¬¤¬¡¤±² ®±   motion. -¢,¤®£ ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Slusher ³® approve³§¤ ±¤°´¤²³ ¥®±   3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ (!6).' #/.3)$%2%$ !,, 4(% %6)$%.#% 02%3%.4%$Ǿ 4(% 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ !002/6%$ 4(% !00,)#!4)/. &/2 ! 30%#)!, 53% 0%2-)4 &/2 #4' #/--5.)#!4)/.3 4/7%2 '2/50 "!3%$ 50/. 4(% &/,,/7).'Ȁ 1. 4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¶¨«« ­®³ ¬ ³¤±¨ ««¸ ¤­£ ­¦¤± ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ «³§ ®± ² ¥¤³¸ ¨¥ «®¢ ³¤£ ¶§¤±¤ ¯±®¯®²¤£  ­£ £¤µ¤«®¯¤£  ¢¢®±£¨­¦ ³® ³§¤ ¯« ­  ² ²´¡¬¨³³¤£  ­£  ¯¯±®µ¤£ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ 0 ¦¤ 2 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ 2.4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¬¤¤³²  «« ±¤°´¨±¤£ ¢®­£¨³¨®­²  ­£ ²¯¤¢¨¥¨¢ ³¨®­²ǿ 3.4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¶¨«« ­®³ ²´¡²³ ­³¨ ««¸ ¨­©´±¤ ³§¤ µ «´¤ ®¥  £©®¨­¨­¦ ®±  ¡´³³¨­¦ ¯±®¯¤±³¸Ǿ ®± ³§ ³ ³§¤ ´²¤ ¨²   ¯´¡«¨¢ ­¤¢¤²²¨³¸ǿ  ­£ 4.4§ ³ ³§¤ «®¢ ³¨®­  ­£ ¢§ ± ¢³¤± ®¥ ³§¤ ´²¤ ¨¥ £¤µ¤«®¯¤£  ¢¢®±£¨­¦ ³® ³§¤ ¯« ­  ² ²´¡¬¨³³¤£  ­£  ¯¯±®µ¤£ ¶¨«« ¡¤ ¨­ § ±¬®­¸ ¶¨³§ ³§¤  ±¤  ¨­ ¶§¨¢§ ¨³ ¨² ³® ¡¤ «®¢ ³¤£  ­£ ¨­ ¦¤­¤± « ¢®­¥®±¬¨³¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¥®± 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ 4§¨² 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ¨² §¤±¤¡¸ !002/6%$ ®­ /¢³®¡¤± ΑǾ ΑΏΐΗȁ Dale ³®«£ &¨­®¢§¨ ³§ ³ ³§¤ 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ¶ ² ¦± ­³¤£ ¡¸ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ B.$%..9 2/-%2/Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ .#Ǿ ¨² ±¤°´¤²³¨­¦   3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ³®  ««®¶   2´± « & ¬¨«¸ /¢¢´¯ ³¨®­ ¥®±   ¶¤«£¨­¦ ²§®¯ ¶¨³§ ¯±¨¬ ±¸ ¤¬¯§ ²¨² ®­ ª ¸ ª ³± ¨«¤±² ¶¨³§ ­® ®´³²¨£¤ ²³®± ¦¤  ² ¯¤± ²¨³¤ ¯« ­ «®¢ ³¤£  ³ ΒΘΗΒ .# (¶¸ ΓΑ 3Ǿ ®­ ΑȁΑΕ  ¢±¤²Ǿ '± ­³ 4®¶­²§¨¯Ǿ :®­¨­¦ $¨²³±¨¢³ 2¤²¨£¤­³¨ « 2¤²³±¨¢³¤£ȝ2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´±¤ȁ 4 · )$Ͱ 7689509349. Dale ¦ µ¤  ­ ®µ¤±µ¨¤¶ ®¥ ³§¤ ±¤°´¤²³  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¦¤­£ ȁ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ® ³§ ³® $¤­­¸ 2®¬¤±®ȁ Romero ¤·¯« ¨­¤£ ³® ³§¤ "® ±£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²³ ±³ §¨² ®¶­ ¡´²¨­ess ¡´¨«£¨­¦ ª ¸ ª ³± ¨«¤±² ¨­  ­ ¤·¨²³¨­¦ ΓΏ·ΓΏ  ¢¢¤²²®±¸ ¡´¨«£¨­¦ ¡¤§¨­£ §¨² §®¬¤ ³® ª¤¤¯ ®µ¤±§¤ £ «®¶ȁ (¤ ²³ ³¤£ ³§ ³ §¨² §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­ ¶®´«£ ¡¤ ¥±®¬  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ Θ  ȁ¬ȁ ³® Δ ¯ȁ¬ȁ  ­£ ¶§¤­ ±¤°´¨±¤£ ³® ¶®±ª «®­¦¤± §®´±²Ǿ §¤ ¶®´«£ ¬¨­¨¬¨¹¤ ­®¨²¤  ¥³¤±  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ Ζ ¯ȁ¬ȁ ³® ¡¤ ¢®´±³¤®´² ³® §¨² ­¤¨¦§¡®±²ȁ 2®¬¤±® ² ¨£ ³§ ³ §¤ § £  «±¤ £¸ ²¯®ª¤­ ³® ®­¤ ®¥ ³§¤ ­¤¨¦§¡®±², «®¢ ³¤£ ¡¤§¨­£ §¨² ¯±®¯¤±³¸ ¶§¨¢§ § ² ­® ¨²²´¤² ¶¨³§ §¨² ±¤°´¤²³ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ §¤ § ² ®¥¥¤±¤£ ³® ¯« ­³ ³±¤¤²  ²   ¡´¥¥¤± ¨¥ ­®¨²¤ ¡¤¢ ¬¤  ­ ¨²²´¤ ¥®± ³§¤¬ȁ Cable  ²ª¤£ 2®¬¤±® ¨¥ £¤«¨µ¤±¸  ­£ ²³®± ¦¤ ®¥ ± ¶ ¯±®£´¢³ ¶®´«£ ¡¤  ­ ¨²²´¤ ®± ¡¤¢®¬¤  ­ ¤¸¤²®±¤ȁ Romero ² ¨£ ³§ ³ ³§¤ ¯±®£´¢³ ´²¤£ ¨² ± ¶ ²³¤¤« ¶§¨¢§ ±¤°´¨±¤² in²¨£¤ ²³®± ¦¤ ¥®± protect¨®­ ¥±®¬ ¶¤ ³§¤±ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤±¤ ¨²   ¯®²²¨¡¨«¨³¸ ®¥ ®¢¢ ²¨®­ ««¸ § µ¨­¦   ¢®´¯«¤ ®¥ ¢®¬¯«¤³¤£ ³± ¨«¤±² ®´³²¨£¤ȁ 2®¬¤±® ² ¨£ ³§ ³ §¨² ¦® « ¨² ³® ¤·¯ ­£ §¨² ¡´²¨­¤²² °´¨¢ª«¸Ǿ ±¤°´¨±¨­¦ §¨¬ ³® ¬®µ¤ ³®   £¨¥¥¤±¤­³ «®¢ ³¨®­ ¶¨³§   ¬®±¤ ¨­£´²³±¨ « ²¤³³¨­¦ȁ Koehler  ²ª¤£ 2®¬¤±® ¨¥ §¨² £±¨µ¤¶ ¸ ¨² ²§ ±¤£ ¶¨³§   ­¤¨¦§¡®±ȁ Romero  ­²¶¤±¤£ ­®ȁ Davis ² ¨£ ³§ ³ ³§¤ ¬ ¯ ³§¤¸ § £ ¡¤¥®±¤ ³§¤¬ ¶ ² ¢®­¥´²¨­¦Ǿ ¨³ ¨­£¨¢ ³¤² ³§ ³ §¨² £±¨µ¤ ¨² ¢®¬¡¨­¤£ ¶¨³§   ­¤¨¦§¡®±ȁ Romero ¤·¯« ¨­¤£ ³§ ³ ³§¤ ')3 ¬ ¯ ³§ ³ ³§¤ "® ±£ § £ ¡¤¥®±¤ the¬ ¶ ²  ¢³´ ««¸ ¶±®­¦ȁ Dale ² ¨£ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ «¨­¤ ¢®±±¤¢³¨®­² ¶¤±¤ ¡¤¨­¦ ¬ £¤  ­£ ³§¤±¤ ¶¤±¤ ­® ¨²²´¤²ȁ ________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 3 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ Pell ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¤«²¤ ³§ ³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ¨­ ¥ µ®± ®¥ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ §¤  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ³§ ³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ¨­ ®¯¯®²¨³¨®­ ®¥ ³§¤ ±¤°´¤²³ȁ ,´¢ ² (®±­¤±Ǿ  ­  ³³®±­¤¸ ¶¨³§ "¤­­¤³³Ǿ (®±­¤± lj 7¨«§®¨³  ³³®±­¤¸²  ³ « ¶Ǿ ±¤¯±¤²¤­³¨­¦ 7 £¤  ­£ ,¸£¨  3§¨µ¤±Ǿ ®­¤ ®¥ ³§¤ ¨­£¨±¤¢³ ­¤¨¦§¡®±² ³® -±ȁ 2®¬¤±®Ȍ² ¯±®¯¤±³¸Ǿ ² ¨£ ³§ ³ §¤ fee«² ³§ ³ ³§¤ 3§¨µ¤±² ¶®´«£ ²´¥¥¤±  ­ ¨«« ¤¥¥¤¢³ ¥±®¬  ­  ¯¯±®µ « ®¥ ³§¨²requestȁ Horner ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ¨­¨³¨ ««¸ ³ «ª  ¡®´³ ¶§ ³ ³§¤ /±£¨­ ­¢¤  ¢³´ ««¸ ² ¸² ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ ¢§ ± ¢³¤±¨¹ ³¨®­² ®¥ ³§¤²¤  ±¤ ²ȁ (¤ ² ¨£ -±ȁ 2®¬¤±®Ȍ² ¯±®¯¤±³¸ ¨² ¹®­¤£ 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´±¤  ­£ -±ȁ 3§¨µ¤±Ȍ² ¯±®¯¤±³¸ ¨² ¹®­¤£ 2¤²¨£¤­³¨ « 2¤²³±icted  ­£ ³§¨² ±¤°´¤²³ ¨² ­®³ ¨­ ¢®­¥®±¬¨³¸ ¶¨³§ ¤¨³§¤± ®¥ ³§¤ £¤¥¨­¨³¨®­² ¥®´­£ ¶¨³§¨­ ³§¤ 5­¨¥¨¤£ $¤µ¤«®¯¬¤­³ /±£¨­ ­¢¤ ¥®± ³§®²¤ ¹®­¨­¦²ȁ 3¤¢³¨®­ Δȁ )­³¤­³ ®¥ :®­¨­¦ $¨²³±¨¢³²ȁ 2! 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´± « $¨²³±¨¢³ 4§¤ ¯´±¯®²¤ ®¥ ³§¨² £¨²³±¨¢³ ¨² ³® ¯±®µ¨£¤   ¯« ¢¤ ¥®±  ¦±¨¢´«³´± « ®¯¤± ³¨®­²ǿ ¥®±¤²³±¸ǿ ²¢ ³³¤±¤£ ­®­-¥ ±¬ ±¤²¨£¤­¢¤² ®­ ³± £¨³¨®­ « ±´± « «®³² ¶§¨«¤ ¯±¤²¤±µ¨­¦ ±´± « ®¯¤­ ²¯ ¢¤  ­£ ­ ³´± « §¤±¨³ ¦¤  ²²¤³²ȁ 4® ¬ ¨­³ ¨­ ±´± « ¢§ ± ¢³¤± ®­«¸ ¬¨­®± ¢®­µ¤­³¨®­ « ±¤²¨£¤­³¨ « ²´¡£¨µ¨²¨®­²  ±¤  ««®¶¤£ ¨­ ³§¨² $¨²³±¨¢³ȁ 2¤°´¤²³² ¥®± §¨¦§¤± ¨­³¤­²¨³¸ ±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤  ±¤ ¢®­²¨£¤±¤£ ³§±®´¦§ ²³ ­£ ±£² ¤²³ ¡«¨²§¤£ ¨­ ³§¨² /±£¨­ ­¢¤  ­£¥®´­£ ³® ¡¤ ¨­  ¢¢®±£ ­¢¤ ¶¨³§ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ 22 2¤²¨£¤­³¨ « 2¤²³±¨¢³¤£ $¨²³±¨¢³ The ¯´±¯®²¤ ®¥ ³§¨² £¨²³±¨¢³ ¨² ³® ¯±®µ¨£¤   ¯« ¢¤ ¥®± ²¨­¦«¤-¥ ¬¨«¸ ±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤² ȁ ȁ ȁ (site-¡´¨«³ §®¬¤²Ǿ #« ²² ! - ­´¥ ¢³´±¤£ §®´²¨­¦ȩȁ Horner  «²® ±¤¥¤±±¤£ ³® ³§¤ 4 ¡«¤ ®¥ 0¤±¬¨³³¤£ 5²¤²  ­£ ³§¤ ¢®­²¨£¤± ³¨®­² ³§ ³ ¶¤±¤ ¬ £¤ ¨­ ¢±¤ ³¨­¦ ³§¤ 4 ¡«¤ ¶§¤­ £¤¢¨£¨­¦ ¶§¨¢§ ¹®­¨­¦ £¨²³±¨¢³² ¶®´«£ ­®³  ««®¶ ¢¤±³ ¨­ ´²¤² ¡¸ 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ®± ¡¸ ±¨¦§³ȁ (®±­¤± ² ¨£ ³§ ³ ³§¤ 4 ¡«¤ ®¥ 0¤±¬¨³³¤£ 5²¤² ²¯¤¢¨¥¨¢ ««¸ indicat¤ ³§ ³   ȏ¬ ¢§¨­¤ ²§®¯ȝ ¶¤«£¨­¦ ²§®¯Ȑ ±¤°´¨±¤² ¢®¬¬¤±¢¨ « ¹®­¨­¦ Ȩ¯±®µ¨£¤£   ¢®¯¸ ³® ³§¤ "® ±£  ² ¤µ¨£¤­¢¤ȩȁ Horner ² ¨£ §¤ ´­£¤±²³ ­£² ³§ ³ Romero ¨² ³±¸¨­¦ ³® ¬ ª¤ ´²¤ ³§¤ 2´± « & ¬¨«¸ /¢¢´¯ ³¨®­ȁ (¤ ² ¨£ §®¶¤µ¤±Ǿ ¨¥ ¸®´ «®®ª  ³ ¯ ¦¤ ΖΓ ®¥ ³§¤ /±£¨­ ­¢¤Ǿ ³§¤±¤  ±¤   ¢®´¯«¤ ®¥ ³§¨­¦² ³§ ³  ±¤ ±¤ ««¸ ¨¬¯®±³ ­³ȁ (¤ ² ¨£ ¨³ £®¤² ¯®¨­³ ®ut ³§ ³ ³§¤²¤ ´²¤²  ±¤  ««®¶¤£ ¨­ 2!  ­£ 22 £¨²³±¨¢³² ¡´³ ³§¤ ¯±®¡«¤¬ ¨² ³§ ³ ³§¤ £¤¥¨­¨³¨®­ £¤¥¨­¤£ ¨­ ³§¤ /±£¨­ ­¢¤ ±¤¥¤±² ³®   “family”  ²  ­¸ ­´¬¡¤± ®¥ ±¤« ³¤£ ¯¤±²®­² «¨µ¨­¦ ³®¦¤³§¤±  ²   ²¨¬¯«¤ §®´²¤ª¤¤¯¨­¦ ´­¨³Ǿ ²® ³§¨² ¢ ­­®³  ««®¶  ­¸®­¤ ®´³²¨£¤ ³§¤ ¥ ¬¨«¸  ³  ««ȁ (¤ ² ¨£ §¤ ¥¤¤«² ³§ ³ ¨¥ ¸®´ «®®ª  ³ ¨³ ¢®±±¤¢³«¸Ǿ ³§¤ £¤¥¨­¨³¨®­ ¬¤ ­²   ¬®³§¤±  ­£ £ ´¦§³¤± ®´³ §´­³¨­¦ ®± § µ¨­¦ ¢§¨¢ª¤­² ³§ ³ « ¸ ¤¦¦²Ǿ ­®³   ¡´¨«£¨­¦ ®´³ ¡ ¢ª ¯±®¬¨­¤­³«¸ ¥¤ ³´±¤£ ´¯ ®­   ¦± £¨¤­³ ³§ ³ ¶¨«« ¡¤ ¶¤«£¨­¦  ­£ ¬ ª¨­¦ ­®¨²¤Ǿ ­®·¨®´² ¥´¬¤²Ǿ ®£®±²Ǿ ³± ¥¥¨¢ ¢®­¦¤²³¨®­ ®±  ­¸ ®³§¤± ­´¨² ­¢¤ ¥ ¢³®±²ȁ (®±­¤± ² ¨£ ­®³ ®­«¸ £®¤² ³§¨² ´²¤ ¦®  ¦ ¨­²³ ³§¤ 4 ¡«¤ ®¥ 0¤±¬¨³³¤£ 5²¤²Ǿ ¨³ £®¤² ­®³ ±¤ ««¸ ¥¨³ ¨­ ¶¨³§ ³§¤ £¤¥¨­¨³¨®­ ®¥ ³§¤ 2´± « & ¬¨«¸ /¢¢´¯ ³¨®­ȁ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 4 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ Horner ² ¨£ ³§ ³ §¤ woul£ «¨ª¤ ¥®± 2®¬¤±® ³®  ££±¤²² ²¤µ¤± « ¢®­¢¤±­² ¶§¨¢§ ¨­¢«´£¤ §®¶ ¬´¢§ ­®¨²¤ ¶¨«« ¡¤ ¢±¤ ³¤£ ¨­   ¬¤³ « ¡´¨«£¨­¦ ¶§¤±¤ ¬¤³ « ¢®¬¤² ¨­ ¢®­³ ¢³ ¶¨³§ ¬¤³ «Ǿ ¢±¤ ³¨­¦  ­ echoǾ ¶§ ³  ±¤ ³§¤ ¤· ¢³ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­² ¡¤¢ ´²¤ §¤ ¢´±±¤­³«¸ ¶®±ª²   ¥´«« ³¨¬¤ ©®¡ ¤«²¤¶§¤±¤Ǿ ¶¨«« ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ ¡¤ ¨­²´« ³¤£Ǿ ¶¨«« ³§¤±¤ ¡¤   £¨²¯« ¸ «®³Ǿ ¶§ ³ ³¸¯¤ ®¥ ²¨¦­ ¦¤ ¨² ¯« ­­¤£ ¥®± ³§¤ ¡´²¨­¤²²  ­£ ¶§¸ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ ¶ ² ¤µ¤­ ¤±¤¢³¤£ ¯±¨®± ³®  ¯¯±®µ « ®¥ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ(¤ ² ¨£ ³§ ³ 2®¬¤±®Ȍ² ±¤°´¤²³ ¨² ­®³ ¨­ § ±¬®­¸ ¶¨³§ ³§¤  ±¤ Ǿ ­®³ ¨­ § ±¬®­¸ ¶¨³§ ³§¤ definition ®¥ ³§¤ £¨²³±¨¢³²Ǿ ¢¤±³ ¨­«¸ ­®³ ¨­ § ±¬®­¸ ¶¨³§ ³§¤ 4 ¡«¤ ®¥ 0¤±¬¨³³¤£ 5²¤²  ­£ ¨­ §¨² ®¯¨­¨®­Ǿ ­®³ ¨­ § ±¬®­¸ ¶¨³§ ³§¤ £¤¥¨­¨³¨®­ ®¥ 2´± « & ¬¨«¸ Occupation. Horner ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ¢ «« -±ȁ 3§¨µ¤± ´¯ ³® ££±¤²² ³§¤ "® ±£ȁ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ® ³§ ³® 7 ¸­¤ 3§¨µ¤±ȁ 7 ¸­¤ 3ȁ 3§¨µ¤±Ǿ ΒΘΔΘ .# (¶¸ ΓΑ 3Ǿ !²§¤¡®±® ² ¨£ ³§ ³ §¤ § ² «¨µ¤£  ³ ³§¨² «®¢ ³¨®­ ¥®±  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ³¶¤«µ¤  ­£   § «¥ ¸¤ ±²ȁ (¤ ² ¨£ §¤ ¶ ² £± ¶­ ³® ³§¨² ¯ ±³¨¢´« ± ¯±®¯¤±³¸ ¥®± ³§¤ ®¯¤­ ²¯ ¢¤  ­£ ±´± «  ³¬®²¯§¤±¤ȁ Shiver ²´¡¬¨³³¤£ ²¤µ¤± « ¯§®³®²  ² ¤µ¨£¤­¢¤  ­£ £¤²¢±¨¡¤£ ³§¤ µ¨¤¶ ®¥ 2®¬¤±®Ȍ² ¡´¨«£¨­¦  ² ¡¤¨­¦ ´­¯«¤ ² ­³ȁ (¤ ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤±¤ ¨² £¨±¤¢³ ²¨¦§³ ®¥ 2®¬¤±®Ȍ² ¡´¨«£¨­¦ ¥±®¬ §¨² §®¬¤ ¶¨³§ ³§¤ ¡ ¸ £®®±²  ­£ ¶®±ª  ±¤  ®¯¤­¨­¦ £¨±¤¢³«¸ ³®¶ ±£ §¨² ¯±®¯¤±³¸ȁ (¤  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ ¨¥ £®®±²  ±¤ ®¯¤­Ǿ ¥ ­² ±´­­¨­¦Ǿ ¦±¨­£¨­¦  ­£  ±¢ ¶¤«£¨­¦ ³ ª¨­¦ ¯« ¢¤Ǿ ¨³ ¶¨«« ¡¤ ²¤¤­  ­£ §¤ ±£ ¥±®¬ §¨² ¡ ¢ª ¯®±¢§  ­£ «¨µ¨­¦  ±¤ ȁ Shiver ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¯ ¨£ ®µ¤± ³§±¤¤ §´­£±¤£  ­£ ³§¨±³¸ ³§®´² ­£ £®«« ±² ¥®± §¨² ¯±®¯¤±³¸ ¨­ ΑΏΏΕ  ­£ § ² ¬ £¤ ¨¬¯±®µ¤¬¤­³²  ­£ « ­£²¢ ¯¨­¦ ³®³ «¨­¦ ®µ¤± ®­¤ §´­£±¤£ ³§®´² ­£ dollarsȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ ¨­³¤­£¤£ ´²¤ ®¥ 2®¬¤±®Ȍ² ¯±®¯¤±³¸ ¶¨«« ¨­³¤±¥¤±¤ ¶¨³§ ³§¤ ¤­©®¸¬¤­³ ®¥ §¨² ®¶­ ¯±®¯¤±³¸ ¡¤¢ ´²¤ ³§¤ posit¨®­ ®¥ 2®¬¤±®Ȍ² ¡´¨«£¨­¦ ¨²  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ³¶¤­³¸ ¥¤¤³  ¡®µ¤ §¨² ¯±®¯¤±³¸  ­£ ³§¤±¤  ±¤ ­® ³±¤¤² ®± ²§±´¡² ³® ¡´¥¥¤± ³§¤  ¯¯¤ ± ­¢¤ ®± ­®¨²¤ ®¥ ³§¤ ®¯¤± ³¨®­ȁ Shiver ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¨² ¤·³±¤¬¤«¸ £¨² ¯¯®¨­³¤£ ¨­ ³§¤ ³±¤ ³¬¤­³ ³§ ³ §¤ ±¤¢¤¨µ¤£ ¥±®¬ ³§¤ Plan­¨­¦ $¤¯ ±³¬¤­³ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¤·¯±¤²²¤£ §¨² ¢®­¢¤±­² ³® *¤¥¥ 9®±ª ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ ¨­ £¤°´ ³¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ¥®± ³§¨² ±¤°´¤²³ ¨­¢«´£¨­¦   ²¨³¤ ¯« ­ ¶¨³§ ¨­¢®±±¤¢³ ¡®´­£ ±¸ «¨­¤² ®­ ¨³  ­£ ¶ ² ³®«£ ³§ ³ $¤­­¸ 2®¬¤±® § ² ³§¤ ±¨¦§³ ³® ¡±¨­¦ ³§¨² ±¤°´¤²³ ³® ³§¤ "® ±£ ±¤¦ ±£«¤²² ®¥ §®¶ ¨­ £¤°´ ³¤ȁ 3¨µ¤±  «²® ² ¨£ ³§ ³ §¤ § £ ³® §¨±¤  ³³®±­¤¸²Ǿ  ­£ ±¤ « ¤²³ ³¤ ²¯¤¢¨ «¨²³ ³® ¯±®³¤¢³ §¨² §¨¬²¤«¥  ¦ ¨­²³  ­ ¨­ £¤°´ ³¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ¶§¨¢§ ²§®´«£ ­®³ § µ¤ ¡¤¤­ ¢®­²¨£¤±¤£ ¨­ ³§¤ ¥¨±²³ ¯« ¢¤ȁ Horner  ²ª¤£ -±ȁ ( « 0®¶¤«« ³® ¢®¬¤ ´¯  ­£  ££±¤²² ³§¤ "® ±£ȁ -®±¦ ­  £¬¨­¨²³¤±¤£ ® ³§ ³® ( « Powell. ( « 0®¶¤««Ǿ ΐΕΏΗ 0« ­³ ³¨®­ #¨±Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ 2¤ « %²³ ³¤ !¯¯± ¨²¤±, ²´¡¬¨³³¤£   ¢®¯¸ ®¥ §¨² ³¤²³¨¬®­¸ ³® ³§¤ "® ±£  ² ¤µ¨£¤­¢¤  ­£ ²´¬¬ ±¨¹¤£ ¨³ ¡¸ ²³ ³¨­¦ ³§ ³ §¤ ¢®­²¨£¤±¤£ ³§¤ ________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 5 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ 3§¨µ¤±Ȍ² §®¬¤ ³® ¡¤ ȏ ¡®µ¤  µ¤± ¦¤Ȑ ¶§¨¢§ £¤²¤±µ¤£ ȏ¬ ·¨¬´¬ ¯±®³¤¢³¨®­  ¥¥®±£¤£ ³§±®´¦§ ¹®­¨­¦Ȑȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ 2®¬¤±® ¯±®¯¤±³¸ ¨² ¹®­¤£ 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´±¤ ¶§¨¢§ ¨² ­®±¬ ««¸ «¨¬¨³¤£ ³®  ¦±¨¢´«³´±¤ usageȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ §¤ £¨£ ­®³ ¥¨­£ ³§¤  ¯¯¤ ± ­¢¤ ®¥ 2®¬¤±®Ȍ² ¶®±ª²§®¯ ³® ¡¤ ®¥¥¤­²¨µ¤ ¡´³ ³§¤±¤ ²§®´«£ ¡¤ ­® ¢®¬¬¤±¢¨ «  ¢³¨µ¨³¸ ²¤¤­ ®± §¤ ±£ ¥±®¬ ³§¤ ²´¡©¤¢³ ¯±®¯¤±³¸  ² §¤ ¨­³¤±¯±¤³² ¥±®¬ ¹®­¨­¦ȁ Powell ² ¨£ ³§ ³ ³§¤ 3§¨µ¤±²  ±¤   ±¤³¨±¤£ ¢®´¯«¤ ¶§®  ±¤  ³ §®¬¤ ¬®²³ ®¥ ³§¤ ³¨¬¤  ­£ ¶ou«£ ¡¤ £¨²³´±¡¤£ ¡¸ ¢®¬¬¤±¢¨ «  ¢³¨µ¨³¨¤²ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ ³§¤ 3§¨µ¤±² ²¤¤¬ ³® ³§¨­ª ³§ ³ ¬®²³ ®¥ ³§¤ ¢®¬¬¤±¢¨ «  ¢³¨µ¨³¸ ¶®´«£ ¡¤ taking ¯« ¢¤ £´±¨­¦ ³§¤ ¤µ¤­¨­¦ §®´±² ²¨­¢¤ ³§¤ ®¶­¤± ®¥ ³§¤ ¶®±ª²§®¯ ¢´±±¤­³«¸ § ²   ¥´«« ³¨¬¤ ©®¡ ¤«²¤¶§¤±¤ȁ Powell s ¨£ ³§ ³ ³§¤ ²§®¯ £®®±² ®¯¤­ ³®¶ ±£ ³§¤ 3§¨µ¤± §®¬¤ǿ ²® ¨³ ¶®´«£ ²¤¤¬ ®¡µ¨®´² ³§ ³ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤ ­®¨²¤  ­£ µ¨²¨¡¨«¨³¸ ®¥ material²Ǿ µ¤§¨¢«¤²Ǿ  ­£ ¶¤«£¨­¦ ¤°´¨¯¬¤­³ ´²¤£ ¨­ ³§¤ manufac³´±¨­¦ ¯±®¢¤²²ȁ (¤  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ ¨³ ¶ ² §¨² ®¯¨­¨®­ ³§ ³   ²¨¦§³ ²§¨¤«£¨­¦ ¥¤­¢¤ ­®± planting of ¥ ²³ ¦±®¶¨­¦ ³±¤¤² w®´«£ ¡¤ ®¥  ­¸ §¤«¯ ³® ³§¤ 3§¨µ¤±²ȁ Horner  ²ª¤£ 0®¶¤«« ³§¤ ³¨¬¤«¨­¤ ®¥ §¨² ¨­µ¤²³¨¦ ³¨®­ȁ Powell ² ¨£ ³§ ³ §¤ § £ ¬ £¤ §¨² ¥¨±²³ µ¨²¨³ ³§±¤¤ £ ¸² ¯±¨®±  ­£ re-¨­²¯¤¢³¤£  ¦ ¨­ ³®£ ¸ȁ Horner  ²ª¤£ 0®¶¤«« ¨¥ §¤ § £ ³§¤ ®¯¯®±³´­¨³¸ ³® ¢®¬¤ ´¯ ¶¨³§   ¥´«« ¤¢®­®¬¨¢ ¢ ²¤ ²³´£¸ ¥®± 3§¨µ¤±’s ¯±®¯¤±³¸ȁ Powell ² ¨£ ³§ ³   ¢ ²¤ ²³´£¸ ¶ ² ­®³ ­¤¢¤²² ±¸Ǿ «¤²²¤­¨­¦ ®¥ 3§¨µ¤±Ȍ² ¯±®¯¤±³¸ µ «´¤ ¨² ®¡µ¨®´²ȁ Horner  ²ª¤£ 0®¶¤«« ¨¥ §¤ ¶ ² ¥ ¬¨«¨ ± ¶¨³§ £¨¥¥¤±¤­³ ¡´¥¥¤± ¯®²²¨¡¨«¨ties  ­£ £¨£ §¤ ¥¤¤« ³§ ³ ¡´¥¥¤±² ¶®´«£ ¯±®³¤¢³ 3§¨µ¤±Ȍ² ¨­³¤±¤²³ ®± ¡¤ ¡¤­¤¥¨¢¨ «ȁ Powell ² ¨£ ³§ ³ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ ¨³²¤«¥ ¶ ²  ¢³´ ««¸ ¬®±¤  ³³± ¢³¨µ¤ ³§ ­   ¯®²²¨¡«¤ ²¨¦§³ ²§¨¤«£¨­¦ ¥¤­¢¤ ®± ³±¤¤²ȁ Horner  ²ª¤£ ³§¤ "® ±£ ³® ¢®­²¨£¤± ³§ ³ ³§¤ 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´±¤  ­£ 2¤²¨£¤­³¨ « 2¤²³±¨¢³¤£ ¹®­¨­¦  ² ¶¤««  ² ³§¤ 4 ¡«¤ ®¥ 0¤±¬¨³³¤£ 5²¤²  ­£ 2´± « & ¬¨«¸ /¢¢´¯ ³¨®­  ±¤ ­®³ ¨­ «¨­¤ ¶¨³§ 2®¬¤±®Ȍ² ±¤°´¤²³  ­£ ³§ ³ ¬´«³¨¯«¤ ¢®­¢¤±­² ²§®´«£ ¡¤  ££±¤²²¤£ ¡¤¥®±¤ ¬ ª¨­¦ ³§¤¨± £¤¢¨²¨®­ȁ Morgan ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤ ¯§®³®²Ǿ  ­£ ®³§¤± ¨­¥®±¬ ³¨®­ ¯±®µ¨£¤£ ¡¸ (®±­¤± ¶®´«£ ¡¤¢®¬¤ ¯ ±³ ®¥ ³§¤ ±¤¢®±£ȁ -®±¦ ­ ³§¤­  ²ª¤£ 2®¬¤±® ¨¥ §¤ ¶®´«£  ££±¤²² ²®¬¤ ®¥ ³§¤ ¢®­¢¤±­² ¯±¤²¤­³¤£ ¡¸ (®±­¤±  ­£ §¨² ¢«¨¤­³  ­£ ±¤¬¨­£¤£ §¨¬ ³§ ³ §¤ ¶ ² ²³¨«« ´­£¤± ® ³§ȁ Romero ² ¨£ ³§ ³ his ²§®¯ £®®±²  ¢³´ ««¸ ®¯¤­ ³®¶ ±£ .# (¶¸ ΓΑǾ ­®³ ³§¤ 3§¨µ¤±Ȍ² ¯±®¯¤±³¸  ² ²³ ³¤£  ­£ ³§ ³ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ ¨²  «±¤ £¸ ¨­²´« ³¤£ȁ Modlin  ²ª¤£ §®¶ ¬´¢§ ¶®±ª ¶®´«£ ¡¤ £®­¤ ®´³²¨£¤ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦  ­£ ¨¥ ³§¤ £®®±² ¶®´«£ ¡¤ ²§´³ ¶§¨«¤ ¶®±ª¨­¦ȁ Romero ² ¨£ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤ ­® ¶®±ª ®´³²¨£¤ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦  ­£ ³§ ³ ³§¤ £®®±² ¶®´«£ ¡¤ ®¯¤­ ¨­ ¤·³±¤¬¤ ³¤¬¯¤± ³´±¤² £´¤ ³® ³§¤  ¬®´­³ ®¥ ¶¤«£¨­¦ ¤°´¨¯¬¤­³ ³§ ³ § ² ³® ¡¤ ¶®±­ȁ Joyce ² ¨£ ³§ ³ 2®¬¤±® § £ ²³ ³¤£ ¤ ±«¨¤± ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ­®³ ¡¤ ¶®±ª¨­¦ ¯ ²³ Ζ ¯¬  ­£  ²ª¤£ 2®¬¤±® ¨¥ §¤ ¢®´«£ µ¤±¨¥¸ȁ Romero ² ¨£ ³§¤±¤ ¨² ¬¨­¨¬´¬ ­®¨²¤ ¶¨³§ ¶¤«£¨­¦  ­£ ¨¥ §¤ ¨² ±¤°´¨±¤£ ³® ¶®±ª ¯ ²³ Ζ ¯¬Ǿ §¤ ¶®´«£ «¨¬¨³ ³§¤  ¬®´­³ ®¥ ­®¨²¤ ³§ ³ ¶®´«£ ¯®²²¨¡«¸ ®¢¢´± ¡¸ ­®³ ¦±¨­£¨­¦ ®± §¨³³¨­¦  ­¸³§¨­¦ȁ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 6 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ McLeod  ²ª¤£ ¶§ ³ ¬ ³¤±¨ «s §¤ ´²¤² ³® ¡´¨«£ ³§¤ ³± ¨«¤±²ȁ Romero ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¢´±±¤­³«¸ ¡´¨«£² §¨² ³± ¨«¤±² ®´³ ®¥ ²³¤¤«  ­£ ¬ ¸ ¤µ¤­³´ ««¸ ¡´¨«£ ¶¨³§  «´¬¨­´¬  ² ¶¤««ȁ Modlin  ²ª¤£ 2®¬¤±® ³® ¢« ±¨¥¸ ³§ ³ ³§¤ ¤­³± ­¢¤ ³® ³§¤ ¡´¨«£¨­¦  ­£ ³§¤ £®®±² ³§ ³ ¢®´«£ ¡¤ ®¯¤­ ¶§¨«¤ ¶®±ª¨­¦ ¶¤±¤  ¶ ¸ ¥±®¬ ³§¤ 3§¨µ¤±Ȍ² ¯±®¯¤±³¸ȁ Romero ² ¨£ ³§ ³ ¶ ² ¢®±±¤¢³ȁ Dale ¯ ²²¤£ ®´³ ¢ ±£² ³§ ³ ¤·¯« ¨­¤£ ³§¤ ¥®´±-¯ ±³ ³¤²³ ´²¤£ ¥®±   3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ȁ Pell  ²ª¤£ 2®¬¤±® ¨¥ §¤ ¶®´«£ ¡¤ ¶®±ª¨­¦ ¡¸ §¨¬²¤«¥ȁ Romero ² ¨£ §¤ ¶®´«£ ¡¤ ¶®±ª¨­¦ ¡¸ §¨¬²¤«¥ ¬®²³ ®¥ ³§¤ ³¨¬¤ȁ (¤ ² ¨£ ®­¢¤ §¨² ¡´²¨­¤²² ¤·¯ ­£² ³® ³§¤ ¯®¨­³ ®¥ ­¤¤£¨­¦  ££¨³¨®­ « ¤¬¯«®¸¤¤² ®­   ±¤¦´« ± ¡ ²¨²Ǿ §¤ ¯« ­² ³® ±¤«®¢ ³¤ ³®   « ±¦¤± ¥ ¢¨«¨³¸ȁ (¤ ² ¨£ ³§¨² «®¢ ³¨®­ ¨² ³® ª¤¤¯ ®µ¤±§¤ £ «®¶ ¶§¨«¤ ³±¸¨­¦ ³® ¡´¨«£ ´¯ §¨² ¡´²¨­¤²²ȁ Dale  ²ª¤£ 2®¬¤±®  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ §®¶ ¬ ­¸ ³± ¨«¤±² §¤ ¶®´«£ ¡¤ ¡´¨«£¨­¦ ¨­   ¬®­³§ȁ Romero ² ¨£ ¬ ¸¡¤ ³§±¤¤ ®± ¥®´± ²³ ±³¨­¦ ®´³. Cable  ²ª¤£ 2®¬¤±® ¶§ ³ ¶®´«£ ¡¤ §¨² ­®±¬ « §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­ȁ Romero said §¤ ¶®´«£ ¢®­³¨­´¤ ³® ¶®±ª ­¨¦§³²  ­£ ¶¤¤ª¤­£²  ² §¤ § ² ¡¤¤­ £®¨­¦ ¥±®¬ §¨² ¢ ±¯®±³ȁ (¤ ² ¨£ §¤ ¶®´«£ ¡¤¦¨­ ¶®±ª¨­¦ ¥±®¬ Η  ȁ¬ȁ ³® Δ ¯ȁ¬ȁ ¶§¤­ §¤ ¨²  ¡«¤ ³® ¶®±ª ¥´«« ³¨¬¤ ¥±®¬ §®¬¤Ǿ ¶®±ª¨­¦ « ³¤±  ³ ­¨¦§³  ² ±¤°´¨±¤£ ³® ¢®¬¯«¤³¤ ¯±®©¤¢³²Ǿ ¡¤¨­¦ ¢ ±¤¥´« ­®³ ³® ¬ ª¤ ­®¨²¤ ³® £¨²³´±¡  ­¸®­¤ȁ Modlin asª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶¤±¤ ­¤¨¦§¡®±² ¢«®²¤ ¨­ ¯±®·¨¬¨³¸ ³® §¨² ¡´¨«£¨­¦ȁ Romero ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤ ­¤¨¦§¡®± «®¢ ³¤£ ¡¤§¨­£ §¨² ¯±®¯¤±³¸Ǿ ³§¤ ­¤¨¦§¡®± ¡¤²¨£¤ §¨¬ ´¯ ®­ ³§¤ §¨««  ­£ ³§¤ ­¤¨¦§¡®±  ¢±®²² ³§¤ ²³±¤¤³ § µ¤  «« ² ¨£ ³§¤¸ § £ ­® ¨²²´¤² ¶¨³§ §¨² ¯±®¯®² «ȁ Slusher  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤ ±¤³ ¨« ¢´²³®¬¤±²Ǿ   £¨²¯« ¸ «®³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®± ¶®´«£ ¨³ ¡¤ ²³±¨¢³«¸ ¬ ­´¥ ¢³´±¨­¦ ¥±®¬ ³§¤ ²¨³¤ȁ Romero ² ¨£ ³§¤±¤ ¶®´«£ ­®³ ¡¤ ®­-²¨³¤ ² «¤²ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ¡¤ ¶®±ª¨­¦ ¶¨³§   ¢®´¯«¤ ®¥ £¤ «¤±² ³® ¬ ª¤ ³§¤ ² «¤²ȁ Modlin  ²ª¤£ ¨¥ §¤ ¶®´«£ ¡¤ ®¯¯®²¤£ ³® ¨­²³ ««¨­¦   ¯« ­³ ¡´¥¥¤±ȁ Romero ² ¨£ §¤ £¨£ ­®³ § µ¤   ¯±®¡«¤¬ ¯« ­³¨­¦   ¡´¥¥¤± ¨¥ ±¤°´¤²³¤£ ¡´³  ² ¬¤­³¨®­¤£ ¤ ±«¨¤±Ǿ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ «®®ª² ­¨¢¤± ³§ ­ ³±¤¤²ȁ Pell ¯®¨­³¤£ ®´³ ³® ³§¤ "® ±£ ¬¤¬¡¤±² ³§ ³ ³§¤±¤ ¨²  «±¤ £¸   ±®¶ ®¥ ¯« ­³¨­¦² «®¢ ³¤£ ´¯ ³§¤ £±¨µ¤  «®­¦ 2®¬¤±®Ȍ² ¯±®¯¤±³¸  ­£  ±¤ ²§®¶­ ¨­ ³§¤ ¯§®³®² ¯±®µ¨£¤£ ¡¸ 3§¨µ¤±  ­£ §¨²  ³³®±­¤¸ȁ Davis  ²ª¤£ ¶§® ³§¤ £±¨µ¤ ¡¤«®­¦¤£ ³®ȁ Pell  ­²¶¤±¤£ -±ȁ +¨­¦ȁ Romero  ²ª¤£ ¨¥ §¤ ¢®´«£ ²¤¤ ³§¤ ¯§®³®²  ­£ ±¤µ¨¤¶¤£ them. Pell  ²ª¤£ ¨¥  ­¸®­¤ ¤«²¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ® ³§ ³® '«¤­­ +¨­¦ȁ ________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 7 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ Glenn King Ǿ ΒΘΕΘ (¶¸ ΓΑ 3Ǿ !²§¤¡®±® ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ «¨µ¤² ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¡¤§¨­£ -±ȁ 2®¬¤±®  ­£ § ² «¨µ¤£ ³§¤±¤  «« ®¥ §¨² «¨¥¤ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ §¨² §®¬¤  ­£ -±ȁ 3§¨µ¤±Ȍ² §®¬¤²  ±¤ ¡®³§ µ¤±¸ ­¨¢¤  ­£ ¨³ ¨² §¨² ®¯¨­¨®­ ³§ ³ 2®¬¤±®Ȍ² ²§®¯ ¶¨«« ­®³ £¤¢±¤ ²¤ ³§¤ µ «´¤ ®¥ §¨² home. King ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¢®´«£  ­²¶¤±  ­¸ ®¥ ³§¤ °´¤²³¨®­² ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ «¨­¤²ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 4 · $¤¯ ±³¬¤­³ § £ ¥ ¨«¤£ ³® ´¯£ ³¤ ³§¤¨± ¨­¥®±¬ ³¨®­ ¶§¤­ £¨µ¨²¨®­² ¶¤±¤ £®­¤ȁ Pell  ²ª¤£ +¨­¦ ¨¥ §¤ ²³¨«« ®¶­² ³§¤ ¯ ²³´±¤ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ³¶® ¯±®¯¤±³¨¤²ȁ King ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ Cable  ²ª¤£ +¨­¦ ¨¥ §¤ § £ ³ «ª¤£ ³®  ­¸ ®¥ ³§¤ ®³§¤± ­¤¨¦§¡®±² ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ ¯±®¯®² «  ­£ ¶§ ³ ³§¤¨± ¥¤¤«¨­¦² ¶¤±¤  ¡®´³ ³§¤ ¯±®¯®² «ȁ King ² ¨£ ³§ ³ §¤ § £ ³ «ª¤£ ³®   ¥¤¶ ®¥ ³§¤ ­¤¨¦§¡®±²  ­£ ­® ®­¤ ²¤¤¬¤£ ³® § µ¤  ­¸ problem² ¶¨³§ ³§¤ ±¤°´¤²³ȁ +¨­¦  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ´²¤£ ³® ¶¤«£ ²®¬¤ §¨¬²¤«¥  ­£ ¶¤«£¨­¦ £®¤² ­®³ ¬ ª¤ ­®¨²¤ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ ®¢¢ ²¨®­ « ¦±¨­£¨­¦ ¬ ª¤² ²®¬¤ ­®¨²¤ȁ Cable  ²ª¤£ +¨­¦ §®¶ «®­¦ §¤ § ² «¨µ¤£ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ King ² ¨£ ²¨­¢¤ ΐΘΔΓȁ Pell  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶¤±¤  ­¸®­¤ ¤«²¤ ³§ ³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ªȁ Horner ±¤³´±­¤£ ³® ³§¤ "® ±£ ³® ²³ ³¤ ³§ ³ §¤ § ² ²§®¶­ ³§ ³ ³§¤ ¯ ±³¨¢´« ± ´²¤ ³§ ³ ¨² ¡¤¨­¦ ±¤°´¤²³¤£ ¨² ­®³  ««®¶¤£ ¨­ 2! ®± 22 ¹®­¨­¦  ­£ ³§ ³ ¨³ ¶®´«£ ­®³ ¡¤ ¨­ § ±¬®­¸ ¶¨³§ ³§¤  ±¤   ­£ ³§¤ ±¤°´¤²³ £®¤² ­®³ ¬¤¤³ ³§¤ £¤²¢±¨¯³¨®­ ¥®± 2´± « & ¬¨«¸ /¢¢´¯ ³¨®­ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£  ²ª ³§¤ "® ±£ ³® £¤­¸ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ¡´³ ¨¥ ³§¤ "® ±£ ¨² ¨­¢«¨­¤£ ³®  ¯¯±®µ¤ ³§¤ ±¤°´¤²³Ǿ §¤ ¶®´«£  ²ª ³§¤ "® ±£ ³® ±¤°´¨±¤  ­¸ ±¤²³±¨¢³¨®­² ¯®²²¨¡«¤Ǿ ²¯¤¢¨¥¨¢ ««¸ ²³ ³¤£ ³® ¡¤ ¤­¥®±¢¤ ¡«¤ ¨¥ µ¨®« ³¤£ ²´¢§  ² §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­Ǿ ±¤°´¨±¤£ ¨­²´« ³¨®­Ǿ ­® ®´³²¨£¤ ²³®± ¦¤Ǿ ®±  ­¸ ®³§¤± ¯®²²¨¡«¤ restriction  ««®¶¤£ ¡¸ ³§¤ "® ±£ȁ Romero ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¢ ­ ¦´ ± ­³¤¤ ³§¤±¤ ¶¨«« ¡¤ ¬®±¤ ­®¨²¤ ¥±®¬ ³§¤ ³± ¥¥¨¢ ®­ (¶¸ ΓΑ ³§ ­ ¥±®¬ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ȁ Joyce  ²ª¤£ ¨¥ §¤ ¶®´«£ ¡¤ ´²¨­¦  ­  ¨± ¢®¬¯±¤²²®±  ­£ ¨¥ ²®Ǿ ¶®´«£ ³§¤ ¢®¬¯±¤²²®± ¡¤ ¨­²¨£¤ ®± ®´³²¨£¤ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ȁ Romero ² ¨£ ³§ ³ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤   ²¬ «« ®­¤ ´²¤£  ­£ ¨³ ¶®´«£ ¡¤ «®¢ ³¤£ ¨­²¨£¤ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ §¤ § £  ¢³´ ««¸ ²³ ±³¤£ ³§¤  ¨± ¢®¬¯±¤²²®±Ǿ «¤¥³ ³§¤ £®®±² ®¯¤­  ­£ ¶ «ª¤£ ³® ³§¤ ­¤¨¦§¡®±Ȍ² §®´²¤ ¡¤§¨­£ §¨¬ ³® ¢§¤¢ª ®­ ³§¤ ­®¨²¤  ­£ ¨³ ¶ ² ¡ ±¤«¸   ¬´¥¥«¤ȁ (¤  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ­®±¬ ««¸ ´²¤² ¤«¤¢³±¨¢ ³®®«² ¨­²³¤ £ ®¥  ¨± ³®®«²ȁ Romero ² ¨£ ³§ ³ ¡¨¦¦¤± ¢®¬¯ ­¨¤² «¨ª¤ ( ±«¤¸ $ µ¨£²®­  ­£ !¬ ¹®­ ²³ ±³¤£ ®´³ ¨­   ²¬ «« ²§®¯  ­£ §¤ ¨² ©´²³  ²ª¨­¦ ³® £® ³§¤ ² ¬¤ȁ Pell  ²ª¤£ ¨¥  ­¸®­¤ ¤«²¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ¡¤¥®±¤ ¢«®²¨­¦ ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ ±¨­¦ȁ Morgan  £¬¨­¨²³¤±¤£ ® ³§ ³® + ±¨ 2®¬¤±®ȁ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 8 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ Kar¨ 2®¬¤±®Ǿ ΒΘΗΒ .# (¶¸ ΓΑ 3Ǿ !²§¤¡®±® ²³ ³¤£ ³§ ³ ²§¤  ­£ §¤± §´²¡ ­£ $¤­­¸Ǿ § µ¤ ¶®±ª¤£ µ¤±¸ § ±£ ³®  ««®¶ $¤­­¸ ³® ²³ ±³ §¨² ®¶­ ¡´²¨­¤²²ȁ 3§¤ ² ¨£ ²§¤ ¶ ­³¤£ ³§¤ "® ±£ ³® ´­£¤±²³ ­£ ³§ ³ ³§¤±¤ ¶¨«« ­®³ ¡¤ ¬´«³¨¯«¤ ¯¤®¯«¤ ¶®±ª¨­¦ ¨­ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦  «« £ ¸Ǿ¡¤ ³¨­¦  ­£ ¡ ­¦¨­¦ȁ 3§¤ ² ¨£ $¤­­¸ ¶®´«£ ¢®­³¨­´¤ ³® ¶®±ª  ² §¤ § ² ¨­ ³§¤ ¢ ±¯®±³ ¡¤²¨£¤ ³§¤¨± §®¬¤ȁ Pell ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¤«²¤ ³§ ³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ §¤ ¢«®²¤£ ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ ±¨­¦  ­£  ²ª¤£ ¥®± £¨²¢´²²¨®­  ¬®­¦ ³§¤ "® ±£ ¬¤¬¡¤±² ®±   motion. Modlin  ²ª¤£ ¨¥  ­ ¤·¢¤¯³¨®­ ¢®´«£ ¡¤ ¬ £¤ ³®  ««®¶ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ ¤µ¤­ ¶¨³§ ³§¤ «¤¦ « ¨²²´¤² ³§ ³ § µ¤ ¡¤¤­ ¡±®´¦§³ ´¯ ¡¸ (®±­¤±ȁ Dale ² ¨£ ³§ ³ ³§¤±¤ ¶®´«£ ­®³  ¢³´ ««¸ ¡¤  ­ ¤·¢¤¯³¨®­ȁ (¤ ² ¨£ (®±­¤±Ȍ² ¯®¨­³² ¶¤±¤ ¶¤«« ³ ª¤­Ǿ ²®¬¤ ¶¤±¤  ¡²®«´³¤«¸ ¢®±±¤¢³  ­£ ²®¬¤ §¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ¤·¯« ¨­ ¥´±³§¤±ȁ $ «¤ ¤·¯« ¨­¤£ ³® ³§¤ "® ±£ ³§ ³ ³§¤ 4 ¡«¤ ®¥ 0¤±¬¨³³¤£ 5²¤² Ȩ£¤²¢±¨¡¤£ ¡¸ (®±­¤± ³®  ««®¶ ¶¤«£¨­¦ ®­«¸ ¨­ ¢®¬¬¤±¢¨ « ³¸¯¤ ¹®­¨­¦ȩǾ ¨² ´²¤£ ¶§¤­ deter¬¨­¨­¦ ³§¤ ¯±¨¬ ±¸ ´²¤ ®¥   ¯±®¯¤±³¸  ­£ 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³² ¤·¨²³ ³®  ««®¶   ²¯¤¢¨ « ´²¤ ®­ ¸®´± ¯±®¯¤±³¸ ³§ ³  ±¤ ²¤¢®­£ ±¸ ³® ³§¤ ¯±¨¬ ±¸ ´²¤ ¶§¨¢§ ¨­ ³§¨² ¢ ²¤ ¶®´«£ ¡¤ ±¤²¨£¤­³¨ «ȁ (¤ ² ¨£ (®±­¤± § £  «²® ¬¤­³¨®­¤£   ¥¤¶ ®¥ ³§¤ ¦´¨£¤«¨­¤² ³§ ³  ±¤ ²¤³ ¨­ ³§¤ 5­¨¥¨¤£ $¤µ¤«®¯¬¤­³ /±£¨­ ­¢¤ ¶§¨¢§  ±¤ ³§ ³ ³§¤ ®¶­¤± ¬´²³ ±¤²¨£¤ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸Ǿ ³§¤ ¡´²¨­¤²² ¬´²³ ¡¤ «®¢ ³¤£  ³ «¤ ²³ ¥¨¥³¸ ¥¤¤³ ¥±®¬ ³§¤ ±® £ ±¨¦§³ ®¥ ¶ ¸Ǿ ¨³ ²§ «« ­®³ ¢±¤ ³¤  ­¸ ­®·¨®´² ¥´¬¤²Ǿ ®£®±²Ǿ ³± ¥¥¨¢ ¢®­¦¤²³¨®­ ®± ®³§¤± ­´¨² ­¢¤ ¥ ¢³®±²  ­£ ³§®²¤ ¯®¨­³²  ±¤  ¡²®«´³¤«¸ ¢®±±¤¢³  ² ¶¤««ȁ $ «¤ ² ¨£ ¨¥  ­¸ ®¥ ³§®²¤ guidelines  ±¤ µ¨®« ³¤£Ǿ ³§¤¸ ¶ill ¡¤ § ­£«¤£ «¨ª¤  ­¸ ®³§¤± µ¨®« ³¨®­ ®¥ ¹®­¨­¦ȁ Modlin  ²ª¤£ $ «¤ ¨¥ ¥´¬¤²Ǿ ­®¨²¤ ®±  ­¸ ®³§¤± µ¨®« ³¨®­²  ±¤ ¢±¤ ³¤£Ǿ ¶®´«£ 0« ­­¨­¦ ³ ª¤ ¢ ±¤ ®¥ ³§¤ µ¨®« ³¨®­ȁ Dale  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ $ «¤  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ ®³§¤± ¶¤«£¨­¦ ²§®¯²  ² ¶¤««  ² ²¬ «« ¬ ­´¥ ¢³´±¨­¦ ®¥ ¥´±­¨³´±¤ § µ¤ ¡¤¤­  ««®¶¤£  ²   3¯¤¢¨ « 5²¤ ¨­ 2¤²¨£¤­³¨ « ¹®­¨­¦  ­£ ³§¤¸ ³®® § µ¤ ³® ¬¤¤³ ³§¤ ¦´¨£¤«¨­¤² ®¥ ¢®­³ ¨­¨­¦ ­®¨²¤Ǿ ¥´¬¤²Ǿ ®£®±Ǿ ¤³¢ȁ Koehler  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¶ ² ¢´±±¤­³«¸ ¹®­¤£ 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´±¤ȁ Dale  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ Koehler ²³ ³¤£ ³§ ³ ¨¥ ²®¬¤®­¤ ´²¤£   ¶¤«£¤± ¨­   ¥ ±¬ ¡´¨«£¨­¦ «®¢ ³¤£ ¨­ 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´±¤ ³§¤¸ ¶®´«£ ­®³ § µ¤ ³® ¢®¬¤ ¡¤¥®±¤ ³§¤ "® ±£ȁ Dale ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¶ ² ¢®±±¤¢³ȁ Joyce ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤ "® ±£ § £ ¤­¢®´± ¦¤£ ²¬ «« ²³ ±³-´¯ ¡´²¨­¤²²¤² ¨­ ³§¤ ¯ ²³ȁ Dale  ¦±¤¤£ȁ Cable ² ¨£ §¨² ¢®­¢¤±­²  ±¤ ³§¤ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­Ǿ «¨¦§³² ®­Ǿ £®®±² ®¯¤­  ­£ ¬®µ¨­¦ ¬¤³ «  ³ ¬¨£­¨¦§³ȁ (¤ ² ¨£ §¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¤¤ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­ ³§ ³  ±¤  ¦±¤¤ ¡«¤ ³®  «« ¯ ±³¨¤²ȁ Slusher ² ¨£ ³§ ³ ³§¤±¤ ¨²   ¶¤«£¨­¦ ²§®¯  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸  ­ ¤¨¦§³§ ®¥   ¬¨«¤ ¥±®¬ §¨² §®¬¤ ¨­   µ¤±¸ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸ȁ (¤ ² ¨£ ¨³ ¨² ³§¤ ¯±¨¬ ±¸ ´²¤ ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸  ­£ ¨³ £®¤² ­®³ ¢±¤ ³¤   «®³ ®¥ ­®¨²¤Ǿ ­® ¥´¬¤²Ǿ ¤³¢ȁ  «³§®´¦§ §¤ £®¤² § µ¤ ¢®­¢¤±­² ³§ ³ 2®¬¤±® ¶®±ª²   ¥´«« ³¨¬¤ ©®¡ ¤«²¤¶§¤±¤  ­£ ³§ ³ §¤ ¶¨«« ¡¤ ¶®±ª¨­¦  ³ §®¬¤  ¥³¤± §®´±²ȁ ________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 9 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ Joyce ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¥¤¤«² ³§ ³ ³§¤±¤ ­¤¤£² ³® ¡¤  ­ agre¤¬¤­³ ®­ ³§¤ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­ȁ Davis ² ¨£ ³§ ³ ¨³ ¶¨«« ¡¤ £¨¥¥¨¢´«³ ³® ²¤³ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­ ª­®¶¨­¦ ³§ ³ 2®¬¤±® ¶¨«« ²³ ±³ ®´³ ¯ ±³ ³¨¬¤ ¨­ ³§¤ ¤µ¤­¨­¦²  ­£ ¢§ ­¦¤ ³® ¥´«« ³¨¬¤  ² ³§¤ £¤¬ ­£² ®¥ ³§¤ ¡´²¨­¤²² ¨­¢±¤ ²¤ȁ Joyce ² ¨£ §¨² ´­£¤±²³ ­£¨­¦ ¨² ³§ ³ 2®¬¤±® § ² ¡¤¤­ ¦¨µ¤­  ­ ®¯¯®±³´­¨³¸ ¥±®¬ ²®¬¤ ²´¡²³ ­³¨ « ¢®¬¯ ­¨¤² ³® ¯±®µ¤ §¨¬²¤«¥  ­£ ³§¤­ §¤ ¶¨«« ¡¤ ¬®µ¨­¦ ¨­³®  ¬®±¤ ¨­£´²³±¨ «  ±¤ ȁ Modlin ²³ ³¤£ ¨¥ ³§¤ £®®±² £® ­®³ ¥ ¢¤ ³§¤ ­¤¨¦§¡®±  ­£ §¤ ¨² ®­«¸ ¶¤«£¨­¦  ­£ ´²¨­¦   ¢´³³¨­¦ ³®±¢§Ǿ §¤ £®¤²­Ȍ³ ²¤¤ §®¶ ¤­®´¦§ ­®¨²¤ ¢®´«£ ¡¤ ¬ £¤ ³® £¨²³´±¡  ­¸®­¤ȁ (¤ ² ¨£ ¶§¤­ §¤ ¶ ² ¸®´­¦Ǿ ³±¸¨­¦ ³® ²³ ±³ §¨² ®¶­ ¡´²¨­¤²²Ǿ ³§¤±¤ ¶¤±¤ ­® ²¤³ §®´±²  ­£ §¤ £¨£­Ȍ³ ¥¤¤« ³§ ³ ³§¤ "® ±£ ¢®´«£ ¡¤ ¥ ¨± ³® 2®¬¤±® ¡¸ ±¤²³±¨¢³¨­¦ §¨² §®´±² ¶§¨«¤ ³±¸¨­¦ ³® ¡´¨«£   ¡´²¨­¤²²ȁ Joyce  ²ª¤£ ¨¥ ¨³ ¶®´«£ ¡¤  ¯¯±®¯±¨ ³¤ ³®  ²ª 2®¬¤±® ¥®± ²¤³ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­ȁ Dale ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤ ¯´¡«¨¢ ¯®±³¨®­ ¨² ¢«®²¤£  ­£ §¤ £¨£­Ȍ³ ¥¤¤« ³§ ³ 2®¬¤±® ¢®´«£ ¡¤  ²ª¤£ȁ Morgan ² ¨£ ³§ ³ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³ ¢®´«£ ¡¤  ²ª¤£ ¡¤¥®±¤   µ®³¤ ¨¥ §¤ ¶®´«£  ¢¢¤¯³ ³§®²¤ ¢®­£¨³¨®­²  ­£ ´«³¨¬ ³¤«¸ ³§¤¸ ¶®´«£ ¡¤¢®¬¤ ¯ ±³ ®¥ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ȁ Pell ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤ ² ¬¤ ¯±®¢¤²² ¶®´«£ ³ ª¤ ¯« ¢¤ ¨¥ ±¤°´¤²³¨­¦ buffersȁ Davis ² ¨£ ³§ ³ ¨³ § £  «±¤ £¸ ¡¤¤­ ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤ ¡´¨«£¨­¦ «®®ª² ­¨¢¤± ³§ ­   ¯« ­³¤£ ¡´¥¥¤±ȁ Cable ²³ ³¤£  ¦ ¨­ ³§ ³ §¤ want² ³® ¬ ª¤ ²´±¤ ³§ ³ ³§¤ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­ ¶®´«£ ¡¤  ¢¢¤¯³ ¡«¤ ³®  ««ȁ (¤ ² ¨£ §¤ ´­£¤±²³ ­£² ³§ ³ ±¤²³±¨¢³¨®­² ¢®´«£ ¨­³¤±±´¯³ ¢®¬¯«¤³¨®­ ®¥   ¯±®©¤¢³ ¡´³ §¤ § ² ±¤ « ¢®­¢¤±­² ®¥ ­®¨²¤ ¨²²´¤² ®¢¢´±±¨­¦ « ³¤  ³ ­¨¦§³ȁ Joyce ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ £¨£­Ȍ³ ²¤¤ §®¶ ³§¤¸ ¢®´«£ ¯´³ ±¤²³±¨¢³¨®­² ®­ ³§¤ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­ȁ Cable ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Modlin ³® approve³§¤ ±¤°´¤²³ ¥®±   3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ȁ (!6).' #/.3)$%2%$ !,, 4(% %6)$%.#% 02%3%.4%$Ǿ 4(% 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ !002/6%$ 4(% !00,)#!4)/. &/2 ! 30%#)!, 53% 0%2-)4 &/2 #4' #/--5.)#!4)/.3 4/7%2 '2/50 "!3%$ 50/. 4(% &/,,/7).'Ȁ 1. 4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¶¨«« ­®³ ¬ ³¤±¨ ««¸ ¤­£ ­¦¤± ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ «³§ ®± ² ¥¤³¸ ¨¥ «®¢ ³¤£ ¶§¤±¤ ¯±®¯®²¤£  ­£ £¤µ¤«®¯¤£  ¢¢®±£¨­¦ ³® ³§¤ ¯« ­  ² ²´¡¬¨³³¤£  ­£  ¯¯±®µ¤£ǿ 2.4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¬¤¤³²  «« ±¤°´¨±¤£ ¢®­£¨³¨®­²  ­£ ²¯¤¢¨¥¨¢ ³¨®­²ǿ 3.4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¶¨«« ­®³ ²´¡²³ ­³¨ ««¸ ¨­©´±¤ ³§¤ µ «´¤ ®¥  £©®¨­¨­¦ ®±  ¡´³³¨­¦ ¯±®¯¤±³¸Ǿ ®± ³§ ³ ³§¤ ´²¤ ¨²   ¯´¡«¨¢ ­¤¢¤²²¨³¸ǿ  ­£ 4.4§ ³ ³§¤ «®¢ ³¨®­  ­£ ¢§ ± ¢³¤± ®¥ ³§¤ ´²¤ ¨¥ £¤µ¤«®¯¤£  ¢¢®±£¨­¦ ³® ³§¤ ¯« ­  ² ²´¡¬¨³³¤£  ­£  ¯¯±®µ¤£ ¶¨«« ¡¤ ¨­ § ±¬®­¸ ¶¨³§ ³§¤  ±¤  ¨­ ¶§¨¢§ ¨³ ¨² ³® ¡¤ «®¢ ³¤£  ­£ ¨­ ¦¤­¤± « ¢®­¥®±¬¨³¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¥®± 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ 4§¨² 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ¨² §¤±¤¡¸ APPROVED ®­ /¢³®¡¤± ΑǾ ΑΏΐΗȁ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 10 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ Dale ³®«£ 2®¬¤±® ³§ ³ ³§¤ 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ¶ ² ¦± ­³¤£ ¡¸ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ 2%15%34 &/2 PR/0%249 2%:/.).': A.FUN-N-&)3( %.4%202)3%3Ǿ ,,#,Asheboro,.#Ǿ ¨² ±¤°´¤²³¨­¦ ³§ ³ ³§¤ ΒȁΔΐ  ¢±¤²  ³ ΐΑΑ 2¤¤£ #±¤¤ª 2£Ǿ 2 ¬²¤´±Ǿ #®«´¬¡¨  4®¶­²§¨¯Ǿ ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¥±®¬ (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ « #®­£¨³¨®­ « 5²¤ ³® (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ « #®­£¨³¨®­ « $¨²³±¨¢³ 4 · )$Ͱ ΗΖΐΑΏΔΖΗΕΗȁ Municipal '±®¶³§ !±¤ ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ #®­£¨³¨®­ « :®­¨­¦ $¨²³±¨¢³ ¶®´«£  ¬¤­£ ¢´±±¤­³ ¢®­£¨³¨®­² ³® ¨­¢«´£¤   ²ª¨«« ¦ ¬¤  ±¢ £¤ȁ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ 2¤¢®¬¬¤­£ ³¨®­: 4§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ¬¤³  ­£ £¤³¤±¬¨­¤£ ³§ ³ ³§¨² ¯±®¯®² « ¨² ¨­ ¢®¬¯«¨ ­¢¤ ¶¨³§ ³§¤ ²³ ­£ ±£² ®´³«¨­¤£ ¨­ 4§¤ ΕΓΓΜ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  £®¯³¤£ ¡¸ ³§¤ "® ±£ ®¥ #®´­³¸ #®¬¬¨²²¨®­¤±²ȁ !¥³¤± ±¤µ¨¤¶Ǿ ³§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ±¤¢®¬¬¤­£² ³® ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ³§ ³ ³§¨² ±¤°´¤²³ ¡¤ approved. %· ¬¯«¤² ®¥ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0®«¨¢¨¤² ³§ ³ ³§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ found²´¯¯®±³¨­¦ ³§¨² ±¤¢®¬¬¤­£ ³¨®­  ±¤  ² ¥®««®¶². 0®«¨¢¸ ΓȁΔ %¥¥¤¢³¨µ¤ ¡´¥¥¤±¨­¦  ­£ȝ®± « ­£²¢ ¯¨­¦ ²§®´«£ ¡¤ ¯±®µ¨£¤£ ¶§¤±¤ ¢®¬¬¤±¢¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³  £©®¨­² ¤·¨²³¨­¦ ®± ¯« ­­¤£ ±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤²ȁ 0®«¨¢¸ ΓȁΕ #®¬¯ ³¨¡«¤ « ­£ ´²¤² ²´¢§  ² ±´± « ­¤¨¦§¡®±§®®£ ±¤³ ¨«  ­£ ²¤±µ¨¢¤ establishments «®¢ ³¤£ ¢«®²¤ ³® ¦¤­¤± « ±¤²¨£¤­³¨ «  ±¤ ² ²§®´«£ ¡¤ ¢®­²¨£¤±¤£ £´±¨­¦ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ¯±®¢¤²² ¶¨³§ ³§¤ ¦¤­¤± « ¦® « ®¥ ±¤£´¢¨­¦  ´³®¬®¡¨«¤ ³± µ¤« £¨²³ ­¢¤²  ­£ ¯±®¬®³¨­¦ ¡¤³³¤± «¨µ ¡¨«¨³¸¨­ ³§¤ ¢®¬¬´­¨³¸ȁ Dale ¦ µ¤  ­ ®µ¤±µ¨¤¶ ®¥ ³§¤ ±¤°´¤²³ £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¦¤­£ ȁ (¤ ¤·¯« ¨­¤£ ³® ³§¤ "® ±£ ³§ ³ ³§¤ ¤·¨²³¨­¦ #®­£¨³¨®­ « $¨²³±¨¢³  ««®¶²   ¦ ² ²³ ³¨®­ ¶¨³§ ±¤³ ¨« ² «¤²Ǿ ®¥¥¨¢¤ ²¯ ¢¤  ­£ ±¤²³ ´± ­³  ­£ ¨³ ¨² ³§¤ £¤²¨±¤ ®¥ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³ ³®  ¬¤­£ ³§®²¤ ¢®­£¨³¨®­² ³®  ««®¶   ²ª¨««¤£ ¦ ¬¨­¦  ±¢ £¤ alsoȁ Luµ !¬¨n, ΒΓΏ . & ¸¤³³¤µ¨««¤ 3³Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ ®¶­¤±  ­£ #%/ ®¥ &´­-n-&¨²§ %­³¤±¯±¨²¤²Ǿ ,,# ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¨² ²¤¤ª¨­¦ ³§¤ ¢®±±¤¢³ ¹®­¨­¦ ³® ®¯¤± ³¤ ²ª¨««¤£ ¦ ¬¨­¦ ¥ ¢¨«¨³¸²¨¬¨« ± ³® ³§¤  ±¢ £¤² §¤ ¢´±±¤­³«¸ ±´­² ¨­ !²§¤¡®±®Ǿ ,¨¡¤±³¸  ­£ ®¯¤­¨­¦ ²®®­ ¨­ 2®¡¡¨­²Ǿ .#ȁ (¤ ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³  «« ®¥ §¨² ¯±®¯¤±³¨¤²  ±¤ ¢«¤ ­Ǿ ³§¤¸ ±´­ ²¬®®³§«¸  ­£ ³§¤±¤ have ­¤µ¤± ¡¤¤­ issues¶¨³§ violence¶§¨¢§ ¨² ²®¬¤³¨¬¤²   ¢®­¢¤±­ ¶¨³§ ³§¨² ³¸¯¤ ®¥ ¥ ¢¨«¨³¸ȁ Amin ³®«£ ³§¤ "® ±£ ³§ ³ ³§¤ ¯±¤µ¨®´² ³¤­ ­³² ± ­ ³§¤ ² ¬¤ ³¸¯¤ ®¥ ²ª¨««¤£ ¦ ¬¤  ±¢ £¤ ¶¨³§®´³ ¯±®¯¤± ¹®­¨­¦ ¯¯±®µ «²  ­£ ¤µ¤­³´ ««¸ ²§´³ £®¶­  ¥³¤± ¡¤¨­¦ ³§±¤ ³¤­¤£ ¶¨³§ ¥¨­¤² ¥±®¬ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ ¥®± ±´­­¨­¦   ¡´²¨­¤²² ¶¨³§®´³ ¯±®¯¤±  ´³§®±¨¹ ³¨®­²ȁ ________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 11 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ Morgan  ²ª¤£ !¬¨­ ¨¥ ³§¨² ¶®´«£ ¡¤ ¢®­²¨£¤±¤£   ­¤¶ ¤­³¨³¸ ®± ¨¥ §¤ ¶ ²  ²²®¢¨ ³¤£ ¶¨³§ ³§¤ ¯±¤µ¨®´² ¡´²¨­¤²²ȁ Amin ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¨² ­®³  ²²®¢¨ ³¤£ ¶¨³§ ³§¤ ¯±¤µ¨®´² ¡´²¨­¤²²ȁ Davis  ²ª¤£ !¬¨­ ¨¥ ³§¨² ¡´²¨­¤²² ¶®´«£ ¡¤   ¢®¥¥¤¤ ²§®¯  ² ¶¤««ȁ Amin ² ¨£ ³§ ³ ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ ¶®´«£ ­®³ § µ¤   ¢®¥¥¤¤ ²§®¯Ǿ ®­«¸   ²ª¨««¤£ ¦ ¬¤  ±¢ £¤ȁ McLeod  ²ª¤£ !¬¨­ ¨¥ §¤ ¢®´«£ ¤·¯« ¨­   ¦ ¬¨­¦  ±¢ £¤ȁ Amin ² ¨£ ³§ ³ ´­«¨ª¤   ²«®³ ¬ ¢§¨­¤ ¨­ 6¤¦ ² ¶§¤±¤ ¸®´ ©´²³ ¥¤¤£ ¬®­¤¸ ¨­³® ³§¤ ¬ ¢§¨­¤  ­£ ¯´««   «¤µ¤±Ǿ ¸®´ § µ¤ ³® § µ¤ ²®¬¤ ²®±³ ®¥ ²ª¨«« ¤«¤¬¤­³ ¥®± ³§¤²¤ ¦ ¬¤²  ² ±¤°´¨±¤£ ¡¸ 3³ ³¤ 3³ ³´¤ȁ McLeod  ²ª¤£ §®¶ ²®¬¤®­¤ ¶®´«£ ¶¨­  ­£ ¢®««¤¢³ ³§¤¨± ¬®­¤¸ȁ Amin ² ¨£ ³§¤±¤  ±¤ ¯ ¸-®´³²  ¢¢®±£¨­¦ ³® 3³ ³¤ 3³ ³´¤  ­£ ®­¤ ¶®´«£ ±¤£¤¤¬ ³§¤¨± ¢±¤£¨³²  ² ¢ ²§ ¶¨­­¨­¦² ¡¤¥®±¤ «¤ µ¨­¦ ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ȁ Morgan  ²ª¤£ !¬¨­ ³® ³¤«« ³§¤ "® ±£ ¶§¤±¤ §¨² ¤·¨²³¨­¦ ¡´²¨­¤²² ¨² «®¢ ³¤£ ¨­ !²§¤¡®±®  ­£ ,¨¡¤±³¸ ³® ¦¨µ¤ ³§¤¬  ­ ¨£¤  ®¥ ¶§ ³ §¤ ¨² ±¤¥¤±±¨­¦ ³®ȁ Amin ² ¨£ §¤ ¶ ² ®±¨¦¨­ ««¸ «®¢ ³¤£ ®­ (¶¸ ΕΓ Ȩ$¨·¨¤ $±ȁȩ ¨­ !²§¤¡®±®  ­£ ¥®±¢¤£ ³® ¬®µ¤ ³® ΒΓΏ .ȁ & ¸¤³³¤µ¨««¤ 3³ȁ  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸   ¬®­³§  ¦® £´¤ ³®   ¥¨±¤ ¨­ ³§¤ ¯±¤µ¨®´² «®¢ ³¨®­ȁ (¤ ² ¨£ §¨² ,¨¡¤±³¸ «®¢ ³¨®­ ¨² ΑΐΗ .ȁ '±¤¤­²¡®±® 3³ȁ Slusher  ²ª¤£ !¬¨­ ¨¥ §¨² «®¢ ³¨®­ ¨­ ,¨¡¤±³¸ § £ ­®³ ¡¤¤­ ²§´³ £®¶­ȁ (¤ ² ¨£ §¤ ² ¶ ³§¤ ²¨¦­² ¡¤¨­¦ ±¤¬®µ¤£ȁ Amin ² ¨£ ³§ ³ §¤ § £ µ®«´­³ ±¨«¸ ²§´³ £®¶­ £´¤ ³® ­®³ § µ¨­¦ ²´¥¥¨¢¨¤­³ ²³ ¥¥  ­£ ¶¤±¤ ¯´³³¨­¦ ³§¤ ²¨¦­² ¥±®¬ ³§¤ ,¨¡¤±³¸ «®¢ ³¨®­ ¨­ 2®¡¡¨­²  ³ ³§¤ ­¤¶ «®¢ ³¨®­ȁ Slusher  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ,¨¡¤±³¸ «®¢ ³¨®­ ¨² ¢«®²¤£ ®± ­®³ȁ Amin ² ¨£ ³§ ³ ¨³ ¨² ¢´±±¤­³«¸ ¢«®²¤£  ­£ §®¯¤£ ³® ±¤®¯¤­ ²®¬¤³¨¬¤ ­¤·³ ¶¤¤ªȁ Pell  ²ª¤£ ¶§¸ ³§¤ ,¨¡¤±³¸ «®¢ ³¨®­ § £ ¢«®²¤£ȁ Amin ² ¨£ ³§ ³ ,¨¡¤±³¸ ¨²   ²¬ «« ³®¶­  ­£ ¯¤®¯«¤ ¶¤±¤­Ȍ³ ²¯¤­£¨­¦ ¬®­¤¸  ² ³§¤¸ ¶¤±¤ ¨­ §¨² !²§¤¡®±® «®¢ ³¨®­ ²® §¤ ¢§®²¤ ³® ¬®µ¤ §¨² ±¤²®´±¢¤² ³® !²§¤¡®±® ¥®± ­®¶ ¶§¤±¤ ¨³ ¨² ¬®±¤ ¯±®¥¨³ ¡«¤ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ¡¤ ±¤®¯¤­¨­¦ ³§¤ ,¨¡¤±³¸ «®¢ ³¨®­ ²®®­ £´¤ ³® ³§¤ ¥ ¢³ ³§ ³ "´±«¨­¦³®­ § ² ¨²²´¤£ ¢¤ ²¤  ­£  ²²¨²³ «¤³³¤±² ³® ³§¤²¤ ³¸¯¤ ®¥ ¥ ¢¨«¨³¨¤²  ­£ §¤ ¥¤«³ ³§¤ ³± ¥¥¨¢ ¶®´«£ ¡¤ ¬®µ¨­¦ ³®¶ ±£ ,¨¡¤±³¸  ­£ 2 ¬²¤´± ¶§¨¢§ ¨² ³§¤ ±¤ ²®­ ¥®± ¯´±²¨­¦ ³§¨² «®¢ ³¨®­ȁ McLeod  ²ª¤£ ¨¥ §¤ ¶®´«£ ¡¤ ¡´¸¨­¦ ®± «¤ ²¨­¦ ³§¨² ¯±®¯¤±³¸  ­£ ¶§® ¢´±±¤­³«¸ ®¶­² ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ Amin ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ¡¤ «¤ ²¨­¦ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¢´±±¤­³«¸ ®¶­¤£ ¡¸ 2 ¬« Ǿ LLC. Pell  ²ª¤£ !¬¨­ ¨¥ §¤ ¶®´«£ ¡¤ ´³¨«¨¹¨­¦ ³§¤ ¤­³¨±¤ ¡´¨«£¨­¦ ¨¥ ³§¨² ±¤°´¤²³ ¶ ²  ¯¯±®µ¤£ȁ Amin  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ Davis  ²ª¤£ §®¶ ¬ ­¸ ¯¤®¯«¤ §¤ ¶®´«£  ­³¨¢¨¯ ³¤ ¡¤¨­¦ ¨­ ³§¤ ¡´²¨­¤²²  ³ ®­¤ ³¨¬¤ ³® ¢®­²¨£¤± ¨³ ²´¢¢¤²²¥´«ȁ Amin ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ¤²³¨¬ ³¤ ³§¨±³¸ ³® ¥®±³¸ ¬®²³ ®¥ ³§¤ ³¨¬¤ ¤·¢¤¯³ ¥®±  ­ ®¢¢ ²¨®­ « ¤µ¤­³ ¶§¨¢§ ¢®´«£ ¯®²²¨¡«¤ £®´¡«¤ ³§®²¤ ­´¬¡¤±²ȁ Amin ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ²³ ¸²  ±¬¤£ ¥®± ² ¥¤³¸  ­£ ³§¤±¤ § µ¤ ¡¤¤­ ­® ±¤ « ¨²²´¤² ³§±®´¦§®´³ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ ¶¨³§ ¢±¨¬¤ ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤²¤ ³¸¯¤ ®¥ ¥ ¢¨«¨³¨¤²ȁ Cable  ²ª¤£ ¨¥ ³§¨² ¶®´«£ ¡¤ ¢®¬¯´³¤± ¦ ¬¤² ®­«¸ ®± ¨¥ ¥®®£ ²¤±µ¨¢¤ ¶®´«£ ¡¤ ¯±®µ¨£¤£ȁ Amin ² ¨£ ³§¤±¤  ±¤ ¬®±¤ ³§ ­ ©´²³ ¢®¬¯´³¤± ¦ ¬¤²  µ ¨« ¡«¤ ¡´³ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤ ­® ¥®®£ service ®±  «¢®§®«  ««®¶¤£ȁ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 12 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ Modlin  ²ª¤£ ¥®± ³§¤ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­ȁ Amin ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ¯±®¡ ¡«¸ ²³ ±³ ®´³ ¥±®¬ Η  ¬ ³® Α ¯¬ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤ §®´±² ´²´ ««¸ £¤¯¤­£ ®­ ³§¤ ¥«®¶ ®¥ ³± ¥¥¨¢Ǿ ¶§¨¢§  ««®¶² §¨² !²§¤¡®±® «®¢ ³¨®­ ³® ²³ ¸ ®¯¤­ ΑΓ §®´±²ȁ Cable  ²ª¤£ ¨¥ §¨² ¬ ¨­ ®¥¥¨¢¤ ¶ ² «®¢ ³¤£ ¨­ !²§¤¡®±®ȁ Amin ² ¨£ ³§ ³ §¨² ¢®±¯®± ³¨®­ ¨² ±¤¦¨²³¤±¤£ ³® ³§¤ 2®¡¡¨­² «®¢ ³¨®­ ³§ ³ ¨² ®¯¤­¨­¦ ²®®­ ¡´³ §¤ ¶®´«£ ¢®­²¨£¤± §¨² ¬ ¨­ ®¥¥¨¢¤ ³® ¡¤ !²§¤¡®±®ȁ Pell  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¤«²¤ ³§ ³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¨² ¢ ²¤ȁ M¸±  3tuart, ΐΘΏ 2¤¤£ #±¤¤ª 2£Ǿ RamseurǾ ¤·¯±¤²²¤£ §¤± ¢®­¢¤±­² ¥®± ¶§ ³ ±¤ ««¸ ¦®¤² ®­ ¶¨³§¨­   ²ª¨««¤£ ¦ ¬¤  ±¢ £¤ȁ 3§¤ ² ¨£ ²§¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ª­®¶ ¶§ ³ ³§¤  ¦¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³² ¶¤±¤Ǿ ²§¤ ² ¨£ ²§¤ § ² ¢®­¢¤±­²  ¡®´³ ³§¤ §®´±² ¡¤¨­¦ ¥±®¬ Η  ¬ ´­³¨« Α  ¬ ¶¨³§¨­   ¢«®²¤ ¯±®·¨¬¨³¸ ³®   ±¤²¨£¤­³¨ « ­¤¨¦§¡®±§®®£Ǿ  ­£  ««®¶¨­¦ ¥¨±¤ ±¬² ¨­ ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ȁ 3§¤ ² ¨£ ³§ ³ ²§¤ § £ ¢®­¢¤±­² ³§ ³ ²§¤ ¶ ² ¦®¨­¦ ³® § µ¤ ΓΏ  ±¬¤£ ¯¤®¯«¤Ǿ ¦¤³³¨­¦ ¬ £ ¶§¨«¤ «®²¨­¦ ¬®­¤¸ ¨­ §¤± ¡ ¢ª ¸ ±£  ³ Α  ¬ ¨­ ³§¤ ¬®±­¨­¦ȁ Stuart  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ ²§¤ § £  ³³¤¬¯³¤£ ³® ±¤²¤ ±¢§ ³§¤ ¢®±¯®± ³¨®­ ¥®± ȏ&´­- n-&¨²§Ȑ  ­£ ³§¤ ®­«¸ ¨­¥®±¬ ³¨®­ ²§¤ § £ ¡¤¤­  ¡«¤ ³® ®¡³ ¨­ ¥±®¬ ³§¤ 3¤¢±¤³ ±¸ ®¥ 3³ ³¤ ¶¤¡²¨³¤ ¶ ² ³§ ³ ³§¤ ¢®±¯®± ³¨®­ ¨² ´­£¤± ±¤µ¨¤¶ȁ Stuart  ²ª¤£ ³§¤ "® ±£ ³® ¢®­²¨£¤± ³§¤ ¯±®·¨¬¨³¸ ®¥ ³§¨² «®¢ ³¨®­ ³® ³§¤ ²¢§®®«Ǿ ³§¤ ²¢§®®« ³± ¥¥¨¢Ǿ  ¥³¤± ²¢§®®«  ¢³¨µ¨³¨¤²Ǿ ¨­¢±¤ ²¨­¦ ¢±¨¬¤  ­£ £±´¦ ´²¤  ³ ³§¨² ³¸¯¤ ®¥ ¥ ¢¨«¨³¸Ǿ ³§¤  ¥¥¤¢³ ¨³ ¶¨«« § µ¤ ®­ ²´±±®´­£¨­¦ ¡´²¨­¤²²¤² ¨­   ²¬ «« ¢®¬¬´­¨³¸ȁ 3§¤ ² ¨£ ³§¨² ¡´²¨­¤²² ¶®´«£ ­®³ ¡¤ ¯±®µ¨£¨­¦   ¦®®£ ®± ²¤±µ¨¢¤ ³§ ³ ¨² ­¤¤£¤£ ®± ¢®´«£ ¨¬¯±®µ¤ «¨µ¨­¦ ¢®­£¨³¨®­²  ­£  ²ª¤£ ¨¥ ¨³ ¶®´«£ ¡¤ ¡¤­¤¥¨¢¨ « ®± £¤³±¨¬¤­³ « ³® ³§¤ ¢®¬¬´­¨³¸ȁ 3§¤  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ #¨³¸ ®¥ '±¤¤­²¡®±® § ² ¬ £¤ ³§¤ ®¯¤± ³¨®­ ®¥ ³§¤ ²ª¨««¤£ ¦ ¬¤  ±¢ £¤² ¨««¤¦ « ¥®±   ±¤ ²®­ȁ 3§¤  ²ª¤£ ³§¤ "® ±£ ³® ¢®­²¨£¤± ³§¤ ¥ ¬¨«¸  ²¯¤¢³ ®¥ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ 3§¤ ² ¨£ ³§ ³ ²§¤ ´­£¤±²³ ­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¨² already ¹®­¤£ ¢®¬¬¤±¢¨ «  ­£  ²ª² ³§¤ "® ±£ ³® ¢®­²¨£¤± §®¶ ³§¨² ³¸¯¤ ®¥ ¡´²¨­¤²² ¶¨««  ¥¥¤¢³ ³§¤ ¢®¬¬´­¨³¸Ǿ ±¤²¨£¤­³²Ǿ 4®¶­ ®¥ 2 ¬²¤´±  ­£ ³§¤ #®´­³¸ ¡¤¥®±¤ ¬ ª¨­¦ ¢§ ­¦¤² ³® ³§¤ ¢´±±¤­³ ¹®­¨­¦ ³®  ««®¶ ³§¨² ´²¤ȁ Pell  ²ª¤£ !¬¨­ ¨¥ §¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ³®  ££±¤²²  ­¸ ®¥ 3³´ ±³Ȍ² ¢®­¢¤±­²  ³ ³§¨² ³¨¬¤ȁ Amin ²³ ³¤£ ³§ ³ ¥±®¬ §¨² ¯§®­¤Ǿ § £ ©´²³ «®®ª¤£ ´¯ ³§¤ 3¤¢±¤³ ±¸ ®¥ 3³ ³¤ ¶¤¡²¨³¤ ¶§¤±¤ §¤ h £ ²¤ ±¢§¤£ Fun-n-&¨²§ %­³¤±¯±¨²¤Ǿ ,,#  ­£ §¤ ±¤ £ ³§¤ ¨­¥®±¬ ³¨®­ ²§®¶­ £¤²¨¦­ ³¨­¦ §¨¬  ² ³§¤ ®¶­¤±  ­£ §¨²  ££±¤²²ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ ²®¬¤ ®¥ -²ȁ 3³´ ±³Ȍ² ¢®­¢¤±­²  ±¤ µ «¨£ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ ­® ²¶¤¤¯²³ ª¤ ¶¨««  ««®¶  ­¸®­¤ ¨­ ³§¤ ²³®±¤ ³® ¡¤  ±¬¤£ ®³§¤± ³§ ­ ²¤¢´±¨³¸  ­£ ²³ ¥¥ȁ Morgan  ²ª¤£ ¨¥ ³§ ³ ¶ ²   3³ ³¤ ±¤¦´« ³¨®­ȁ Amin ² ¨£ ³§ ³ ¨²   ¯¤±²®­ « ±¤¦´« ³¨®­ȁ (¤ ² ¨£ ¨¥ ¬ ­ ¦¤¬¤­³  ­£ ®¶­¤±² § ­£«¤ ³§¤ ¡´²¨­¤²²  ² ¨³ ²§®´«£ ¡¤Ǿ ³§¤±¤ ¶¨«« ­®³ ¡¤  ­¸ ¨²²´¤² ¶¨³§ £±´¦²  ­£ ¢±¨¬¤  ² ¬¤­³¨®­¤£ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ £´¤ ³® ³§¤ ¢±¨¬¤ ¤«¤¬¤­³Ǿ #¨³¸ ®¥ '±¤¤­²¡®±® ¨²²´¤£ ¢¤ ²¤  ­£  ²²¨²³ ³® ²§´³ ³§¤²¤ ¥ ¢¨«¨³¨¤² £®¶­  ­£ "´±«¨­¦³®­ ¨² ­®¶ ¦®¨­¦ ³® ¥®««®¶ȁ (¤ ² ¨£ ³® §¨² ª­®¶«¤£¦¤Ǿ ³§¤±¤ § µ¤ ¡¤¤­ ­® ¨²²´¤² ¶¨³§¨­ ³§¤ #¨³¸ ®¥ !²§¤¡®±® ®± 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤²¤ ¨²²´¤²ȁ ________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 13 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ Morgan  ²ª¤£ ³§¤  ¦¤ «¨¬¨³ ¥®± ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ȁ Amin ² ¨£ ³§ ³ ¸®´ § µ¤ ³®  ³ «¤ ²³ ΐΗ ¸¤ ±² ®¥  ¦¤Ǿ ª¨£²  ±¤ ­®³ ¤µ¤­  ««®¶¤£ ³® ¡¤ ¡±®´¦§³ ¨­ ³® ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ȁ Slusher  ²ª¤£ §®¶ «®­¦ &´­-n-&¨²§ %­³¤±¯±¨²¤² § ve ¡¤¤­ ¨­ ¡´²¨­¤²²ȁ Morgan ² ¨£  ¢¢®±£¨­¦ ³® ³§¤ 3¤¢±¤³ ±¸ ®¥ 3³ ³¤ ¶¤¡²¨³¤Ǿ §¤ ¶ ² ¢´±±¤­³«¸ «®®ª¨­¦  ³ ®­«¨­¤Ǿ ¨³ ¨­£¨¢ ³¤² A¯±¨« ®¥ ³§¨² ¸¤ ±ȁ Pell  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¤«²¤ ³§ ³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ §¤ ¢«®²¤£ ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ ±¨­¦ ­£  ²ª¤£ ¥®± £¨²¢´²²¨®­  ¬®­¦ ³§¤ "® ±£ ¬¤¬¡¤±² ®±   motion. Davis ² ¨£ ³§ ³ §¤ ´­£¤±²³ ­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¨² ¹®­¤£ ¢®¬¬¤±¢¨ « ¡´³  ²ª² ¨¥ ³§¨² ¨² ³§¤ ³¸¯¤ ®¥  ¢³¨µ¨³¸ ¶¤ ¶ ­³ ³®  ««®¶ ³§¨² ¢«®²¤ ³® ²¢§®®«²ȁ Davis ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ McLeod ³® deny ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ 0´±²´ ­³ ³® .®±³§ # ±®«¨­  '¤­¤± « 3³ ³´³¤² ȷ ΐΔΒ!-ΒΓΐ  ­£ ΒΓΑǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¹®­¨­¦ £¨²³±¨¢³ ¬ ¯  ¬¤­£¬¤­³² ³® (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ « – Condit¨®­ « $¨²³±¨¢³  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ®¥ &´­ ­ &¨²§ %­³¤±¯±¨²¤²Ǿ LLC,  ±¤ ­®³ ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ ΑΏΏΘ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  ­£  ±¤ ­®³ ±¤ ²®­ ¡«¤  ­£ ¨­ ³§¤ ¯´¡«¨¢ ¨­³¤±¤²³ ¥®± ³§¤ ¥®««®¶¨­¦ ±¤ ²®­²Ȁ 1.$¤³¤±¬¨­ ³¨®­ ®¥ #®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ A.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ Map 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­¬ ¯ ¥®± ³§¤ ²®´³§¤ ²³  ±¤  ²§®¶² ³§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¨­  ­  ±¤  £¤²¨¦­ ³¤£  ² -´­¨¢¨¯ « '±®¶³§ !±¤ ȁ T§¤ -´­¨¢¨¯ « '±®¶³§ !±¤  ¥®± ³§¨² ¯±®¯¤±³¸ ¨² £´¤ ³® ³§¤ ¯±®¯®²¤£ %·³± ³¤±±¨³®±¨ « *´±¨²£¨¢³¨®­ Ȩ%4*ȩ ¥®± ³§¤ 4®¶­ ®¥ 2 ¬²¤´±  ³ ³§¤ ³¨¬¤ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ !±¤ ² ¶¤±¤ ¥¨±²³ ¤²³ ¡«¨²§¤£ȁ -´­¨¢¨¯ « '±®¶³§ !±¤ ²  ±¤ ¥®± ¯±®¯¤±³¸ «®¢ ³¤£ ¶¨³§¨­ ³§¤ ¬´­¨¢¨¯ « «¨¬¨³² ®± ¶¨³§¨­ ³§¤¨± %4*  ­£ ¬´­¨¢¨¯ « ´±¡ ­ £¤­²¨³¸ ¨² ¤·¯¤¢³¤£  «®­¦ ¶¨³§ ¬¨·¤£ « ­£ ´²¤²ȁ 4§¤ ³¸¯¤ ®¥ ´²¤ ¡¤¨­¦ ¯±®¯®²¤£ ¨² ¡¤³³¤± ²´¨³¤£ ¥®±   ¬´­¨¢¨¯ «¨³¸ ¨­²³¤ £ ®¥ ³§¨² ¯ ±³ ®¥ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ B.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ 0®«¨¢¨¤² ¨­ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ 0®«¨¢¸ ΔȁΖ 4§¤ ¡¤­¤¥¨³² ®¥ ¤¢®­®¬¨¢ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ²§®´«£ ¡¤ ¡ « ­¢¤£  ¦ ¨­²³ ³§¤ ¯®²²¨¡«¤ £¤³±¨¬¤­³ « ¤¥¥¤¢³² ²´¢§ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¬ ¸ § µ¤ ®­ ³§¤ °´ «¨³¸ ®¥ «¨¥¤ ¤­©®¸¤£ ¡¸  ±¤  ±¤²¨£¤­³²ȁ 0®«¨¢¸ ΗȁΖ )­£¨µ¨£´ « 2´± « "´²¨­¤²² ®± (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ « ±¤¹®­¨­¦ £¤¢¨²¨®­² ¶¨«« £¤¯¤­£ ´¯®­ ³§¤ ²¢ «¤ ®¥ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ £¤µ¤«®¯¬¤­³  ² ¨³ ±¤« ³¤² ³® ³§¤ ²¯¤¢¨¥¨¢ ²¨³¤  ­£ «®¢ ³¨®­ ¶¤¨¦§¤£  ¦ ¨­²³ ¨¬¯ ¢³² ³®  £©®¨­¨­¦ ±´± « « ­£ ´²¤²ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤  £©®¨­¨­¦ « ­£ ´²¤² ¥®± ³§¨² ¯ ±¢¤«  ±¤ ¬®²³«¸ ±¤²¨£¤­³¨ «ȁ !² ²³ ³¤£ ¨­ ³§¤ 0´¡«¨¢ (¤ ±¨­¦Ǿ ³§¤ ¡´²¨­¤²² §®´±² ¥®± ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ±¤°´¤²³ ¶®´«£ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 14 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ ¯±®¡ ¡«¸ ¡¤ ¥±®¬ ΗȀΏΏ  ¬ ³® ΑȀΏΏ  ¬ȁ 4± ¥¥¨¢ ¢®¬¨­¦ ³® ³§¤ ¯±®¯¤±³¸Ǿ  «®­¦ ¶¨³§ ¯®²²¨¡«¤ ¯±®¡«¤¬² ¢ ´²¤£ ¡¸ Ȩΐȩ « ±¦¤  ¬®´­³² ®¥ ¬®­¤¸ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸Ǿ ȨΑȩ ¯¤®¯«¤ l®²¨­¦ ¬®­¤¸  ­£ ȨΒȩ ³§¤ ¯®²²¨¡¨«¨³¸ ®¥ ¢±¨¬¤ ¨­¢±¤ ²¨­¦ £´¤ ³® ³§¤ ³¸¯¤ ®¥ ®¯¤± ³¨®­ȁ )³ ²§®´«£ ¡¤ ­®³¤£ ³§ ³ ³§¤ ®¶­¤± ®¥ ³§¤ ¡´²¨­¤²²  ­£  «« ¤¬¯«®¸¤¤² ¢ ±±¸ ¥¨±¤ ±¬² ¶§¨«¤ ¶®±ª¨­¦ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ ! ¢¨³¨¹¤­ ¢®¬¬¤­³¤£  ¡®´³ #®´­³¸ ±¤²¨£¤­³² ¶§® «¤ ²³ ¢®´«£  ¥¥®±£ ³® ²¯¤­£ ¬®­¤¸  ³ ³§¨² ¡´²¨­¤²² ¨­²³¤ £ ®¥ ´²¨­¦ ³§¤¨± ¬®­¤¸ ³® ¯±®µ¨£¤ ¥®± ³§¤¨± ¥ ¬¨«¸ȁ 4§¤ ¢¨³¨¹¤­  «²® ±¤¬¨­£¤£ ³§¤ "® ±£  ¡®´³ ³§¤ ¢«®²¤ ¯±®·¨¬¨³¸ ®¥ 2 ¬²¤´± %«¤¬¤­³ ±¸ 3¢§®®«  ­£ 3®´³§¤ ²³¤±­ 2 ­£®«¯§ -¨££«¤ 3¢§®®«ȁ 2.3³ ³¤¬¤­³ ®¥ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨­ ³§¨² ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³Ǿ ¨¥  ¯¯±®µ¤£Ǿ ¶®´«£ § µ¤ ¡¤¤­ ²´¡©¤¢³ ³® ³§¤ #®­£¨³¨®­²  ¦±¤¤£ ´¯®­ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±Ǿ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³  ­£ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ (®¶¤µ¤±Ǿ ³§¤ ¬¨³¨¦ ³¨­¦ ¢¨±¢´¬²³ ­¢¤² ¨­ ³§¤ ¢ ²¤ ²´¢§  ² ³§¤ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­²Ǿ ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®­ «®¢ « ±¤²¨£¤­³²Ǿ ¯®³¤­³¨ « ¥®± ¢±¨¬¤  ³ ³§¤ «®¢ ³¨®­Ǿ ³§¤ ¯±®·¨¬¨³¸ ³® ²¢§®®«²  ­£ ³§¤ ¯®²²¨¡¨«¨³¸ ®¥ ¢¨³¨¹¤­² «®²¨­¦ ¬®­¤¸ ³§ ³ ¢®´«£ «¤ ²³  ¥¥®±£ ³§¤ «®²²Ǿ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ £¤­¨¤£ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ Slusher ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Cable ³§ ³ ³§¤ ±¤°´¤²³ £®¤² ­®³ ¬¤¤³ ³§¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³² ®¥ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ Dale  ­­®´­¢¤£ ³® !¬¨­ ³§ ³ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ § £ µ®³¤£ ³® £¤­¸ §¨² request. B. '!22%44 ,5#+, !²§¤¡®±®Ǿ .#Ǿ ¨² ±¤°´¤²³¨­¦ ³§ ³  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ΐȁΏΏ  ¢±¤ ®´³ ®¥ Γ7.42 acres ©´²³ ¯ ²³ ΒΖΔ 2®« ­£ ,­Ǿ #¤£ ± '±®µ¤ 4®¶­²§¨¯Ǿ ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¥±®¬ Resi£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´±¤ ³® (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ «#®­£¨³¨®­ « $¨²³±¨¢³ȁ T · )$Ͱ7657299226ȁ 3¤¢®­£ ±¸ '±®¶³§ !±¤ ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ #®­£¨³¨®­ « :®­¨­¦ $¨²³±¨¢³ ¶®´«£ ²¯¤¢¨¥¨¢ ««¸  ««®¶   ¦´­²¬¨³§ ±¤¯ ¨± ²§®¯ ¨­  ­ ¤·¨²³¨­¦ ²³±´¢³´±¤Ǿ  ««®¶¨­¦   ³¤²³ ¥¨±¨­¦ ± ­¦¤  ­£ ­® ±¤³ ¨« ² «¤²  ² ¯¤± ²¨³¤ ¯« ­ȁ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ 2¤¢®¬¬¤­£ ³¨®­Ȁ 4§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ¬¤³  ­£ £¤³¤±¬¨­¤£ ³§ ³ ³§¨² ¯±®¯®² « ¨² ¨­ ¢®¬¯«¨ ­¢¤ ¶¨³§ ³§¤ ²³ ­£ ±£² ®´³«¨­¤£ ¨­ 4§¤ ΕΓΓΜ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  £®¯³¤£ ¡¸ ³§¤ "® ±£ ®¥ Coun³¸ #®¬¬¨²²¨®­¤±²ȁ !¥³¤± ±¤µ¨¤¶Ǿ ³§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ±¤¢®¬¬¤­£² ³® ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ³§ ³ ³§¨² ±¤°´¤²³ ¡¤ approved. %· ¬¯«¤² ®¥ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0®«¨¢¨¤² ³§ ³ ³§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ found²´¯¯®±³¨­¦ ³§¨² ±¤¢®¬¬¤­£ ³¨®­  ±¤  ² ¥®««®¶²ȁ 0®«¨¢¸ ΓȁΔ %¥¥¤¢³¨µ¤ ¡´¥¥¤±¨­¦  ­£ȝ®± « ­£²¢ ¯¨­¦ ²§®´«£ ¡¤ ¯±®µ¨£¤£ ¶§¤±¤ ¢®¬¬¤±¢¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³  £©®¨­² ¤·¨²³¨­¦ ®± ¯« ­­¤£ ±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤²ȁ ________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 15 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ 0®«¨¢¸ ΓȁΖ 4§¤ #®´­³¸ ²§®´«£ ¤­¢®´± ¦¤ ³§¤ ´²¤ ®¥ ±´± « ¡´²¨­¤²² ®µ¤±« ¸ £¨²³±¨¢³² ³® ¯±®µ¨£¤ «®¢ ³¨®­² ¶§¤±¤ ¢®¬¯ ³¨¡«¤ ±´± « « ­£ ´²¤² ²´¢§  ² ­¤¨¦§¡®±§®®£ ±¤³ ¨«  ­£ ²¤±µ¨¢¤ ¤²³ ¡«¨²§¬¤­³² ¢ ­ ¡¤ «®¢ ³¤£ ¨­ ¦¤­¤± « ¯±®·¨¬¨³¸ ³® ¤²³ ¡«¨²§¤£ ±´± « ±¤²¨£¤­³¨ «  ±¤ ² with ³§¤ ¦® « ®¥ ±¤£´¢¨­¦  ´³®¬®¡¨«¤ ³± µ¤« £¨²³ ­¢¤²  ­£ ¯±®¬®³¨­¦ ¡¤³³¤± «¨µ ¡¨«¨³¸ ¨­ ³§¤ rural community. Dale¦ µ¤ ³§¤ "® ±£  ­ ®µ¤±µ¨¤¶ ®¥ ³§¤ ±¤°´¤²³  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¦¤­£ ȁ ' ±±¤³³ ,´¢ª Ǿ ΐΖ &®±¤²³ "±®®ª #¨±Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ § ² ²¯¤­³ Α ¸¤ ±² ¨­ ²¢§®®« ³® ¡¤¢®¬¤   ¦´­²¬¨³§ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ §¨² £ £ § £ ®¥¥¤±¤£ ³® «¤³ §¨¬ ±¤­®µ ³¤  ­£ ´²¤ ®­¤ ¤­£ ®¥  ­ ¤·¨²³¨­¦ ¢§¨¢ª¤­ §®´²¤  ²   ¬ ¢§¨­¤ ²§®¯ ³® ±¤¯ ¨± ¦´­²ȁ (¤  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ § µ¤ ³® ³¤²³ ³§¤ ¥¨±¤ ±¬² ®­¢¤ ±¤¯ ¨±¤£ȁ Pell ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ³¤²³¨­¦ ¶®´«£ ¡¤ «®¢ ³¤£ ®´³²¨£¤ȁ Luck ² ¨£ ³§ ³  «« ³§¤ ³¤²³¨­¦ ¶®´«£ ¡¤ ®´³²¨£¤ȁ Morgan  ²ª¤£ ,´¢ª ¨¥ §¨² ±¤°´¤²³ ¶ ² £´¤ ³® ³§¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³² ®¥ ®¡³ ¨­¨­¦ &¤£¤± « &¨±¤ ±¬² Licenseȁ Luck  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤±¤  ±¤ ­® ¡´¨«£¨­¦ ±¤°´¨±¤¬¤­³² ³® ¯±¤µ¤­³ §¨¬ ¥±®¬ ´²¨­¦ ³§¤ ¢§¨¢ª¤­ §®´²¤ ¡´³ ³§¤±¤  ±¤ ²¤µ¤± « ±¤°´¨±¤¬¤­³² ¥®± §¨² &¤£¤± « &¨±¤ ±¬² ,¨¢¤­²¤ ³§ ³ § µ¤ ³® ¡¤ ¬¤³ ¶¨³§¨­ ³§¤ ²³±´¢³´±¤ ³§ ³ §¤ ¨² ¯« ­­¨­¦ ®­ ³ ª¨­¦ ¢ ±¤ ®¥ ¨¥  ¯¯±®µ¤£ ²´¢§  ² ¡ ±² ®­ ³§¤ ¶¨­£®¶²  ­£ ²¤¢´±¨³¸ ²¸²³¤¬ȁ Davis  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ § £ ¡¤¤­  ­¸ ¯« ­² ®± ¯±¤¯ ± ³¨®­ ¥®± ³§¤ ³¤²³ ¥¨±¨­¦ ± ­¦¤ ²´¢§  ² ¨­²³ ««¨­¦ ¡¤±¬²ȁ Luck ² ¨£ §¤ § ² ¯« ­² ³® ¡´¨«£   ¡¤±¬ ¡´³ £¨£­Ȍ³ ¶ ­³ ³® ¨­²³ «« ¯±¨®± ³®  ¯¯±®µ « £´¤ ³® ³§¤ ¤·¯¤­²¤ȁ Slusher  ²ª¤£ ¶§ ³ ³¸¯¤ ®¥ ¡¤±¬ ¶ ² ¯« ­­¤£ȁ Luck ² ¨£ ³§ ³ ¨³ ¶®´«£ ¡¤ £¨±³ȁ Davis  ²ª¤£ ¨¥ §¤ ¯« ­² ³® ®¯¤­ §¨² ³¤²³¨­¦ ± ­¦¤ ³® ¯´¡«¨¢ȁ Luck ² ¨£ £¤¥¨­¨³¤«¸ ­®³Ǿ §¤ £®¤² ­®³ ¶ ­³ ³§¤ «¨ ¡¨«¨³¸ȁ (¤ ² ¨£ ¨³ ¶®´«£ ¡¤ ¥®± §¨² ³¤²³¨­¦ ¯´±¯®²¤² only. Modlin  ²ª¤£ ¶§ ³ ³¸¯¤ ®¥ ¦´­² §¤ ¶®´«£ ¡¤ ¶®±ª¨­¦ ®­ȁ Luck ² ¨£ §¤ ¶®´«£ ¶®±ª ®­ ¯¨²³®«²Ǿ ±¤µ®«µ¤±²Ǿ ²§®³¦´­²Ǿ ±¨¥«¤²Ǿ ¤³¢ȁ Pell  ²ª¤£ ¨¥  ­¸®­¤ ¤«²¤ ¶ ² ³§¤±¤ ³® ²¯¤ ª ¨­ ¥ µ®± ®¥ ³§¤ ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ §¤  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ³§¤±¤ ³® ²¯¤ ª ¨­ ®¯¯®²¨³¨®­ ®¥ ³§¤ ±¤°´¤²³ȁ *" $ µ¨² Ǿ ΑΏΓΒ .®±³§¬®­³ $±Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ ²³ ³¤£ ³§ ³ §¨² ¯±®¯¤±³¸  £©®¨­² ,´¢ªȌ² propertyȁ (¤ ² ¨£ §¤ £¨£ ­®³ § µ¤   ¯±®¡«¤¬ ¶¨³§ ³§¤ ±¤°´¤²³Ǿ §¤ § ² ¢®­¢¤±­² ®¥ ³§¤ £¨±¤¢³¨®­ ®¥ ³§¤ ¥¨±¨­¦ ± ­¦¤ £´¤ ³® ³§¤ ² ¥¤³¸ ®¥ §¨² ¢§¨«£±¤­  ­£ grandchildren  ­£ ¶ ­³² ³® ¬ ª¤ ²´±¤ ³§ ³ ¨³ ¨² ³®¶ ±£ (¶¸ ΐΒΓȁ Luck ² ¨£ ³§ ³ ³§¤ ± ­¦¤ ¶®´«£ ±´­ ¯ ± ««¤« ³® -±ȁ $ µ¨²Ȍ ¯±®¯¤±³¸  ­£ ­®³ ³®¶ ±£ ¨³ȁ JB $ µ¨² ² ¨£ ³§ ³ ¨¥ ³§¤ "® ±£ ¶¤±¤ ³®  ¯¯±®µ¤ ³§¤ ±¤°´¤²³Ǿ §¤ ¶®´«£  ²ª ³§ ³ ³§¤¸ ±¤°´¨±¤ ³§ ³ ³§¤ ³¤²³ ± ­¦¤ ­®³ ¡¤ ³®¶ ±£ §¨² ¯±®¯¤±³¸  ­£  ²ª² ,´¢ª  ¦ ¨­ ¨¥ ³§¤ ¥¨±¨­¦ ± ­¦¤ ¶®´«£ ¡¤ ³®¶ ±£ (¶¸ ΐΒΓȁ Luck  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ Davis ² ¨£ §¤ ¶®´«£ «¨ª¤ ¥´±³§¤± ¢« ±¨¥¨¢ ³¨®­ ¥±®¬ ,´¢ª ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¤ £¨±¤¢³¨®­ ®¥ ³§¤ ¥¨±¨­¦ ± ­¦¤ȁ Luck ¤·¯« ¨­² ³§¤ £¨±¤¢³¨®­ ³® ¡¤ ¡¤²¨£¤ ³§¤ ¢§¨¢ª¤­ §®´²¤Ǿ ±´­­¨­¦ ¤ ²³ȁ Cable  ²ª¤£ ¶§ ³ ¶®´«£ ¡¤ ³§¤ ¬ ·¨¬´¬ £¨²³ ­¢¤ ®¥ ²§®®³¨­¦ȁ Luck said ³§¤ ¬ ·¨¬´¬ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 16 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ ¶®´«£ ¡¤ ΐΏΏ ¸ ±£²ȁ Davis ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¥¤«³ ³§¤ ¡¤±¬² ¶®´«£ ¡¤ ±¤«¤µ ­³ ¨­ ³§¤ "® ±£Ȍ² £¤¢¨²¨®­ȁ Modlin  ²ª¤£ ,´¢ª ¨¥ §¤ § £  ­¸ £¨¬¤­²¨®­² ¯« ­­¤£ ¥®± ³§¤ ¡¤±¬  ³ ³§¨² ³¨¬¤ȁ Luck ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ¤·¯¤¢³ ³§¤ ¡¤±¬ ³® ¡¤  ³ «¤ ²³ ΐΏ ¥¤¤³ ³ «« ¡´³ § £ ­® ²¯¤¢¨¥¨¢ ³¨®­² ®­ ¡´¨«£¨­¦   ¡¤±¬ȁ Pell  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¤«²¤ ³§ ³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ±¤¦ ±£¨­¦ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ §¤ ¢«®²¤£ ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ ±¨­¦  ­£  ²ª¤£ ¥®± £¨²¢´²²¨®­  ¬®­¦ ³§¤ "® ±£ ¬¤¬¡¤±² ®±   motion. Slusher ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ £¨£­Ȍ³ ²¤¤  ­¸ ±¤ ²®­ ³® £¤­¸ ³§¤ ±¤°´¤²³ȁ (¤ ² ¨£ ³§ ³ -±ȁ ,´¢ª § ²  ³³¤­£¤£   ­ ³¨®­ ««¸ ±¤¢®¦­¨¹¤£ ¯±®¦± ¬  ­£ ¥¤¤«² ³§ ³ ¨³ ¨² ±¤ ²®­ ¡«¤ ³®  ²²´¬¤ ³§ ³ §¤ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ¡´¨«£   ¡¤±¬ ³§ ³ ¶ould ¡¤ ²´¥¥¨¢¨¤­³ ³® ²³®¯  ­¸ ¡´««¤³²  ­£ ¥¨±¨­¦ ¨­ ³§¤ £¨±¤¢³¨®­ ³§ ³ ¨² £¤¤¬¤£ best. Slusher ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ -®£«¨­ ³® approve ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ Slusher ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ CableǾ ³§ ³ ³§¤ ±¤°´¤²³ ¬¤ets ³§¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³ ®¥ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ 0´±²´ ­³ ³® .®±³§ # ±®«¨­  '¤­¤± « 3³ ³´³¤² ȷ ΐΔΒ!-ΒΓΐ  ­£ ΒΓΑǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¹®­¨­¦ £¨²³±¨¢³ ¬ ¯  ¬¤­£¬¤­³² ³® (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ « – #®­£¨³¨®­ « District  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ®¥ ' ±±¤³³ ,´¢ª  ±¤ ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ ΑΏΏΘ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  ­£  ±¤ ±¤ ²®­ ¡«¤  ­£ ¨­ ³§¤ ¯´¡«¨¢ ¨­³¤±¤²³ ¥®± ³§¤ ¥®««®¶¨­¦ ±¤ ²®­²Ȁ 1.$¤³¤±¬¨­ ³¨®­ ®¥ #®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ A.C®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ Map 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¬ ¯ ¥®± ³§¤ ²®´³§¶¤²³  ±¤  ²§®¶² ³§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¨­  ­  ±¤  £¤²¨¦­ ³¤£  ² 3¤¢®­£ ±¸ '±®¶³§ !±¤ ȁ 3¤¢®­£ ±¸ '±®¶³§ !±¤ ²  ±¤  ±¤ ² ³§ ³  ±¤ ³± ­²¨³¨®­ « ¨­ ­ ³´±¤  ««®¶¨­¦ ¥®± ¬¨·¤£ £¤µ¤«®¯¬¤­³  ­£ ¬¨·¤£ « ­£ ´²¤²ȁ B.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ 0®«¨¢¨¤² ¨­ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ 0®«¨¢¸ ΗȁΘ %¥¥¤¢³¨µ¤ ¡´¥¥¤±¨­¦  ­£ȝ®± « ­£²¢ ¯¨­¦ ²§®´«£ ¡¤ ¯±®µ¨£¤£ ¶§¤±¤ ¢®¬¬¤±¢¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³  £©®¨­² ¤·¨²³¨­¦ ®± ¯« ­­¤£ ±¤²¨£¤­³¨ « ´ses. #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ £¤µ¤«®¯¤£ ¨²   ¶®®£¤£ ³± ¢³ ®¥ « ­£  ­£ ³§¤±¤  ±¤ ¤·¨²³¨­¦ ­ ³´± « ¡´¥¥¤±²  «®­¦ ¬®²³ ¯®±³¨®­² ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ 4§¤  ¯¯«¨¢ ­³ § ² ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ¡¤ £®¨­¦ ¬®²³ ®¥ ³§¤ ¶®±ª ¨­ ³§¤ ¤·¨²³¨­¦ ¢§¨¢ª¤­ §®´²¤  ­£ ®­«¸ ´³¨«¨¹¨­¦ ³§¤ ®´³£®®± ³¤²³ ± ­¦¤  ² ­¤¤£¤£  ² ¯ ±³ ®¥ ³§¤ ¡´²¨­¤²²ȁ 4§¤  ¯¯«¨¢ ­³ § ²  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¶¨«« ¡¤ ¢®­²³±´¢³¨­¦   ¡¤±¬ ³§ ³ ²§®´«£ ¢ ³¢§  ­¸ ®±£¨­ ­¢¤ ¤·¯¤««¤£ ¡¸ ³§¤ ¥¨±¤ ±¬²ȁ 0®«¨¢¸ ΗȁΚ 4§¤ #®´­³¸ ²§®´«£ ¤­¢®´± ¦¤ ³§¤ ´²¤ ®¥ ±´± « ¡´²¨­¤²² ®µ¤±« ¸ £¨²³±¨¢³² ³® ¯±®µ¨£¤ «®¢ ³¨®­² ¶§¤±¤ ¢®¬¯ ³¨¡«¤ ±´± « « ­£ ´²¤² ²´¢§  ² ­¤¨¦§¡®±§®®£ ±¤³ ¨«  ­£ ²¤±µ¨¢¤ ¤²³ ¡«¨²§¬¤­³² ¢ ­ ¡¤ «®¢ ³¤£ ¨­ ¦¤­¤± « ¯±®·¨¬¨³¸ ³® ¤²³ ¡«¨²§¤£ ±´± « ±¤²¨£¤­³¨ «  ±¤ ² ¶¨³§ ________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 17 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ ³§¤ ¦® « ®¥ ±¤£´¢¨­¦  ´³®¬®¡¨«¤ ³± µ¤« £¨²³ ­¢¤²  ­£ ¯±®¬®³¨­¦ ¡¤³³¤± «¨µ ¡¨«¨³¸ ¨­ ³§¤ ±´± « community. #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨² ¨­  ­  ±¤  ®¥ ³§¤ #®´­³¸ ³§ ³ § ² ¬¨·¤£ ´²¤²  «®­¦ ¶¨³§ ²¤µ¤± « ±¤¢¤­³«¸  ¯¯±®µ¤£ ¬ ©®± ²´¡£¨µ¨²¨®­²  ­£ ¬ ­¸ ¤·¨²³¨­¦ ±¤²¨£¤­³¨ « ²´¡£¨µ¨²¨®­²ȁ "¸ approvin¦ ³§¨² ²¨³¤ ¥®± ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤Ǿ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ±¤¢®¦­¨¹¤² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤ ¨­ ³§¨² «®¢ ³¨®­ ¢®´«£ ¯±®µ¨£¤ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ²´±±®´­£¨­¦ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸  ­£Ǿ ³§¤±¤¡¸Ǿ ±¤£´¢¤  ´³®¬®¡¨«¤ ³± µ¤«  ­£ ³± ¥¥¨¢ ®­ ³§¤ ±® £²ȁ 2.3³ ³¤¬¤­³ ®¥ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨­ ³§¨² ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¨² ²´¡©¤¢³ ³® ³§¤ #®­£¨³¨®­²  ¦±¤¤£ ´¯®­ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±Ǿ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³  ­£ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ 4§¤²¤ #®­£¨³¨®­² ¶¨«« «¨¬¨³ ³§¤  ¬®´­³  ­£ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ±¤£´¢¨­¦ ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®­  £©®¨­¨­¦ ¯ ±¢¤«²ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤ ¶¨«« ¯±®µ¨£¤ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ²´±±®´­£¨­¦ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸  ­£Ǿ ³§¤±¤¡¸Ǿ ±¤£´¢¤  ´³®¬®¡¨«¤ ³± µ¤«  ­£ ³± ¥¥¨¢ ®­ ³§¤ ±® £²ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ Dale ³®«£ ,´¢ª ³§ ³ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¶ ²  ¯¯±®µ¤£ ¡¸ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ Davis ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­ ³® adjourn ¶¨³§ Cable ²¤¢®­£¨­¦ ³§¤ ¬®³¨®­ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸  ­£ ³§¤ ¬¤¤³¨­¦  £©®´±­¤£  ³ ΗȀΒΗ ¶¨³§ ΑΒ ¢¨³¨¹¤­² ¯±¤²¤­³ȁ ./24( #!2/,).! 2!.$/,0( COUNTY ____________________________________ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®± ________________________________________________________________________ #«¤±ª ³® ³§¤ "® ±£ Date !¯¯±®µ¤£ ¡¸ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ .®µ¤¬¡¤± ΐΒǾ ΑΏΐΗ _________________________________________________________________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 18 ®¥ 18 /¢³®¡¤± ΕǾ ΕΓΔΛ #/5.49 /& 2!.$/,0( /2$%2 !002/6).' 30%#)!, 53% 0%2-)4 ). 4(% -!44%2 /& 4(% !00,)#!4)/. &/2 30%#)!, 53% 0%2-)4 "9 $%..9 2/-%2/ ./24( #!2/,).! 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ ( µ¨­¦ §¤ ±£  «« ³§¤ ¤µ¨£¤­¢¤  ­£  ±¦´¬¤­³ ¯±¤²¤­³¤£  ³ ³§¤ §¤ ±¨­¦ ®­ /¢³®¡¤± ΑǾ ΑΏΐΗǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ¨² ¢®¬¯«¤³¤Ǿ ³§ ³ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ¢®¬¯«¨¤² ¶¨³§  «« ®¥ ³§¤  ¯¯«¨¢ ¡«¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³² ®¥ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 5­¨¥¨¤£ $¤µ¤«®¯¬¤­³ /±£¨­ ­¢¤ ¥®± ³§¤ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¯±®¯®²¤£Ǿ  ­£ ³§ ³ ³§¤±¤¥®±¤ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ³® ¬ ª¤ ´²¤ ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ «®¢ ³¤£  ³ ΒΘΗΒ .# (¶¸ ΓΑ 3 ¥®± ³§¤ ¯´±¯®²¤ ¨­£¨¢ ³¤£ ¨² §¤±¤¡¸ APPROVED, ²´¡©¤¢³ ³®  ««  ¯¯«¨¢ ¡«¤ ¯±®µ¨²¨®­² ®¥ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 5­¨¥¨¤£ $¤µ¤«®¯¬¤­³ /±£¨­ ­¢¤ȁ (!6).' #/.3)$%2%$ !,, 4(% %6)$%.#% 02%3%.4%$Ǿ 4(% 2!.$/,0( #/5NTY 0,!..).' "/!2$ APPROVES 4(% !00,)#!4)/. &/2 ! 30%#)!, 53% 0%2-)4 &/2 $%..9 2/-%2/ "!3%$ 50/. 4(% &/,,/7).'Ȁ 1. 4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¶¨«« ­®³ ¬ ³¤±¨ ««¸ ¤­£ n¦¤± ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ «³§ ®± ² ¥¤³¸ ¨¥ «®¢ ³¤£ ¶§¤±¤ ¯±®¯®²¤£  ­£ £¤µ¤«®¯¤£  ¢¢®±£¨­¦ ³® ³§¤ ¯« ­  ² ²´¡¬¨³³¤£  ­£  ¯¯±®µ¤£ǿ 2. 4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¬¤¤³²  «« ±¤°´¨±¤£ ¢®­£¨³¨®­²  ­£ ²¯¤¢¨¥¨¢ ³¨®­²ǿ 3. 4§ ³ ³§¤ ´²¤ ¶¨«« ­®³ ²´¡²³ ­³¨ ««¸ ¨­©´±¤ ³§¤ µ «´¤ ®¥  £©®¨­¨­¦ ®±  ¡´³³¨­¦ ¯±®¯¤±³¸Ǿ ®± ³§ ³ ³§¤ ´²¤ ¨²   ¯´¡«¨¢ ­¤¢¤²²¨³¸ǿ  ­£ 4. 4§ ³ ³§¤ «®¢ ³¨®­  ­£ ¢§ ± ¢³¤± ®¥ ³§¤ ´²¤ ¨¥ £¤µ¤«®¯¤£  ¢¢®±£¨­¦ ³® ³§¤ ¯« ­  ² ²´¡¬¨³³¤£  ­£  ¯¯±®µ¤£ ¶¨«« ¡¤ ¨­ § ±¬®­¸ ¶¨³§ ³§¤  ±¤  ¨­ ¶§¨¢§ ¨³ ¨² ³® ¡¤ «®¢ ³¤£  ­£ ¨­ ¦¤­¤± « ¢®­¥®±¬¨³¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¥®± 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ ). 7)4.%33 7(%2%/&Ǿ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ § ² ¢ ´²¤£ ³§¨² 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³ ³® ¡¤ ¨²²´¤£ ¨­ ¨³² ­ ¬¤  ­£ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±² £® §¤±¤¡¸  ¢¢¤¯³ ³§¨² 3¯¤¢¨ « 5²¤ 0¤±¬¨³Ǿ ³®¦¤³§¤± ¶¨³§  «« ¨³² ¢®­£¨³¨®­²  ² ¡¨­£¨­¦ ®­ ³§¤¬  ­£ ³§¤¨± ²´¢¢¤²²®±² ¨­ ¨­³¤±¤²³ȁ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®± #§ ¨±Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ____________________________________________________ ____________________________________________________ #«¤±ª ³® 0« ­­¨­¦ "® ±£ Date #/5.49 /& 2!.$/,0( #/.3)34%.#9 $%4%2-).!4)/. !.$ &).$).' /& 2%!3/.!",%.%33 !.$ 05",)# ).4%2%34 ). 4(% -!44%2 /& 4(% !00,)#!4)/. &/2 REZONING "9 &5. . &)3( %.4%202)3%3Ǿ ,,# ./24( #!2/,).! 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ 0´±²´ ­³ ³® .®±³§ # ±®«¨­  '¤­¤± « 3³ ³´³¤² ȷ ΐΔΒ!-ΒΓΐ  ­£ ΒΓΑǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¹®­¨­¦ £¨²³±¨¢³ ¬ ¯  ¬¤­£¬¤­³² ³® (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ « – #®­£¨³¨®­ « District  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ®¥ &´­ ­ &¨²§ %­³¤±¯±¨²¤²Ǿ ,,#Ǿ are not ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ ΑΏΏΘ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  ­£  ±¤ ­®³ ±¤ ²®­ ¡«¤  ­£ ¨­ ³§¤ ¯´¡«¨¢ ¨­³¤±¤²³ ¥®± ³§¤ ¥®««®¶¨­¦ ±¤ ²®­²Ȁ 1.$¤³¤±¬¨­ ³¨®­ ®¥ #®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ A.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ Map 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¬ ¯ ¥®± ³§¤ ²®´³§¤ ²³  ±¤  ²§®¶² ³§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¨­  ­  ±¤  £¤²¨¦­ ³¤£  ² -´­¨¢¨¯ « '±®¶³§ !±¤ ȁ 4§¤ Municipal '±®¶³§ !±¤  ¥®± ³§¨² ¯±®¯¤±³¸ ¨² £´¤ ³® ³§¤ ¯±®¯®²¤£ %·³± ³¤±±¨³®±¨ « *´±¨²£¨¢³¨®­ Ȩ%4*ȩ ¥®± ³§¤ 4®¶­ ®¥ 2 ¬²¤´±  ³ ³§¤ ³¨¬¤ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ !±¤ ² ¶¤±¤ ¥¨±²³ ¤²³ ¡«¨²§¤£ȁ -´­¨¢¨¯ « '±®¶³§ Areas  ±¤ ¥®± ¯±®¯¤±³¸ «®¢ ³¤£ ¶¨³§¨­ ³§¤ ¬´­¨¢¨¯ « «¨¬¨³² ®± ¶¨³§¨­ ³§¤¨± ETJ  ­£ ¬´­¨¢¨¯ « ´±¡ ­ £¤­²¨³¸ ¨² ¤·¯¤¢³¤£  «®­¦ ¶¨³§ ¬¨·¤£ « ­£ ´²¤²ȁ 4§¤ ³¸¯¤ ®¥ ´²¤ ¡¤¨­¦ ¯±®¯®²¤£ ¨² ¡¤³³¤± ²´¨³¤£ ¥®±   ¬´­¨¢¨¯ «¨³¸ ¨­²³¤ £ ®¥ ³§¨² ¯ ±³ ®¥ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ B.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ 0®«¨¢¨¤² ¨­ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ 0®«¨¢¸ ΔȁΖ 4§¤ ¡¤­¤¥¨³² ®¥ ¤¢®­®¬¨¢ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ²§®´«£ ¡¤ ¡ « ­¢¤£  ¦ ¨­²³ ³§¤ ¯®²²¨¡«¤ £¤³±¨¬¤­³ « ¤¥¥¤¢³² ²´¢§ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¬ ¸ § µ¤ ®­ ³§¤ °´ «¨³¸ ®¥ «¨¥¤ ¤­©®¸¤£ ¡¸  ±¤  ±¤²¨£¤­³²ȁ 0®«¨¢¸ ΗȁΖ )­£¨µ¨£´ « 2´± « "´²¨­¤²² ®± (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ « ±¤¹®­¨­¦ £¤¢¨²¨®­² ¶¨«« £¤¯¤­£ ´¯®­ ³§¤ ²¢ «¤ ®¥ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ £¤µ¤«®¯¬¤­³  ² ¨³ ±¤« ³¤² ³® ³§¤ ²¯¤¢¨¥¨¢ ²¨³¤  ­£ «®¢ ³¨®­ ¶¤¨¦§¤£  ¦ ¨­²³ ¨¬¯ ¢³² ³®  £©®¨­¨­¦ ±´± « « ­£ ´²¤²ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤  £©®¨­¨­¦ « ­£ ´²¤² ¥®± ³§¨² ¯ ±¢¤«  ±¤ ¬®²³«¸ ±¤²¨£¤­³¨ «ȁ !² ²³ ³¤£ ¨­ ³§¤ 0´¡«¨¢ (¤ ±¨­¦Ǿ ³§¤ ¡´²¨­¤²² §®´±² ¥®± ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ±¤°´¤²³ ¶®´«£ ¯±®¡ ¡«¸ ¡¤ ¥±®¬ ΗȀΏΏ  ¬ ³® ΑȀΏΏ  ¬ȁ 4± ¥¥¨¢ ¢®¬¨­¦ ³® ³§¤ ¯±®¯¤±³¸Ǿ  «®­¦ ¶¨³§ ¯®²²¨¡«¤ ¯±®¡«¤¬² ¢ ´²¤£ ¡¸ Ȩΐȩ « ±¦¤  ¬®´­³² ®¥ ¬®­¤¸ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸Ǿ ȨΑȩ ¯¤®¯«¤ «®²¨­¦ ¬®­¤¸  ­£ ȨΒȩ ³§¤ ¯®²²¨¡¨«¨³¸ ®¥ ¢±¨¬¤ ¨­¢±¤ ²¨­¦ £´¤ ³® ³§¤ ³¸¯¤ ®¥ ®¯¤± ³¨®­ȁ )³ ²§®´«£ ¡¤ ­®³¤£ ³§ ³ ³§¤ ®¶­¤± ®¥ ³§¤ ¡´²¨­¤²²  ­£  «« ¤¬¯«®¸¤¤² ¢ ±±¸ ¥¨±¤ ±¬² ¶§¨«¤ ¶®±ª¨­¦ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ ! ¢¨³¨¹¤­ ¢®¬¬¤­³¤£  ¡®´³ #®´­³¸ ±¤²¨£¤­³² ¶§® «¤ ²³ ¢®´«£  ¥¥®±£ ³® ²¯¤­£ ¬®­¤¸  ³ ³§¨² ¡´²¨­¤²² ¨­²³¤ £ ®¥ ´²¨­¦ ³§¤¨± ¬®­¤¸ ³® ¯±®µ¨£¤ ¥®± ³§¤¨± ¥ ¬¨«¸ȁ 4§¤ ¢¨³¨¹¤­  «²® ±¤¬¨­£¤£ ³§¤ "® ±£  ¡®´³ ³§¤ ¢«®²¤ ¯±®·¨¬¨³¸ ®¥ 2 ¬²¤´± %«¤¬¤­³ ±¸ 3¢§®®«  ­£ 3®´³§¤ ²³¤±­ 2 ­£®«¯§ -¨££«¤ School. 2.3³ ³¤¬¤­³ ®¥ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨­ ³§¨² ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³Ǿ ¨¥  ¯¯±®µ¤£Ǿ ¶®´«£ § µ¤ ¡¤¤­ ²´¡©¤¢³ ³® ³§¤ #®­£¨³¨®­²  ¦±¤¤£ ´¯®­ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±Ǿ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³  ­£ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ (®¶¤µ¤±Ǿ ³§¤ ¬¨³¨¦ ³¨­¦ ¢¨±¢´¬²³ ­¢¤² ¨­ ³§¤ ¢ ²¤ ²´¢§  ² ³§¤ §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­²Ǿ ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®­ «®¢ « ±¤²¨£¤­³²Ǿ ¯®³¤­³¨ « ¥®± ¢±¨¬¤  ³ ³§¤ «®¢ ³¨®­Ǿ ³§¤ ¯±®·¨¬¨³¸ ³® ²¢§®®«²  ­£ ³§¤ ¯®²²¨¡¨«¨³¸ ®¥ ¢¨³¨¹¤­² «®²¨­¦ ¬®­¤¸ ³§ ³ ¢®´«£ «¤ ²³  ¥¥®±£ ³§¤ «®²²Ǿ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ £¤­¨¤£ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®± #§ ¨±Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ____________________________________________________ ____________________________________________________ #«¤±ª ³® 0« ­­¨­¦ "® ±£ Date #/5.49 /& 2!.$/,0( #/.3)34%.#9 $%4%2-).!4)/. !.$ &).$).' /& 2%!3/.!",%.%33 !.$ 05",)# ).4%2%34 ). 4(% -!44%2 /& 4(% !00,)#!4)/. &/2 REZONING "9 '!22%44 ,5#+ ./24( CAROLINA 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ 0´±²´ ­³ ³® .®±³§ # ±®«¨­  '¤­¤± « 3³ ³´³¤² ȷ ΐΔΒ!-ΒΓΐ  ­£ ΒΓΑǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¹®­¨­¦ £¨²³±¨¢³ ¬ ¯  ¬¤­£¬¤­³² ³® (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ « – #®­£¨³¨®­ « District  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ®¥ ' ±±¤³³ ,´¢ª  ±¤ ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ ΑΏΏΘ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  ­£  ±¤ ±¤ ²®­ ¡«¤  ­£ ¨­ ³§¤ ¯´¡«¨¢ ¨­³¤±¤²³ ¥®± ³§¤ ¥®««®¶¨­¦ ±¤ ²®­²Ȁ 1.$¤³¤±¬¨­ ³¨®­ ®¥ #®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ A.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ Map 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¬ ¯ ¥®± ³§¤ ²®´³§west  ±¤  ²§®¶² ³§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¨­  ­  ±¤  £¤²¨¦­ ³¤£  ² Secondary '±®¶³§ !±¤ ȁ Secondary '±®¶³§ !±¤ ²  ±¤  ±¤ ² ³§ ³  ±¤ ³± ­²¨³¨®­ « ¨­ ­ ³´±¤  ««®¶¨­¦ ¥®± ¬¨·¤£ £¤µ¤«®¯¬¤­³  ­£ ¬¨·¤£ « ­£ ´²¤²ȁ B.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ 0®«¨¢¨¤² ¨­ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ 0®«¨¢¸ ΗȁΘ %¥¥¤¢³¨µ¤ ¡´¥¥¤±¨­¦  ­£ȝ®± « ­£²¢ ¯¨­¦ ²§®´«£ ¡¤ ¯±®µ¨£¤£ ¶§¤±¤ ¢®¬¬¤±¢¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³  £©®¨­² ¤·¨²³¨­¦ ®± ¯« ­­¤£ ±¤²¨£¤­³¨ « uses. #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ £¤µ¤«®¯¤£ ¨²   ¶®®£¤£ ³± ¢³ ®¥ « ­£  ­£ ³§¤±¤  ±¤ ¤·¨²³¨­¦ ­ ³´± « ¡´¥¥¤±²  «®­¦ ¬®²³ ¯®±³¨®­² ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ȁ 4§¤  ¯¯«¨¢ ­³ § ² ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¶®´«£ ¡¤ £®¨­¦ ¬®²³ ®¥ ³§¤ ¶®±ª ¨­ ³§¤ ¤·¨²³¨­¦ ¢§¨¢ª¤­ §®´²¤  ­£ ®­«¸ ´³¨«¨¹¨­¦ ³§¤ ®´³£®®± ³¤²³ ± ­¦¤  ² ­¤¤£¤£  ² ¯ ±³ ®¥ ³§¤ ¡´²¨­¤²²ȁ 4§¤  ¯¯«¨¢ ­³ § ²  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¶¨«« ¡¤ ¢®­²³±´¢³¨­¦   ¡¤±¬ ³§ ³ ²§®´«£ ¢ ³¢§  ­¸ ®±£¨­ ­¢¤ ¤·¯¤««¤£ ¡¸ ³§¤ ¥¨±¤ ±¬²ȁ 0®«¨¢¸ ΗȁΚ 4§¤ #®´­³¸ ²§®´«£ ¤­¢®´± ¦¤ ³§¤ ´²¤ ®¥ ±´± « ¡´²¨­¤²² ®µ¤±« ¸ £¨²³±¨¢³² ³® ¯±®µ¨£¤ «®¢ ³¨®­² ¶§¤±¤ ¢®¬¯ ³¨¡«¤ ±´± « « ­£ ´²¤² ²´¢§  ² ­¤¨¦§¡®±§®®£ ±¤³ ¨«  ­£ ²¤±µ¨¢¤ ¤²³ ¡«¨²§¬¤­³² ¢ ­ ¡¤ «®¢ ³¤£ ¨­ ¦¤­¤± « ¯±®·¨¬¨³¸ ³® ¤²³ ¡«¨²§¤£ ±´± « ±¤²¨£¤­³¨ «  ±¤ ² ¶¨³§ ³§¤ ¦® « ®¥ ±¤£´¢¨­¦  ´³®¬®¡¨«¤ ³± µ¤« £¨²³ ­¢¤²  ­£ ¯±®¬®³¨­¦ ¡¤³³¤± «¨µ ¡¨«¨³¸ ¨­ ³§¤ ±´± « community. #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨² ¨­  ­  ±¤  ®¥ ³§¤ #®´­³¸ ³§ ³ § ² ¬¨·¤£ ´²¤²  «®­¦ ¶¨³§ ²¤µ¤± « ±¤¢¤­³«¸  ¯¯±®µ¤£ ¬ ©®± ²´¡£¨µ¨²¨®­²  ­£ ¬ ­¸ ¤·¨²³¨­¦ ±¤²¨£¤­³¨ « ²´¡£¨µ¨²¨®­²ȁ "¸ approvi­¦ ³§¨² ²¨³¤ ¥®± ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤Ǿ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ±¤¢®¦­¨¹¤² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤ ¨­ ³§¨² «®¢ ³¨®­ ¢®´«£ ¯±®µ¨£¤ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ²´±±®´­£¨­¦ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸  ­£Ǿ ³§¤±¤¡¸Ǿ ±¤£´¢¤  ´³®¬®¡¨«¤ ³± µ¤«  ­£ ³± ¥¥¨¢ ®­ ³§¤ ±® £²ȁ 2.3³ ³¤¬¤­³ ®¥ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨­ ³§¨² ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¨² ²´¡©¤¢³ ³® ³§¤ #®­£¨³¨®­²  ¦±¤¤£ ´¯®­ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±Ǿ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³  ­£ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ 4§¤²¤ #®­£¨³¨®­² ¶¨«« «¨¬¨³ ³§¤  ¬®´­³  ­£ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ±¤£´¢¨­¦ ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®­  £©®¨­¨­¦ ¯ ±¢¤«²ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤ ¶¨«« ¯±®µ¨£¤ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ²´±±®´­£¨­¦ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸  ­£Ǿ ³§¤±¤¡¸Ǿ ±¤£´¢¤  ´³®¬®¡¨«¤ ³± µ¤«  ­£ ³± ¥¥¨¢ ®­ ³§¤ roads. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®± #§ ¨±Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ____________________________________________________ ____________________________________________________ #«¤±ª ³® 0« ­­¨­¦ "® ±£ Date