Loading...
11NovemberPB 2!.$/,0( #/5.49 $%0!24-%.4 /& 0,!..).' lj $%6%,/0-%.4 ΑΏΓ % ²³ !¢ £¤¬¸ 3³±¤¤³ ȥ 0®²³ /¥¥¨¢¤ "®· ΖΖΐ !²§¤¡®±®Ǿ .®±³§ # ±®«¨­  ΑΖΑΏΓ-0771 4¤«¤¯§®­¤Ȁ ȨΒΒΕȩ ΒΐΗ-ΕΔΔΔ ȥ & ·Ȁ ȨΒΒΕȩ ΒΐΗ-6550 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ Novembe± 13Ǿ ΑΏΐΗǾ ΕȀΒΏ ¯ȁ¬ȁ MINUTES 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¬¤³  ³ ΕȀΒΏ ¯ȁ¬ȁǾ ®­ 4´¤²£ ¸Ǿ .®µ¤¬¡¤± ΐΒǾ ΑΏΐΗǾ ¨­ ³§¤ #®¬¬¨²²¨®­¤±Ȍ² -¤¤³¨­¦ 2®®¬Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ (¨²³®±¨¢ #®´±³§®´²¤Ǿ ΐΓΔ-# 7®±³§ 3³±¤¤³Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ .®±³§ # ±®«¨­ ȁ #§ ¨±¬ ­ 2¤¨£ 0¤«« call¤£ ³§¤ ¬¤¤³¨­¦ ³® ®±£¤±  ³ ΕȀΒΏ ¯ȁ¬. 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®± * ¸ $ «¤ £¨£ ³§¤ ±®«« ¢ «« ®¥ ³§¤ "® ±£ ¬¤¬¡¤±²Ȁ 2¤¨£ 0¤««Ǿ #§ ¨±¬ ­ǿ present; 7 ¸­¤ *®¸¢¤Ǿ 6¨¢¤ #§ ¨±¬ ­Ǿ present; #§±¨² -¢,¤®£ǿ present; *®§­ # ¡«¤ǿ present; +¤¨³§ 3«´²§¤±Ǿ present; +¤¬¯ $ µ¨²Ǿ absent; 2 «¯§ -®£«¨­ǿ present; and -¨¢§ ¤« +®¤§«¤±Ǿ !«³¤±­ ³¤Ǿ absent. #®´­³¸ !³³®±­¤¸ "¤­ -®±¦ ­ ¶ ²  «²® ¯±¤²¤­³ ¥®± ³§¤ ¬¤¤³¨­¦ȁ Dale  £µ¨²¤£ 0¤«« ³§ ³ ³§¤±¤ ¶ ²   °´®±´¬ ¯±¤²¤­³ ¥®± ³§¤ ¬¤¤³¨­¦ȁ Pell ¢ ««¤£ ¥®±   ¬®³¨®­ ¥®± ³§¤  ¯¯±®µ « ®¥ ³§¤ ¬¨­´³¤² ¥±®¬ ³§¤ /¢³®¡¤± ΑǾ 2018Ǿ 0« ­­¨­¦ "® ±£ meeting. Slusher m £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Joyce ³® approve ³§¤ ¬¨­´³¤²  ² ¯±¤²¤­³¤£ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ Dale ¯±¤²¤­³¤£ ³§¤ ¥¨±²³ ±¤¹®­¨­¦ ¢ ²¤ ³® ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¡¸ ±¤µ¨¤¶¨­¦ ³§¤ ²¨³¤ ¯« ­²  ­£ ²¨³¤ ¯¨¢³´±¤² ¥®± ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ȁ 7!9.% 3/54(!2$, AsheboroǾ .#Ǿ ¨² ±¤°´¤²³¨­¦ ³§ ³  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ΑȁΏΏ  ¢±¤² ®´³ ®¥ ΐΘȁΏΗ acres «®¢ ³¤£ ®­ .# (¶¸ ΐΒΓǾ ©´²³ ¯ ²³ #®·Ȍ² ( ±«¤¸ $ µ¨£²®­Ǿ #¤£ ± '±®µ¤ 4®¶­²§¨¯Ǿ ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¥±®¬ 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´±¤ȝ2¤²¨£¤­³¨ « 2¤²³±¨¢³¤£ ³® (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ «- #®­£¨³¨®­ « $¨²³±¨¢³ȁ T · )$Ͱ 7657494105ȁ 3¤¢®­£ ±¸ '±®¶³§ !±¤ ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ #®­£¨³¨®­ « :®­¨­¦ $¨²³±¨¢³ ¶®´«£ ²¯¤¢¨¥¨¢ ««¸  ««®¶   ³´±¥  ­£ ²§±´¡ ¬ ­ ¦¤¬¤­³ ¥ ¢¨«¨³¸  ² ¯¤± ²¨³¤ ¯« ­ȁ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 1 ®¥ 7 .®µ¤¬¡¤± ΔΖǾ 2018 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ 2¤¢®¬¬¤­£ ³¨®­Ȁ 4§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ¬¤³  ­£ £¤³¤±¬¨­¤£ ³§ ³ ³§¨² ¯±®¯®² « ¨² ¨­ ¢®¬¯«¨ ­¢¤ ¶¨³§ ³§¤ ²³ ­£ ±£² ®´³«¨­¤£ ¨­ 4§¤ ΕΓΓΜ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  £®¯³¤£ ¡¸ ³§¤ "® ±£ ®¥ #®´­³¸ #®¬¬¨²²¨®­¤±²ȁ !¥³¤± ±¤µ¨¤¶Ǿ ³§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ±¤¢®¬¬¤­£² ³® ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ³§ ³ ³§¨² ±¤°´¤²³ ¡¤ approved. %· ¬¯«¤² ®¥ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0®«¨¢¨¤² ³§ ³ ³§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ¥®´­£ ²´¯¯®±³¨­¦ ³§¨² ±¤¢®¬¬¤­£ ³¨®­  ±¤  ² ¥®««®¶²ȁ 0®«¨¢¸ ΙȁΔΘ 2¤²¨£¤­³¨ « ­¤¨¦§¡®±§®®£² ¨­ 0±¨¬ ±¸  ­£ 3¤¢®­£ ±¸ '±®¶³§  ±¤ ² ³§ ³ § µ¤ ¡¤¢®¬¤ ¨­¥´²¤£ ®± ²´±±®´­£¤£ ¡¸ ­®­-±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤² ¬ ¸ ´­£¤±¦®  ­ ®±£¤±«¸ ¢®­µ¤±²¨®­ ³§±®´¦§ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ¯±®¢¤²² ¥±®¬ ±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤ ³® §¨¦§¤±-£¤­²¨³¸ ±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤ ®± ®³§¤± ¢®¬¯ ³¨¡«¤  «³¤±­ ³¨µ¤ « ­£ ´²¤²ȁ 0®«¨¢¸ ΗȁΔ 0±®µ¨£¤ ¥®± ²¨³¤² ¨­ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ ©´±¨²£¨¢³¨®­ ¶§¤±¤ ±´± « ¢®¬¬¤±¢¨ «  ¢³¨µ¨³¸ ¢ ­ «®¢ ³¤ǿ ¶¨³§ ³§¤ ¦® « ®¥ ¨­¢±¤ ²¨­¦ ¤¢®­®¬¨¢  ¢³¨µ¨³¸ǿ ©®¡ ¢±¤ ³¨®­Ǿ  ­£ ³§¤ ¯±®µ¨²¨®­ ®¥ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸ȁ 7 ¸­¤ 3®´³§ ±£Ǿ ΐΔΘΑ ,¤²«¨¤ 3³ȁǾ !²§¤¡®±®Ǿ .#Ǿ ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ § ² ®´³¦±®¶­ §¨² ¢´±±¤­³ locatio­ ¥®± §¨² ³´±¥ ¬ ­ ¦¤¬¤­³  ­£ ²§±´¡ ¡´²¨­¤²²  ­£ ­¤¤£² ³® ±¤«®¢ ³¤ȁ (¤ ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ £®¤² ­®³ § µ¤   « ¶­ ¬®¶¨­¦ ¡´²¨­¤²²ȁ Modlin  ²ª¤£ 3®´³§ ±£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤  ­¸ ²³®± ¦¤ ®­ ²¨³¤ȁ Southard ² ¨£ ³§ ³ §¨² ³¤¢§­¨¢¨ ­² ¶®±ª ®¥¥-²¨³¤ȁ (¤ ² ¨£ ³§¤¸ ¢§¤¢ª ¨­ ¨­ ³§¤ ¬®±­¨­¦ ³® ¢®««¤¢³ ±®´³¤ ¨­¥®±¬ ³¨®­  ­£ ±¤³´±­  ³ ³§¤ ¤­£ ®¥ ³§¤ £ ¸ ³® ¢®¬¯«¤³¤ ¯±®£´¢³¨®­ ±¤¯®±³² ¡¤¥®±¤ §¤ £¨­¦ ¡ ¢ª §®¬¤ȁ Modlin ³§¤­  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤ ¢§¤¬¨¢ « ²³®± ¦¤ȁ Southard  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ Pell  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¤«²¤ ³§ ³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ®­ ¡¤§ «¥ ®¥ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ 0¤««  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¨­ ®¯¯®²¨³¨®­ ³® ³§¤ ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ 0¤«« ¢«®²¤£ ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ ±¨­¦  ­£ called ¥®± £¨²¢´²²¨®­  ¬®­¦ ³§¤ "® ±£ ¬¤¬¡¤±² ®±   ¬®³¨®­ȁ McLeod ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Modlin ³® approve ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ 0¤««  ²ª¤£ ¥®±   ¬®³¨®­ ³§ ³ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦  ¯¯±®µ « ¬¤¤³² ³§¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³² ®¥ ³§¤ '±®¶³§ Manag¤¬¤­³ 0« ­ȁ Cable ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ JoyceǾ ³§ ³ ³§¤ ±¤°´¤²³ ¬¤¤³² ³§¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³ ®¥ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ 0´±²´ ­³ ³® .®±³§ # ±®«¨­  '¤­¤± « 3³ ³´³¤² ȷ ΐΔΒ!-ΒΓΐ  ­£ ΒΓΑǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ Board ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¹®­¨­¦ £¨²³±¨¢³ ¬ ¯  ¬¤­£¬¤­³² ³® (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ « – #®­£¨³¨®­ « District  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ®¥ 2®¦¤± 7 ¸­¤ 3®´³§ ±£  ±¤ ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ ΑΏΏΘ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  ­£  ±¤ ±¤ ²®­ ¡«¤  ­£ ¨­ ³§¤ ¯´¡«¨¢ ¨­³¤±¤²³ ¥®± ³§¤ ¥®««®¶¨­¦ ±¤ ²®­²Ȁ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes0 ¦¤ 2 ®¥ 7 .®µ¤¬¡¤± ΔΖǾ 2018 1.$¤³¤±¬¨­ ³¨®­ ®¥ #®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ A.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ Map 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¬ ¯ ¥®± ³§¤ ²®´³§¤ ²³  ±¤  ²§®¶² ³§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¨­  ­  ±¤  £¤²¨¦­ ³¤£  ² 3¤¢®­£ ±¸ '±®¶³§ !±¤ ȁ Secondary '±®¶³§ !±¤ ²Ǿ ¶§¨«¤ ¦¤­¤± ««¸ ±¤²¨£¤­³¨ « ¨­ ­ ³´±¤Ǿ  «²® ¢®­³ ¨­ ²¢ ³³¤±  ¦±¨¢´«³´± «  ±¤ ²  ­£  ««®¶² ¥®±   ¬¨·¤£ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ȁ B.C®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ 0®«¨¢¨¤² ¨­ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ 0®«¨¢¸ ΙȁΔΘ 2¤²¨£¤­³¨ « ­¤¨¦§¡®±§®®£² ¨­ 0±¨¬ ±¸  ­£ 3¤¢®­£ ±¸ '±®¶³§ !±¤ ² ³§ ³ § µ¤ ¡¤¢®¬¤ ¨­¥´²¤£ ®± ²´±±®´­£¤£ ¡¸ ­®­-±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤² ¬ ¸ ´­£¤±¦®  ­ ®±£¤±«¸ ¢®­µ¤±²¨®­ ³§±®´¦§ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ¯±®¢¤²² ¥±®¬ ±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤ ³® §¨¦§¤±-£¤­²¨³¸ ±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤ ®± ®³§¤± ¢®¬¯ ³¨¡«¤  «³¤±­ ³¨µ¤ « ­£ ´²¤²ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ /µ¤± ³§¤ ¯ ²³ ²¤µ¤± « ¸¤ ±²Ǿ ³§¨²  ±¤  ®¥ ³§¤ #®´­³¸ § ² ²¤¤­ ¢®¬¬¤±¢¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³ ³ ª¤ ¯« ¢¤ ¡¸ ¦®¨­¦ ³§±®´¦§ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ¯±®¢¤²²  ­£ ¨² ´­£¤±¦®¨­¦   ¢®­µ¤±²¨®­ ¥±®¬ ¯±¤£®¬¨­ ³¤«¸ ±¤²¨£¤­³¨ « ³®   ¬¨·¤£-´²¤ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ȁ 0®«¨¢¸ ΗȁΔ 0±®µ¨£¤ ¥®± ²¨³¤² ¨­ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ ¶§¤±¤ ±´± « ¢®¬¬¤±¢¨ «  ¢³¨µ¨³¸ ¢ ­ «®¢ ³¤Ǿ ¶¨³§ ³§¤ ¦® « ®¥ ¨­¢±¤ ²¨­¦ ¤¢®­®¬¨¢  ¢³¨µ¨³¸Ǿ ©®¡ ¢±¤ ³¨®­Ǿ  ­£ ³§¤ ¯±®µ¨²¨®­ ®¥ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ±´± « community. #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¯±®¯®²¤£ ¥®± ³§¨² «®¢ ³¨®­ ¶®´«£ ¨­¢±¤ ²¤ ¤¢®­®¬¨¢  ¢³¨µ¨³¸Ǿ ¢±¤ ³¤ ©®¡²  ­£ ¯±®µ¨£¤ µ ±¨®´² ¸ ±£ ¬ ¨­³¤­ ­¢¤ ²¤±µ¨¢¤² ­®³ ®­«¸ ³® ³§¤ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸ ¡´³  «« ®¥ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ 2.3³ ³¤¬¤­³ ®¥ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨­ ³§¨² ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¨² 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ !­ «¸²¨²Ȁ ²´¡©¤¢³ ³® ³§¤ #®­£¨³¨®­²  ¦±¤¤£ ´¯®­ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±Ǿ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³  ­£ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ 4§¤²¤ #®­£¨³¨®­² ¶¨«« «¨¬¨³ ³§¤  ¬®´­³  ­£ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ±¤£´¢¨­¦ ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®­  £©®¨­¨­¦ ¯ ±¢¤«²ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤ ¶¨«« ¯±®µ¨£¤ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ²´±±®´­£¨­¦ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸Ǿ ¨­¢±¤ ²¤ ¤¢®­®¬¨¢  ¢³¨µ¨³¸  ­£ ¯±®µ¨£¤ ©®¡ ¢±¤ ³¨®­ȁ $ «¤ ³®«£ Southard ³§ ³ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¶ ²  ¯¯±®µ¤£ ¡¸ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ Dale¯±¤²¤­³¤£ ³§¤ ²¤¢®­£ ±¤¹®­¨­¦ ¢ ²¤ ³® ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¡¸ ±¤µ¨¤¶¨­¦ ³§¤ ²¨³¤ ¯« ­²  ­£ ²¨³¤ ¯¨¢³´±¤² ¥®± ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ȁ *!-%3 "522/5'(3Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ .#Ǿ ¨² ±¤°´¤²³¨­¦ ³§ ³  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ΑȁΏΏ  ¢±¤² ®´³ ®¥ ΐΖȁΗ3 acres«®¢ ³¤£  ³ ΒΐΒΘ .# (¶¸ ΐΒΓǾ5­¨®­ 4®¶­²§¨¯Ǿ ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¥±®¬ Resi£¤­³¨ « 2¤²³±¨¢³¤£ ³® 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´±¤-#®­£¨³¨®­ « $¨²³±¨¢³ȁ T · )$Ͱ 7657467300ȁ 3¤¢®­£ ±¸ '±®¶³§ !±¤ ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ #®­£¨³¨®­ « :®­¨­¦ $¨²³±¨¢³ ¶®´«£ ²¯¤¢¨¥¨¢ ««¸  ««®¶   £´¯«¤· ¥®± ¥ ¬¨«¸ ¬¤¬¡¤±²  ² ¯¤± ²¨³¤ ¯« ­ȁ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ Recommendation: 4§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ¬¤³  ­£ £¤³¤±¬¨­¤£ ³§ ³ ³§¨² ¯±®¯®² « ¨² ¨­ ¢®¬¯«¨ ­¢¤ ¶¨³§ ³§¤ ²³ ­£ ±£² ®´³«¨­¤£ ¨­ 4§¤ ΕΓΓΜ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  £®¯³¤£ ¡¸ ³§¤ "® ±£ ®¥ #®´­³¸ #®¬¬¨²²¨®­¤±²ȁ !¥³¤± ±¤µ¨¤¶Ǿ ³§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ £®¤² ­®³ § µ¤   2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes0 ¦¤ 3 ®¥ 7 .®µ¤¬¡¤± ΔΖǾ 2018 ±¤¢®¬¬¤­£ ³¨®­ ³® ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ £´¤ ³®   ²¯«¨³ £¤¢¨²¨®­ ¡¸ ³§¤ #®¬¬¨³³¤¤ȁ #®­¢¤±­² ± ¨²¤£ ¡¸ ³§¤ #®¬¬¨³³¤¤ ¬¤¬¡¤±² ¨­¢«´£¤ ³§ ³ ³§¤ £´¯«¤·Ǿ ¡¤¨­¦   ¬´«³¨-¥ ¬¨«¸ ²³±´¢³´±¤Ǿ ¶®´«£ ¡¤ ®´³ ®¥ ¢§ ± ¢³¤± ¶¨³§ ³§¤ ¯±¤£®¬¨­ ³¤ ²¨­¦«¤-¥ ¬¨«¸ §®´²¨­¦ ¨­ ³§¤  ±¤   ­£ ¯®³¤­³¨ ««¸ ¡¤¢®¬¨­¦ ±¤­³ « ¯±®¯¤±³¸ ¨­ ³§¤ ¥´³´±¤ȁ * ¬¤² "´±±®´¦§² Ǿ ΒΐΒΘ .# (¶¸ ΐΒΓǾ !²§¤¡®±®Ǿ .#Ǿ ¤·¯« ¨­¤£ ³® ³§¤ "® ±£ ³§ ³ §¨² ±¤°´¤²³ ¥®± ¡´¨«£¨­¦   £´¯«¤· ­¤ ± §¨² §®¬¤ ¶ ² ³® §¤«¯ ³ ª¤ ¢ ±¤ ®¥ §¨² ³¶® ¤«£¤±«¸  ´­³²ȁ Mark Trollinger Ǿ ΑΓΏΖ /«£ ,¤·¨­¦³®­ 2£Ǿ !²§¤¡®±®Ǿ .#, ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤ £´¯«¤· ¶®´«£ ¡¤   §®¬¤ ²¨¬¨« ± ³® ³§®²¤ ¨­ ,¤·¨­¦³®­ #®¬¬®­² ¶§¨¢§ §¤ £¤²¢±¨¡¤£  ²  ­ ´¯²¢ «¤ ³®¶­§®¬¤ ­¤¨¦§¡®±§®®£ «®¢ ³¤£ ¨­ !²§¤¡®±®ȁ (¤ ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¨² £´¯«¤· ¶®´«£ ¡¤   µ¤±¸ ­¨¢¤ ¥¨³ ¥®± ³§¤  ±¤  and ¶®´«£ ­®³ £¤³± ¢³ ¥±®¬ ³§¤  £©®¨­¨­¦ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±²ȁ (¤  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤ ²®¨« § £  «±¤ £¸ ¡¤¤­  ¯¯±®µ¤£ ¥®±   ²´¨³ ¡«¤ ²¤¯³¨¢ ²¸²³¤¬ȁ Morgan asked 4±®««¨­¦¤± ³® ¢« ±¨¥¸ ¥®± ³§¤ "® ±£ ³§ ³ ³§¨² ±¤°´¤²³ ¶ ² ¥®±   £´¯«¤·  ­£ ­®³   ³®¶­§®¬¤ ³§ ³ ¢®´«£ ¡¤ ²®«£ ¨­£¨µ¨£´ ««¸ȁ Trollinger ² ¨£ ³§ ³ ¨³ ¶ ²   £´¯«¤·  ­£ ­®³   ³®¶­§®¬¤ȁ Pell  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¤«²¤ ³§ ³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ®­ ¡¤§ «¥ ®¥ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ 0¤««  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¨­ ®¯¯®²¨³¨®­ ³® ³§¤ ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ 0¤«« ¢«®²¤£ ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ ±¨­¦  ­£ ¢ ««¤£ ¥®± £¨²¢´²²¨®­  ¬®­¦ ³§¤ "® ±£ ¬¤¬¡¤±² ®±   ¬®³¨®­ȁ Slusher ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Joyce ³® approve ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ 0¤««  ²ª¤£ ¥®±   ¬®³¨®­ ³§ ³ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦  ¯¯±®µ « ¬¤¤³² ³§¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³² ®¥ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ Slusher ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ *®¸¢¤Ǿ ³§ ³ ³§¤ ±¤°´¤²³ ¬¤¤³² ³§¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³ ®¥ ³§¤ Grow³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ 0´±²´ ­³ ³® .®±³§ # ±®«¨­  '¤­¤± « 3³ ³´³¤² ȷ ΐΔΒ!-ΒΓΐ  ­£ ΒΓΑǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¹®­¨­¦ £¨²³±¨¢³ ¬ ¯  ¬¤­£¬¤­³² ³® 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´± « – #®­£¨³¨®­ « $¨²³±¨¢t  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ®¥ * ¬¤² -¨¢§ ¤« "´±±®´¦§²  ±¤ ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ ΑΏΏΘ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  ­£  ±¤ ±¤ ²®­ ¡«¤  ­£ ¨­ ³§¤ ¯´¡«¨¢ ¨­³¤±¤²³ ¥®± ³§¤ ¥®««®¶¨­¦ ±¤ ²®­²Ȁ 1. $¤³¤±¬¨­ ³¨®­ ®¥ #®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ A.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ Map 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¬ ¯ ¥®± ³§¤ ²®´³§¤ ²³  ±¤  ²§®¶² ³§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¨­  ­  ±¤  £¤²¨¦­ ³¤£  ² Secondary '±®¶³§ !±¤ ȁ Secondary '±®¶³§ !±¤ ²  ±¤  ­  ±¤  ¥®± ¬¤£¨´¬ £¤­²¨³¸Ǿ ¯±¤£®¬¨­ ³¤«¸ ±¤²¨£¤­³¨ «  ­£  ««®¶² ¥®± ³± ­²¨³¨®­ « « ­£ ´²¤ patterns. B.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ 0®«¨¢¨¤² ¨­ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes0 ¦¤ 4 ®¥ 7 .®µ¤¬¡¤± ΔΖǾ 2018 0®«¨¢¸ ΙȁΘȁ 4§¤ ¯±®³¤¢³¨®­² ®¥ µ¨ ¡«¤ ±´± « ­¤¨¦§¡®±§®®£² ²§®´«£ ¡¤ ¤­¢®´± ¦¤£ ¡¸ ¢®¬¯ ³¨¡«¤ ±¤²¨£¤­³¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³ ³® ¤­²´±¤ ³§¤ ¢®­³¨­´¤£ ¤·¨²³¤­¢¤  ²   ¬ ©®± §®´²¨­¦ ²®´±¢¤  ­£  ²   ±¤¥«¤¢³¨®­ ®¥ ³§¤ «®­¦-³¤±¬ °´ «¨³¸ ®¥ «¨¥¤ ¨­ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ !«³§®´¦§ ³§¤ ¬ ©®±¨³¸ ®¥ ³§¤ §®´²¨­¦ ¨­ ³§¨²  ±¤  ¨² ²¨­¦«¤ ¥ ¬¨«¸ ±¤²¨£¤­³¨ «Ǿ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¬´«³¨-¥ ¬¨«¸ £´¯«¤· ³§ ³ ¨² ¥®± ¥ ¬¨«¸ ¬¤¬¡¤±² ¨² ¢®¬¯ ³¨¡«¤ ¶¨³§ ³§¤ ¤·¨²³¨­¦ ¯ ³³¤±­²  ­£ ¶¨«« ¢®­³±¨¡´³¤ ³® ³§¤ «®­¦-³¤±¬ °´ «¨³¸ ®¥ «¨¥¤ ¥®± ¢¨³¨¹¤­² ¨­ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ ! 2¤²®«´³¨®­ !£®¯³¨­¦ ³§¤ ΕΓΔΙ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­Ǿ .´¬¡¤± 4§±¤¤Ǿ %­²´±¤ ³§¤ ®¯¯®±³´­¨³¸ ¥®± « ­£®¶­¤±² ³®  ¢§¨¤µ¤ ³§¤ §¨¦§¤²³  ­£ ¡¤²³ ´²¤² ®¥ ³§¤¨± « ­£ ³§ ³  ±¤ ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ¦±®¶³§ ¬ ­ ¦¤¬¤­³ ¯®«¨¢¨¤² ¨­ ®±£¤± ³® ¯±®³¤¢³ ³§¤ ¤¢®­®¬¨¢ µ¨ ¡¨«¨³¸ ®¥ ³§¤ #®´­³¸Ȍ² ¢¨³¨¹¤­²  ­£ ³ · ¡ ²¤ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ "¸  ¯¯±®µ¨­¦ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦  ­£  ««®¶¨­¦ ³§¤ ¬´«³¨-¥ ¬¨«¸ £´¯«¤·Ǿ ³§¤ ®¶­¤± ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¢ ­  ¢§¨¤µ¤ ³§¤ ¡¤²³ ´²¤ ®¥ ³§¤¨± ¯±®¯¤±³¸ ¶§¨«¤  «²® ¨­¢±¤ ²¨­¦ ³§¤ ³ · ¡ ²¤  ­£ ¨­¢±¤ ²¨­¦ ¤¢®­®¬¨¢  ¢³¨µ¨³¸ ¶¨³§¨­ ³§¤ #®´­³¸ȁ 2.3³ ³¤¬¤­³ ®¥ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨­ ³§¨² ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¨² ²´¡©¤¢³ ³® ³§¤ #®­£¨³¨®­²  ¦±¤¤£ ´¯®­ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±  ­£ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ 4§¤²¤ #®­£¨³¨®­² ¶¨«« «¨¬¨³ ³§¤  ¬®´­³  ­£ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ±¤£´¢¨­¦ ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®­  £©®¨­¨­¦ ¯ ±¢¤«²ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤ ¶¨««  «²® ¨­¢±¤ ²¤ ³§¤ ³ · ¡ ²¤  ­£ ¨­¢±¤ ²¤ ¤¢®­®¬¨¢  ¢³¨µ¨³¸ ¶¨³§¨­ ³§¤ #®´­³¸ȁ $ «¤ ³®«£ Burroughs ³§ ³ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¶ ²  ¯¯±®µ¤£ ¡¸ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ Dale ¯±¤²¤­³¤£ ³§¤ « ²³ ±¤¹®­¨­¦ ¢ ²¤ ³® ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¡¸ ±¤µ¨¤¶¨­¦ ³§¤ ²¨³¤ ¯« ­²  ­£ ²¨³¤ ¯¨¢³´±¤² ¥®± ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ȁ */3( 42/9%2Ǿ Bennett, .#Ǿ ¨² ±¤°´¤²³¨­¦ ³§ ³ approx¨¬ ³¤«¸ ΐȁΏΏ  ¢±¤ ®´³ ®¥ 14.89 acres «®¢ ³¤£  ³ ΕΕΒΒ # ±« #®· 2£Ǿ 0«¤ ² ­³ '±®µ¤ 4®¶­²§¨¯Ǿ ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¥±®¬ 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´±¤ ³® ,¨¦§³ )­£´²³±¨ «-#®­£¨³¨®­ « $¨²³±¨¢³ȁ T · )$Ͱ8636152371ȁ 2´± « '±®¶³§ !±¤ ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ #®­£¨³¨®­ « :®­¨­¦ $¨²³±¨¢³ ¶®´«£ ²¯¤¢¨¥¨¢ ««¸  ««®¶   ³±´²² ¬ ­´¥ ¢³´±¨­¦ facility¨­   ¯±®¯®²¤£ ΔΔ ¥³ȁ ¡¸ 100 ft.¡´¨«£¨­¦  ­£   ¥´³´±¤ ΖΔΏ ²°ȁ ¥³ȁ ®¥¥¨¢¤  ££¨³¨®­  ² ¯¤± ²¨³¤ ¯« ­ȁ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ 2¤¢®¬¬¤­£ ³¨®­Ȁ 4§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ¬¤³  ­£ £¤³¤±¬¨­¤£ ³§ ³ ³§¨² ¯±®¯®² « ¨² ¨­ ¢®¬¯«¨ ­¢¤ ¶¨³§ ³§¤ ²³ ­£ ±£² ®´³«¨­¤£ ¨­ 4§¤ ΕΓΓΜ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  £®¯³¤£ ¡¸ ³§¤ "® ±£ ®¥ #®´­³¸ #®¬¬¨²²¨®­¤±²ȁ !¥³¤± ±¤µ¨¤¶Ǿ ³§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ±¤¢®¬¬¤­£² ³® ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ³§ ³ ³§¨² ±¤°´¤²³ ¡¤ approved. 4§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ¶®´«£ ²´¦¦¤²³ ³® ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ³§ ³   ,¤µ¤« )) "´¥¥¤± Ȩ²¨­¦«¤ ±®¶ ®¥ ¥ ²³ ¦±®¶¨­¦ ¤µ¤±¦±¤¤­ ³±¤¤² ¤µ¤­«¸ ²¯ ¢¤£ ³¤­ ¥¤¤³  ¯ ±³ ¶¨³§¨­   ΒΔ ¥³ȁ ¡´¥¥¤±ȩ ¡¤ ¨­¢«´£¤£  ²   ¢®­£¨³¨®­ ¥®± ³§¤  ¯¯±®µ «  ² ³§¨² ¶®´«£ ¯±®³¤¢³ ³§¤  £©®¨­¨­¦ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±²ȁ %· ¬¯«¤² ®¥ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0®«¨¢¨¤² ³§ ³ ³§¤ 4¤¢§­¨¢ « 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ ¥®´­£ ²´¯¯®±³¨­¦ ³§¨² ±¤¢®¬¬¤­£ ³¨®­  ±¤  ² ¥®««®¶²ȁ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes0 ¦¤ 5 ®¥ 7 .®µ¤¬¡¤± ΔΖǾ 2018 0®«¨¢¸ ΖȁΜ )­£¨µ¨£´ « ±¤¹®­¨­¦ £¤¢¨²¨®­² ¶¨³§¨­ 2´± « '±®¶³§ !±¤ ² ¶¨«« £¤¯¤­£ ´¯®­ ³§¤ ²¢ «¤ ®¥ ³§¤ £¤µ¤«®¯¬¤­³Ǿ  ­£ ³§¤ ²¯¤¢¨¥¨¢ ­ ³´±¤ ®¥ ³§¤ ²¨³¤  ­£ ¨³² «®¢ ³¨®­ȁ 0®«¨¢¸ ΖȁΔΕ .¤¶ ±´± « ¨­£´²³±¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³ ²§®´«£ ¯±®µ¨£¤ ²¨³¤ ²¯¤¢¨¥¨¢ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¯« ­²  «®­¦ ¶¨³§ µ¤¦¤³ ³¤£ ¡´¥¥¤±² ®± ®³§¤± « ­£²¢ ¯¨­¦ £¤²¨¦­¤£ ³® ±¤£´¢¤ ²´¡²³ ­³¨ « ¨¬¯ ¢³² ³®  £©®¨­¨­¦ « ­£ ´²¤²ȁ *®²§ 4±®¸¤±Ǿ ΕΕΒΒ # ±« #®· 2£ȁǾ "¤­­¤³³Ǿ .#Ǿ  ²ª¤£ ³§¤ "® ±£ ¥®± ³§¤¨± consideration ³®  ¯¯±®µ¤ §¨² ±¤°´¤²³ ³®  ««®¶ ³§¤ ¬ ­´¥ ¢³´±¨­¦ ®¥ pre-¥ ¡ ³±´²² ²¸²³¤¬²ȁ (¤ ²³ ³¤£ ³§ ³ §¨² ¦® « ¨² ³® ¶®±ª  ³ §®¬¤Ǿ ®­ §¨² ®¶­ ¯±®¯¤±³¸  ­£ ¤¬¯«®¸ §¨² ®¶­ ¥ ¬¨«¸ȁ (¤  «²® ²³ ³¤£ ³§ ³ §¤ ¢´±±¤­³«¸ § ² ®­¤ ¤¬¯«®¸¤¤  ­£ §®¯¨­¦ ³® ¤·¯ ­£ ³® ²¨· ¤¬¯«oyees. Modlin  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤ ³±´²² ²¸²³¤¬² ¶®´«£ ¡¤ ¢®­²³±´¢³¤£ ¥±®¬ ¶®®£ȁ Troyer  ­²¶¤±¤£ ¸¤²ȁ McLeod  ²ª¤£ ¶§ ³ §¤ ¯« ­­¤£ ¥®± §¨² §®´±² ®¥ ®¯¤± ³¨®­ȁ Troyer ² ¨£ ³§ ³ §¤ ¯« ­­¤£ ³® ®¯¤± ³¤ ¥±®¬  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ΖȀΏΏ  ȁ¬. until ΔȀΏΏ ¯ȁ¬ȁ Pell  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤  ­¸ ­®¨²¤ ³§ ³ ¢®´«£ ¯®³¤­³¨ ««¸ £¨²³´±¡ ³§¤ ­¤¨¦§¡®±²  ­£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤  ­¸ ®´³²¨£¤ ²³®± ¦¤ȁ Troyer ²³ ³¤£ ³§ ³ ³§¤±¤ ¶®´«£ ¡¤ ­® ­®¨²¤ ³® £¨²³´±¡ ­¤¨¦§¡®±²  ­£ ²³®± ¦¤ ¶®´«£ ¡¤ ¨­²¨£¤ ³§¤ ¥ ¢¨«¨³¸ȁ Cable  ²ª¤£ ¶§ ³ ¶®´«£ ¡¤ ³§¤ « ±¦¤²³ ²¨¹¤ ³±´²² ²¸²³¤¬ȁ Troyer ² ¨£ ³§ ³ ¨³ ¶®´«£ ¡¤  ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ²¨·³¸ ³® ²¨·³¸ ¥¨µ¤ ¥¤¤³. Pell  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¤«²¤ ³§ ³ ¶®´«£ «¨ª¤ ³® ²¯¤ ª ®­ ¡¤§ «¥ ®¥ ³§¨² ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ 0¤««  ²ª¤£ ¨¥ ³§¤±¤ ¶ ²  ­¸®­¤ ¨­ ®¯¯®²¨³¨®­ ³® ³§¤ ±¤°´¤²³ȁ (¤ ±¨­¦ ­®­¤Ǿ 0¤«« ¢«®²¤£ ³§¤ ¯´¡«¨¢ §¤ ±¨­¦  ­£ ¢ ««¤£ ¥®± £¨²¢´²²¨®­  ¬®­¦ ³§¤ "® ±£ ¬¤¬¡¤±² ®±   ¬®³¨®­ȁ Modlin ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Slusher ³® approve ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ 0¤««  ²ª¤£ ¥®±   ¬®³¨®­ ³§ ³ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦  ¯¯±®µ « ¬¤¤³² ³§¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³² ®¥ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ Cable ¬ £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ McLeodǾ ³§ ³ ³§¤ ±¤°´¤²³ ¬¤¤³² ³§¤ ±¤°´¨±¤¬¤­³ ®¥ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¯ ²²¤£ ´­ ­¨¬®´²«¸ȁ 0´±²´ ­³ ³® .®±³§ # ±®«¨­  '¤­¤± « 3³ ³´³¤² ȷ ΐΔΒ!-ΒΓΐ  ­£ ΒΓΑǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¹®­¨­¦ £¨²³±¨¢³ ¬ ¯  ¬¤­£¬¤­³² ³® ,¨¦§³ )­£´²³±¨ « – #®­£¨³¨®­ « District  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ®¥ *®²§´  -ȁ 4±®¸¤± are ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ ΑΏΏΘ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  ­£  ±¤ ±¤ ²®­ ¡«¤  ­£ ¨­ ³§¤ ¯´¡«¨¢ ¨­³¤±¤²³ ¥®± ³§¤ ¥®««®¶¨­¦ reasons: 1.$¤³¤±¬¨­ ³¨®­ ®¥ #®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ A.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ Map 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes0 ¦¤ 6 ®¥ 7 .®µ¤¬¡¤± ΔΖǾ 2018 4§¤ Randolp§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¬ ¯ ¥®± ³§¤ ²®´³§¤ ²³  ±¤  ²§®¶² ³§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¨­  ­  ±¤  £¤²¨¦­ ³¤£  ² Rural '±®¶³§ !±¤ ȁ 2´± « '±®¶³§ !±¤ ² ¦¤­¤± ««¸ ¢®­³ ¨­ ±´± « £¤­²¨³¸Ǿ ¢®­³ ¨­ ¯±¤£®¬¨­ ³¤«¸  ¦±¨¢´«³´± «  ­£ ±´± « ±¤²¨£¤­³¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³ b´³  «²®  ««®¶² ¥®± ±´± « ¨­£´²³±¨ « £¨²³±¨¢³² ³®  ¢¢®¬¬®£ ³¤ ¨­£´²³±¨ «  ­£ ¢®¬¬¤±¢¨ « activities. B.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ 0®«¨¢¨¤² ¨­ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ 0®«¨¢¸ ΖȁΜ )­£´²³±¨ « ±¤¹®­¨­¦ £¤¢¨²¨®­² ¶¨³§¨­ 2´± « '±®¶³§ !±¤ ² ¶¨«« £¤¯¤­£ ´¯®­ ³§¤ ²¢ «¤ ®¥ ³§¤ £¤µ¤«®¯¬¤­³Ǿ  ­£ ³§¤ ²¯¤¢¨¥¨¢ ­ ³´±¤ ®¥ ³§¤ ²¨³¤  ­£ ¨³² «®¢ ³¨®­ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 7§¤­ ¢®­²¨£¤±¤£ ¶¨³§ ²´±±®´­£¨­¦ « ­£ ´²¤²Ǿ ³§¨² ³¶®  ¢±¤ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¥®± ³§¤ ¬ ­´¥ ¢³´±¨­¦ ®¥ ±®®¥ ³±´²² ²¸²³¤¬² ¶¨«« ¡¤ ²¬ «« ¨­ ²¢ «¤  ­£ ¶¨«« ¯±®£´¢¤ µ¤±¸ «¨³³«¤ ­®¨²¤  ­£ «¨³³«¤  ££¨³¨®­ « ³± ¥¥¨¢ ¶§¨«¤ ¯±®µ¨£¨­¦ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ¢®­²³±´¢³¨®­ ¨­£´²³±¸ȁ 0®«¨¢¸ ΖȁΔΕ .¤¶ ±´± « ¨­£´²³±¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³ ²§®´«£ ¯±®µ¨£¤ ²¨³¤ ²¯¤¢¨¥¨¢ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¯« ­²  «®­¦ ¶¨³§ µ¤¦¤³ ³¤£ ¡´¥¥¤±² ®± ®³§¤± « ­£²¢ ¯¨­¦ £¤²¨¦­¤£ ³® ±¤£´¢¤ ²´¡²³ ­³¨ « ¨¬¯ ¢³² ³®  £©®¨­¨­¦ « ­£ ´²¤²ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤± § ² ²´¡¬¨³³¤£   ²¨³¤ ²¯¤¢¨¥¨¢ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¯« ­ ³§ ³ ²§®¶² ³® ±¤£´¢¤ ¨¬¯ ¢³² ³®  £©®¨­¨­¦ « ­£ ´²¤²ȁ 2.3³ ³¤¬¤­³ ®¥ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨­ ³§¨² ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¨² 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ !­ «¸²¨²Ȁ ²´¡©¤¢³ ³® ³§¤ #®­£¨³¨®­²  ¦±¤¤£ ´¯®­ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±Ǿ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³  ­£ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ 4§¤²¤ #®­£¨³¨®­² ¶¨«« «¨¬¨³ ³§¤  ¬®´­³  ­£ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ±¤£´¢¨­¦ ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®­  £©®¨­¨­¦ ¯ ±¢¤«²ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤ ¶¨«« ¯±®µ¨£¤ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ²´±±®´­£¨­¦ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸  ­£³§¤ ¢®­²³±´¢³¨®­ ¨­£´²³±¸ȁ $ «¤ ³®«£ Troyer ³§ ³ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¶ ²  ¯¯±®µ¤£ ¡¸ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ Slusher m £¤ ³§¤ ¬®³¨®­Ǿ ²¤¢®­£¤£ ¡¸ Cable ¥®± ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ³® adjournȁ 4§¤ ¬®³¨®­ ¶ ² unanimous  ­£ ³§¤ ¬¤¤³¨­¦  £©®´±­¤£  ³ ΕȀΓΖ ¯ȁ¬ȁ ¶¨³§ ΐΐ ¢¨³¨¹¤­² ¯±¤²¤­³ȁ 2!.$/,0( #/5.49 N/24( #!2/,).! _______________________________________ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®± _______________________________________ ________________________________________________ #«¤±ª ³® ³§¤ "® ±£ Date 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ Minutes 0 ¦¤ 7 ®¥ 7 .®µ¤¬¡¤± ΔΖǾ 2018 #/5.49 /& 2!.$/,0( #/.3)34%.#9 $%4%2-).!4)/. !.$ &).$).' /& 2%!3/.!",%.%33 !.$ 05",)# ).4%2%34 ). 4(% -!44%2 /& 4(% !00,)#!4)/. &/2 REZONING "9 2/'%2 7!9.% 3/54(!2$ ./24( #!2/,).! 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ 0´±²´ ­³ ³® .®±³§ # ±®«¨­  '¤­¤± « 3³ ³´³¤² ȷ ΐΔΒ!-ΒΓΐ  ­£ ΒΓΑǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¹®­¨­¦ £¨²³±¨¢³ ¬ ¯  ¬¤­£¬¤­³² ³® (¨¦§¶ ¸ #®¬¬¤±¢¨ « – #®­£¨³¨®­ « District  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ®¥ 2®¦¤± Wayne Southard  ±¤ ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ ΑΏΏΘ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  ­£  ±¤ ±¤ ²®­ ¡«¤  ­£ ¨­ ³§¤ ¯´¡«¨¢ ¨­³¤±¤²³ ¥®± ³§¤ ¥®««®¶¨­¦ ±¤ ²®­²Ȁ 1.$¤³¤±¬¨­ ³¨®­ ®¥ #®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ A.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ Map 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¬ ¯ ¥®± ³§¤ ²®´³§¤ ²³  ±¤  ²§®¶² ³§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¨­  ­  ±¤  £¤²¨¦­ ³¤£  ² 3¤¢®­£ ±¸ '±®¶³§ !±¤ ȁ Secondary '±®¶³§ !±¤ ²Ǿ ¶§¨«¤ ¦¤­¤± ««¸ ±¤²¨£¤­³¨ « ¨­ ­ ³´±¤Ǿ  «²® ¢®­³ ¨­ ²¢ ³³¤±  ¦±¨¢´«³´± «  ±¤ ²  ­£  ««®¶s ¥®±   ¬¨·¤£ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ȁ B.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ 0®«¨¢¨¤² ¨­ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ 0®«¨¢¸ ΙȁΔΘ 2¤²¨£¤­³¨ « ­¤¨¦§¡®±§®®£² ¨­ 0±¨¬ ±¸  ­£ 3¤¢®­£ ±¸ '±®¶³§ !±¤ ² ³§ ³ § µ¤ becom¤ ¨­¥´²¤£ ®± ²´±±®´­£¤£ ¡¸ ­®­-±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤² ¬ ¸ ´­£¤±¦®  ­ ®±£¤±«¸ ¢®­µ¤±²¨®­ ³§±®´¦§ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ¯±®¢¤²² ¥±®¬ ±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤ ³® §¨¦§¤±-£¤­²¨³¸ ±¤²¨£¤­³¨ « ´²¤ ®± ®³§¤± ¢®¬¯ ³¨¡«¤  «³¤±­ ³¨µ¤ « ­£ ´²¤²ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ /µ¤± ³§¤ ¯ ²³ ²¤µ¤± « ¸¤ ±²Ǿ ³§¨²  ±¤  ®¥ ³§¤ #®´­³¸ § ² ²¤¤­ ¢®¬¬¤±¢¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³ ³ ª¤ ¯« ¢¤ ¡¸ ¦®¨­¦ ³§±®´¦§ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦ ¯±®¢¤²²  ­£ ¨² ´­£¤±¦®¨­¦   ¢®­µ¤±²¨®­ ¥±®¬ ¯±¤£®¬¨­ ³¤«¸ ±¤²¨£¤­³¨ « ³®   ¬¨·¤£-´²¤ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ȁ 0®«¨¢¸ ΗȁΔ 0±®µ¨£¤ ¥®± ²¨³¤² ¨­ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ ¶§¤±¤ ±´± « ¢®¬¬¤±¢¨ «  ¢³¨µ¨³¸ ¢ ­ «®¢ ³¤Ǿ ¶¨³§ ³§¤ ¦® « ®¥ ¨­¢±¤ ²¨­¦ ¤¢®­®¬¨¢  ¢³¨µ¨³¸Ǿ ©®¡ ¢±¤ ³¨®­Ǿ  ­£ ³§¤ ¯±®µ¨²¨®­ ®¥ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ±´± « community. #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¯±®¯®²¤£ ¥®± ³§¨² «®¢ ³¨®­ ¶®´«£ ¨­¢±¤ ²¤ ¤¢®­®¬¨¢  ¢³¨µ¨³¸Ǿ ¢±¤ ³¤ ©®¡²  ­£ ¯±®µ¨£¤ µ ±¨®´² ¸ ±£ ¬ ¨­³¤­ ­¢¤ ²¤±µ¨¢¤² ­®³ ®­«¸ ³® ³§¤ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸ ¡´³  «« ®¥ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ 2.3³ ³¤¬¤­³ ®¥ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ Analysis: 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨­ ³§¨² ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¨² ²´¡©¤¢³ ³® ³§¤ #®­£¨³¨®­²  ¦±¤¤£ ´¯®­ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±Ǿ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³  ­£ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ 4§¤²¤ #®­£¨³¨®­² ¶¨«« «¨¬¨³ ³§¤  ¬®´­³  ­£ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ±¤£´¢¨­¦ ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®­  £©®¨­¨­¦ ¯ ±¢¤«²ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤ ¶¨«« ¯±®µ¨£¤ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ²´±±®´­£¨­¦ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸Ǿ ¨­¢±¤ ²¤ ¤¢®­®¬¨¢  ¢³¨µ¨³¸  ­£ ¯±®µ¨£¤ ©®¡ ¢±¤ ³¨®­ȁ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®± #§ ¨±Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ____________________________________________________ ____________________________________________________ #«¤±ª ³® 0« ­­¨­¦ "® ±£ Date #/5.49 /& 2!.$/,0( #/.3)34%.#9 $%4%2-).!4)/. !.$ &).$).' /& 2%!3/.!",%.%33 !.$ 05",)# ).4%2%34 ). 4(% -!44%2 /& 4(% !00,)#!4)/. &/2 REZONING "9 *!-%3 -)#(!%, "522/5'(3 ./24( #!2/,).! 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ 0´±²´ ­³ ³® .®±³§ # ±®«¨­  '¤­¤± « 3³ ³´³¤² ȷ ΐΔΒ!-ΒΓΐ  ­£ ΒΓΑǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¹®­¨­¦ £¨²³±¨¢³ ¬ ¯  ¬¤­£¬¤­³² ³® 2¤²¨£¤­³¨ « !¦±¨¢´«³´± « – #®­£¨³¨®­ « District  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ®¥ * ¬¤² -¨¢§ ¤« "´±±®´¦§²  ±¤ ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ ΑΏΏΘ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  ­£  ±¤ ±¤ ²®­ ¡«¤  ­£ ¨­ ³§¤ ¯´¡«¨¢ ¨­³¤±¤²³ ¥®± ³§¤ ¥®««®¶¨­¦ ±¤ ²®­²Ȁ 1.$¤³¤±¬¨­ ³¨®­ ®¥ #®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ ³§¤ Grow³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ȁ A.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ Map 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¬ ¯ ¥®± ³§¤ ²®´³§¤ ²³  ±¤  ²§®¶² ³§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¨­  ­  ±¤  £¤²¨¦­ ³¤£  ² Secondary '±®¶³§ !±¤ ȁ Secondary '±®¶³§ !±¤ ² are  ­  ±¤  ¥®± ¬¤£¨´¬ £¤­²¨³¸Ǿ ¯±¤£®¬¨­ ³¤«¸ ±¤²¨£¤­³¨ «  ­£  ««®¶² ¥®± ³± ­²¨³¨®­ « « ­£ ´²¤ patterns. B.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ 0®«¨¢¨¤² ¨­ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ 0®«¨¢¸ ΙȁΘȁ 4§¤ ¯±®³¤¢³¨®­² ®¥ µ¨ ¡«¤ ±´± « ­¤¨¦§¡®±§®®£² ²§®´«£ ¡¤ ¤­¢®´± ¦¤£ ¡¸ ¢®¬¯ ³¨¡«¤ ±¤²¨£¤­³¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³ ³® ¤­²´±¤ ³§¤ ¢®­³¨­´¤£ ¤·¨²³¤­¢¤  ²   ¬ ©®± §®´²¨­¦ ²®´±¢¤  ­£  ²   ±¤¥«¤¢³¨®­ ®¥ ³§¤ «®­¦-³¤±¬ °´ «¨³¸ ®¥ «¨¥¤ ¨­ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ !«³§®´¦§ ³§¤ ¬ ©®±¨³¸ ®¥ ³§¤ §®´²¨­¦ ¨­ ³§¨²  ±¤  ¨² ²¨­¦«¤ ¥ ¬¨«¸ reside­³¨ «Ǿ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¬´«³¨-¥ ¬¨«¸ £´¯«¤· ³§ ³ ¨² ¥®± ¥ ¬¨«¸ ¬¤¬¡¤±² ¨² ¢®¬¯ ³¨¡«¤ ¶¨³§ ³§¤ ¤·¨²³¨­¦ ¯ ³³¤±­²  ­£ ¶¨«« ¢®­³±¨¡´³¤ ³® ³§¤ «®­¦-³¤±¬ °´ «¨³¸ ®¥ «¨¥¤ ¥®± ¢¨³¨¹¤­² ¨­ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ȁ ! 2¤²®«´³¨®­ !£®¯³¨­¦ ³§¤ ΕΓΔΙ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­Ǿ .´¬¡¤± 4§±¤¤Ǿ %­²´±¤ ³§¤ ®¯¯®±³´­¨³¸ ¥®± « ­£®¶­¤±² ³®  ¢§¨¤µ¤ ³§¤ §¨¦§¤²³  ­£ ¡¤²³ ´²¤² ®¥ ³§¤¨± « ­£ ³§ ³  ±¤ ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ¦±®¶³§ ¬ ­ ¦¤¬¤­³ ¯®«¨¢¨¤² ¨­ ®±£¤± ³® ¯±®³¤¢³ ³§¤ ¤¢®­®¬¨¢ µ¨ ¡¨«¨³¸ ®¥ ³§¤ #®´­³¸Ȍ² ¢¨³¨¹¤­²  ­£ ³ · ¡ ²¤ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ "¸  ¯¯±®µ¨­¦ ³§¤ ±¤¹®­¨­¦  ­£  ««®¶¨­¦ ³§¤ ¬´«³¨-¥ ¬¨«¸ £´¯«¤·Ǿ ³§¤ ®¶­¤± ®¥ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ¢ ­  ¢§¨¤µ¤ ³§¤ ¡¤²³ ´²¤ ®¥ ³§¤¨± ¯±®¯¤±³¸ ¶§¨«¤  «²® ¨­¢±¤ ²¨­¦ ³§¤ ³ · ¡ ²¤  ­£ ¨­¢±¤ ²¨­¦ ¤¢®­®¬¨¢  ¢³¨µ¨³¸ ¶¨³§¨­ ³§¤ #®´­³¸ȁ 2.3³ ³¤¬¤­³ ®¥ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨­ ³§¨² ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¨² ²´¡©¤¢³ ³® ³§¤ #®­£¨³¨®­²  ¦±¤¤£ ´¯®­ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±  ­£ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ 4§¤²¤ #®­£¨³¨®­² ¶¨«« «¨¬¨³ ³§¤  ¬®´­³  ­£ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ±¤£´¢¨­¦ ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®­  £©®¨­¨­¦ ¯ ±¢¤«²ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤ ¶¨««  «²® ¨­¢±¤ ²¤ ³§¤ ³ · ¡ ²¤  ­£ ¨­¢±¤ ²¤ ¤¢®­®¬¨¢  ¢³¨µ¨³¸ ¶¨³§¨­ ³§¤ #®´­³¸ȁ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®± #§ ¨±Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ____________________________________________________ ____________________________________________________ #«¤±ª ³® 0« ­­¨­¦ "® ±£ Date #/5.49 /& 2!.$/,0( #/.3)34%.#9 $%4%2-).!4)/. !.$ &).$).' /& 2%!3/.!",%.%33 !.$ 05",)# ).4%2%34 ). 4(% -!44%2 /& 4(% !00,)#!4)/. &/2 REZONING "9 */3(5! -ȁ 42/9%2 ./24( CAROLINA 2!.$/,0( #/5.49 0,!..).' "/!2$ 0´±²´ ­³ ³® .®±³§ # ±®«¨­  '¤­¤± « 3³ ³´³¤² ȷ ΐΔΒ!-ΒΓΐ  ­£ ΒΓΑǾ ³§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ¥¨­£² ³§ ³ ³§¤ ¯±®¯®²¤£ ¹®­¨­¦ £¨²³±¨¢³ ¬ ¯  ¬¤­£¬¤­³² ³® ,¨¦§³ )­£´²³±¨ « – #®­£¨³¨®­ « District  ² £¤²¢±¨¡¤£ ¨­ ³§¤  ¯¯«¨¢ ³¨®­ ®¥ *®²§´  -ȁ 4±®¸¤±  ±¤ ¢®­²¨²³¤­³ ¶¨³§ ³§¤ ΑΏΏΘ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­  ­£  ±¤ ±¤ ²®­ ¡«¤  ­£ ¨­ ³§¤ ¯´¡«¨¢ ¨­³¤±¤²³ ¥®± ³§¤ ¥®««®¶¨­¦ reasons: 1.$¤³¤±¬¨­ ³¨®­ ®¥ #®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« n. A.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ Map 4§¤ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ ¬ ¯ ¥®± ³§¤ ²®´³§¤ ²³  ±¤  ²§®¶² ³§¤ ¯ ±¢¤« ³® ¡¤ ±¤¹®­¤£ ¨­  ­  ±¤  £¤²¨¦­ ³¤£  ² Rural '±®¶³§ !±¤ ȁ 2´± « '±®¶³§ !±¤ ² ¦¤­¤± ««¸ ¢®­³ ¨­ ±´± « £¤­²¨³¸Ǿ ¢®­³ ¨­ ¯±¤£®¬¨­ ³¤«¸  ¦±¨¢´«³´± «  ­£ ±´± « ±¤²¨£¤­³¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¡´³  «²®  ««®¶² ¥®± ±´± « ¨­£´²³±¨ « £¨²³±¨¢³² ³®  ¢¢®¬¬®£ ³¤ ¨­£´²³±¨ «  ­£ ¢®¬¬¤±¢¨ « activities. B.#®­²¨²³¤­¢¸ ¶¨³§ '±®¶³§ 0®«¨¢¨¤² ¨­ ³§¤ '±®¶³§ - ­ ¦¤¬¤­³ 0« ­ 0®«¨¢¸ ΖȁΜ )­£´²³±¨ « ±¤¹®­¨­¦ £¤¢¨²¨®­² ¶¨³§¨­ 2´± « '±®¶³§ !±¤ ² ¶¨«« £¤¯¤­£ ´¯®­ ³§¤ ²¢ «¤ ®¥ ³§¤ £¤µ¤«®¯¬¤­³Ǿ  ­£ ³§¤ ²¯¤¢¨¥¨¢ ­ ³´±¤ ®¥ ³§¤ ²¨³¤  ­£ ¨³² «®¢ ³¨®­ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 7§¤­ ¢®­²¨£¤±¤£ ¶¨³§ ²´±±®´­£¨­¦ « ­£ ´²¤²Ǿ ³§¨² ³¶®  ¢±¤ develop¬¤­³ ¥®± ³§¤ ¬ ­´¥ ¢³´±¨­¦ ®¥ ±®®¥ ³±´²² ²¸²³¤¬² ¶¨«« ¡¤ ²¬ «« ¨­ ²¢ «¤  ­£ ¶¨«« ¯±®£´¢¤ µ¤±¸ «¨³³«¤ ­®¨²¤  ­£ «¨³³«¤  ££¨³¨®­ « ³± ¥¥¨¢ ¶§¨«¤ ¯±®µ¨£¨­¦ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ¢®­²³±´¢³¨®­ ¨­£´²³±¸ȁ 0®«¨¢¸ ΖȁΔΕ .¤¶ ±´± « ¨­£´²³±¨ « £¤µ¤«®¯¬¤­³ ²§®´«£ ¯±®µ¨£¤ ²¨³¤ ²¯¤¢¨¥¨¢ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¯« ­²  «®­¦ ¶¨³§ µ¤¦¤³ ³¤£ ¡´¥¥¤±² ®± ®³§¤± « ­£²¢ ¯¨­¦ £¤²¨¦­¤£ ³® ±¤£´¢¤ ²´¡²³ ­³¨ « ¨¬¯ ¢³² ³®  £©®¨­¨­¦ « ­£ ´²¤²ȁ #®­²¨²³¤­¢¸ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤± § ² ²´¡¬¨³³¤£   ²¨³¤ ²¯¤¢¨¥¨¢ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ¯« ­ ³§ ³ ²§®¶² ³® ±¤£´¢¤ ¨¬¯ ¢³² ³®  £©®¨­¨­¦ « ­£ ´²¤²ȁ 2.3³ ³¤¬¤­³ ®¥ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ 2¤ ²®­ ¡«¤­¤²²  ­£ 0´¡«¨¢ )­³¤±¤²³ !­ «¸²¨²Ȁ 4§¤ ¯ ±¢¤« ¨­ ³§¨² ±¤¹®­¨­¦ ±¤°´¤²³ ¨² ²´¡©¤¢³ ³® ³§¤ #®­£¨³¨®­²  ¦±¤¤£ ´¯®­ ¡¤³¶¤¤­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ®¶­¤±Ǿ ³§¤  ¯¯«¨¢ ­³  ­£ ³§¤ 0« ­­¨­¦ "® ±£ȁ 4§¤²¤ #®­£¨³¨®­² ¶¨«« «¨¬¨³ ³§¤  ¬®´­³  ­£ ³¸¯¤ ®¥ £¤µ¤«®¯¬¤­³ ®­ ³§¤ ¯±®¯¤±³¸ ±¤£´¢¨­¦ ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®­  £©®¨­¨­¦ ¯ ±¢¤«²ȁ 4§¤ ¯±®¯®²¤£ ´²¤ ¶¨«« ¯±®µ¨£¤ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ²´±±®´­£¨­¦ ±´± « ¢®¬¬´­¨³¸  ­£³§¤ ¢®­²³±´¢³¨®­ ¨­£´²³±¸ȁ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ $¨±¤¢³®± #§ ¨±Ǿ 2 ­£®«¯§ #®´­³¸ 0« ­­¨­¦ "® ±£ ____________________________________________________ ____________________________________________________ #«¤±ª ³® 0« ­­¨­¦ "® ±£ Date